« TieVie-juhlaseminaari

TieVie-juhlaseminaarin työpajojen kuvaukset

Seminaarissa järjestetään työpajoja klo 15.00 - 17.00. Seminaarissa toteutetaan alustavien ilmoittautumiseten perusteella seuraavat työpajat:

Työpaja 1. TieVie-koulutuksissa syntyneen osaamisen hyödyntäminen paikallisesti

TieVie-hankkeen aikana on tuotettu runsaasti yliopistokontekstiin soveltuvaa tvt:n opetuskäytön koulutusmateriaalia sekä kehitelty ja testattu erilaisia koulutusmenetelmiä ja -malleja. Koulutukset ovat myös syventäneet ja vahvistaneet osallistujiensa ja toteuttajiensa tvt:n opetuskäytön osaamista. Työpajassa pohditaan, miten TieVie-hankkeessa tuotettua materiaalia, toimijoille kertynyttä kokemusta ja osaamista sekä syntynyttä asiantuntijaverkostoa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää eri yliopistojen tvt:n opetuskäytön edistämisessä ja henkilöstökoulutuksen kehittämisessä. Työpajassa pohditaan myös, miten muodostuneen tvt:n opetuskäytön asiantuntijaverkoston yhteistyötä voitaisiin ylläpitää ja tukea koulutusten päättymisen jälkeen. Yhteisen pohdinnan virikkeeksi työpajassa esitellään ideoita ja hyviä käytäntöjä TieVie-koulutuksissa syntyneen osaamisen hyödyntämiseksi paikallisesti.

Työpaja 3. Kokemuksia tvt:n opetuskäytöstä ja sen kehittämisestä TieVie-koulutuksissa

Kohderyhmä: opettajat ja suunnittelijat, jotka ovat kiinnostuneita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja sen kehittämisestä omassa työyhteisössään.

Tavoite: tarjota näkökulmia ja ideoita sekä jakaa kokemuksia opetuksen kehittämisestä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen omassa työyhteisössä.

Sisältö: työpajassa esitellään kaksi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää opetuksen kehittämistapausta (TieVie-koulutuksien kehittämishankkeita). Niiden pohjalta keskustellaan ryhmissä esimerkkien herättämistä ajatuksista, osallistujien omista kokemuksista teknologian soveltamisesta opetuksessa omassa työyhteisössä sekä nostetaan esiin, millaisia haasteita ja ongelmia tvt:n opetuskäytössä omassa työyhteisössä saatetaan kohdata ja miten niitä voidaan ratkaista.

Työpaja 5. Tieto- ja viestintätekniikka kansainvälisessä opetusyhteistyössä

Tieto- ja viestintätekniikan yhtenä etuna nostetaan usein esiin sen mahdollistama yhteistyö paikasta riippumatta. Suomen virtuaaliyliopistoa käynnistettäessä alkuvaiheen suunnitelmissa oli voimakkaasti esillä tvt:n käyttäminen juuri tähän tarkoitukseen erityisesti kansainvälisissä hankkeissa, joissa etäisyydet ja mm. niiden myötä muodostuvat matkakustannukset ovat suuria. Varsinkin perusopetuksen osalta tvt:n hyödyntäminen kansainvälisessä opetusyhteistyössä on kuitenkin ollut varsin vähäistä, vaikka sen tarjoamat mahdollisuudet esimerkiksi opiskelijoiden kotikansainvälistymiseen olisivat ilmeiset.

Työpajassa tutustutaan käytännön esimerkkien valossa siihen, kuinka tvt:tä on käytetty opetusyhteistyön välineenä. Yhtenä esimerkkinä koordinaattori Tapio Onnela kertoo eHLEE-hankkeesta (eHistory Learning Environment and Evaluation, http://ehlee.utu.fi/ ), jossa 6 yliopistoa yhdessä järjesti opetusta. Työskentelyssä nostetaan esille niin hankkeen lisäarvo suomalaisille opiskelijoille ja henkilökunnalle kuin myös vastaantulleita ongelmia.

Työpaja 7. Uusia tuulia verkko-opetuksessa. Reaaliaikainen etäopetus ja osallistavat teknologiat korkeakoulujen verkko-opetuksessa

Kohderyhmä: Opettajat ja suunnittelijat, jotka ovat kiinnostuneita reaaliaikaisen opetuksen ja web 2.0 verkkotyövälineiden opetuskäytöstä.

Sisältö: Työpajassa pohditaan osallistavan verkko-opetuksen sovellusten teknisiä mahdollisuuksia ja opetuksen toteuttamisen toiminnallisia haasteita. Käymme läpi mm. teknisten esimerkkien ja käyttökokemusten kautta reaaliaikaisen etäopiskelun käytön edistämistä korkeakoulussa. Samoin pohdimme uusien teknologioiden ja toimintatapojen sulauttamista akateemiseen työskentelykulttuuriin. Esittelyssä mm. www-pohjaisia ryhmätyövälineitä (esim. Adobe Connect Pro) ja Web 2.0 sovelluksia eli sosiaalisen webin työvälineiden käyttökokemuksia.

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster