« TieVie-juhlaseminaari

TieVie-juhlaseminaarin työpajojen kuvaukset

Seminaarissa järjestetään työpajoja klo 15.00 - 17.00. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään ilmoittaman ensisijainen valinta työpajaksi sekä toissijainen valinta. Seminaarissa toteutetaan ne työpajat, joihin ilmoittautuu vähintään 10 henkilöä.

Työpaja 1. TieVie-koulutuksissa syntyneen osaamisen hyödyntäminen paikallisesti

TieVie-hankkeen aikana on tuotettu runsaasti yliopistokontekstiin soveltuvaa tvt:n opetuskäytön koulutusmateriaalia sekä kehitelty ja testattu erilaisia koulutusmenetelmiä ja -malleja. Koulutukset ovat myös syventäneet ja vahvistaneet osallistujiensa ja toteuttajiensa tvt:n opetuskäytön osaamista. Työpajassa pohditaan, miten TieVie-hankkeessa tuotettua materiaalia, toimijoille kertynyttä kokemusta ja osaamista sekä syntynyttä asiantuntijaverkostoa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää eri yliopistojen tvt:n opetuskäytön edistämisessä ja henkilöstökoulutuksen kehittämisessä. Työpajassa pohditaan myös, miten muodostuneen tvt:n opetuskäytön asiantuntijaverkoston yhteistyötä voitaisiin ylläpitää ja tukea koulutusten päättymisen jälkeen. Yhteisen pohdinnan virikkeeksi työpajassa esitellään ideoita ja hyviä käytäntöjä TieVie-koulutuksissa syntyneen osaamisen hyödyntämiseksi paikallisesti.

Työpaja 2. Tvt:n opetuskäytön tutkimus - ideointia ja kokemuksia

Kohderyhmä: tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tutkimuksesta kiinnostuneet toimijat.

Tavoite: tarjota näkökulmia ja ideoita tvt:n opetuskäytön tutkimukseen sekä saattaa aihepiirin tutkimuksesta eri näkökulmista kiinnostuneita toimijoita yhteen.

Sisältö: työpajassa tarjotaan esimerkkejä tutkimuksen toteuttamisesta ja keskustellaan osallistujien omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lyhyesti kuvata oma tutkimushanke tai -idea (max. 150 sanaa). Kuvaukset toimitetaan työpajan osallistujille ennakkoon, jotta osallistujat voivat alustavasti tutustua muiden ideoihin. Työpajassa työskentelevät ryhmät muodostetaan kuvausten perusteella.

Työpaja 3. Kokemuksia tvt:n opetuskäytöstä ja sen kehittämisestä TieVie-koulutuksissa

Kohderyhmä: opettajat ja suunnittelijat, jotka ovat kiinnostuneita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja sen kehittämisestä omassa työyhteisössään.

Tavoite: tarjota näkökulmia ja ideoita sekä jakaa kokemuksia opetuksen kehittämisestä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen omassa työyhteisössä.

Sisältö: työpajassa esitellään kaksi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävää opetuksen kehittämistapausta (TieVie-koulutuksien kehittämishankkeita). Niiden pohjalta keskustellaan ryhmissä esimerkkien herättämistä ajatuksista, osallistujien omista kokemuksista teknologian soveltamisesta opetuksessa omassa työyhteisössä sekä nostetaan esiin, millaisia haasteita ja ongelmia tvt:n opetuskäytössä omassa työyhteisössä saatetaan kohdata ja miten niitä voidaan ratkaista.

4. Työpaja: Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa

Kohderyhmä: tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutusta yliopistoissa järjestävät toimijat.

Tavoite: kartoittaa tvt:n opetuskäytön valtakunnallisen ja paikallisen henkilöstökoulutuksen tilannetta, tarpeita ja tulevaisuuden suunnitelmia yliopistoissa sekä ideoida yhteistyömuotoja ko. henkilöstökoulutuksen toteuttamisessa.

Sisältö: työpajassa on pääpaino keskustelulla ja ryhmissä työskentelyllä.

Työpaja 5. Tieto- ja viestintätekniikka kansainvälisessä opetusyhteistyössä

Tieto- ja viestintätekniikan yhtenä etuna nostetaan usein esiin sen mahdollistama yhteistyö paikasta riippumatta. Suomen virtuaaliyliopistoa käynnistettäessä alkuvaiheen suunnitelmissa oli voimakkaasti esillä tvt:n käyttäminen juuri tähän tarkoitukseen erityisesti kansainvälisissä hankkeissa, joissa etäisyydet ja mm. niiden myötä muodostuvat matkakustannukset ovat suuria. Varsinkin perusopetuksen osalta tvt:n hyödyntäminen kansainvälisessä opetusyhteistyössä on kuitenkin ollut varsin vähäistä, vaikka sen tarjoamat mahdollisuudet esimerkiksi opiskelijoiden kotikansainvälistymiseen olisivat ilmeiset.

Työpajassa tutustutaan käytännön esimerkkien valossa siihen, kuinka tvt:tä on käytetty opetusyhteistyön välineenä. Yhtenä esimerkkinä koordinaattori Tapio Onnela kertoo eHLEE-hankkeesta (eHistory Learning Environment and Evaluation, http://ehlee.utu.fi/ ), jossa 6 yliopistoa yhdessä järjesti opetusta. Työskentelyssä nostetaan esille niin hankkeen lisäarvo suomalaisille opiskelijoille ja henkilökunnalle kuin myös vastaantulleita ongelmia.

Työpaja 6. Opetusverkostossa toimimisen edellytyksiä

Kohderyhmä: Opettajat ja suunnittelijat, jotka jo toimivat verkostoissa, ovat käynnistämässä verkko-opetusta tieteenala- tai monitieteellisessä opetusverkostossa tai tulevaisuudessa kiinnostuneita verkosto-muotoisen opetuksen järjestämisestä verkossa.

Tavoitteet:

  • Tarjota osallistujille vinkkejä ja ideoita opetusverkoston käynnistämiseen ja opetustoiminnan toteuttamiseen verkostomuotoisesti
  • Ymmärtää opetusverkoston käynnistämisvaiheen ja etenemisen kriittisiä kohtia ja huomioitavia tekijöitä
  • Käsitellä verkosto-opetuksen teknologisia vaatimuksia ja pedagogisia edellytyksiä
  • Esitellä esimerkkejä opetusverkostojen toteutuksia, pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja, vastuunjakomalleja, onnistumisia ja paikallistoiminnan linkittämistä verkostotoiminnan osaksi
  • jakaa kokemuksia osallistujien välillä

Sisältö:

Työskentelyn virittämiseksi verkkopedagogi Pekka Hytinkoski esittelee case-esimerkkinä Helsingin yliopiston Ruralia Instituutin Co-op Studies -yhteistyöverkoston opetuskokemuksia. Case-esittelyn jälkeen työpajassa keskustellaan ja jaetaan ajatuksia, kokemuksia sekä ideoita opetusverkoston toimintaan liittyen.

Työpaja 7. Uusia tuulia verkko-opetuksessa. Reaaliaikainen etäopetus ja osallistavat teknologiat korkeakoulujen verkko-opetuksessa

Kohderyhmä: Opettajat ja suunnittelijat, jotka ovat kiinnostuneita reaaliaikaisen opetuksen ja web 2.0 verkkotyövälineiden opetuskäytöstä.

Sisältö: Työpajassa pohditaan osallistavan verkko-opetuksen sovellusten teknisiä mahdollisuuksia ja opetuksen toteuttamisen toiminnallisia haasteita. Käymme läpi mm. teknisten esimerkkien ja käyttökokemusten kautta reaaliaikaisen etäopiskelun käytön edistämistä korkeakoulussa. Samoin pohdimme uusien teknologioiden ja toimintatapojen sulauttamista akateemiseen työskentelykulttuuriin. Esittelyssä mm. www-pohjaisia ryhmätyövälineitä (esim. Adobe Connect Pro) ja Web 2.0 sovelluksia eli sosiaalisen webin työvälineiden käyttökokemuksia.

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster