« Koulutusresurssit

Kirjallisuutta

(Päivitetty 7.6.2007)

Aarnio, H. - Enqvist. J. 2001. Dialoginen oppiminen verkossa – DIANA-malli
ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Kehittyvä koulutus 2. Opetushallitus.

Aarrevaara, T., Salmela-Mattila, M., Stenvall, J. & Syväjärvi,A. 2006.
Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston
virtuaaliyliopistojen arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto.
Yliopistopalvelut. Raportti 2. http://www11.uta.fi/laitokset/jola/heg/files/HEG-
raportti%2017_8_06%20kansineen.pdf

Aarrevaara, T., Salmela-Mattila, M., Stenvall, J. & Syväjärvi,A. 2007. Suomen virtuaaliyliopistoverkostojen arviointi. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:28. Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2007/liitteet/tr28.pdf?lang=fi
. (luettu 7.6.2007).

Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. 2000. Matikainen, J. - Manninen, J. (toim.) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Akateeminen Opetussuunnitelmatyö. 2007. Karjalainen A. (toim.) Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 7/2007. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/perus/akateeminen_opetussuunnitelmatyo.pdf. (luettu 7.6.2007)

Alasilta, A. 1998. Näin kirjoitat tietoverkkoon. Viestintäopas paperin maailmasta verkkojen aikaan. Helsinki: Inforviestintä.

Alasilta, A. 2000. Verkkoajan viestintä - tulkinta, ilmaisu, vuorovaikutus. Pieksämäki: Kauppakaari.

Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis; 1225. Tampere University Press. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-6912-1.pdf. (luettu 7.6.2007).

Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass.

Bates, A. W. & Gary Poole. 2003. Effective Teaching with Technology in Higher Education. Jossey-Bass.

Biggs, J. 2003. Teaching for Quality Learning in University. Second Edition.

Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. 1998. Sinko, M. - Lehtinen, E. (toim.) Opetus 2000. Atena. http://www.sitra.fi/julkaisut/sitra194.pdf?download=Lataa+pdf

Boer, H. de, Huisman, J., Klemperer, A., Meulen, B. van der, Neave, G., Theisens, H. and Wende, M. van der. 2002. Academia in the 21st century. An analysis of trends and perspectives in higher education and research. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). http://www.awt.nl/uploads/files/as28.pdf (luettu 7.6.2007)

Brookfield, S.D. - Preskill, S. 1999. Discussion as a Way of Teaching. Tools and Techniques for University Teachers. Great Britain: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

The Challenges of ICT in Finnish Education: Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. 1999. M. Sinko, E. Lehtinen. http://www.sitra.fi/Julkaisut/sitra227.pdf

The Changing Faces of Virtual Education. 2001. Glen M. Farrell (ed.). Vancouver: The Commonwealth of Learning. http://www.col.org/colweb/site/pid/3335.

Didacta Varia. 2001. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Eisenstadt, M. - Vincent, T. 2000. The Knowledge Web. Learning and Collaborating on the Net.

Enquist, J. 1999. Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä. Acta Univesitatis Tamperensis 677.

Farrell, G. M. 2001. The Changing Faces of Virtual Education.

Goldman, S. R. - Petrosino, A. J. 1998. Design Principles for Instruction. In Content Domains: Lesson from.

Haasio, A. - Piukkula, J. 2001. Oppiminen verkossa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Hakkarainen, K., Lonka, K. and Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.

Hakkarainen, K. - Lonka, K. - Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.

Hakkarainen, K. - Lipponen, L. - Ilomäki, L. - Järvelä, S. - Lakkala, M. - Muukkonen, H. - Rahikainen, M. - Lehtinen E. 1999. Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. Helsingin kaupungin opetusvirasto. http://www.hyvan.helsinki.fi/tutkiva/

Hatva, A. 1998. Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Edita.

Heikkilä, J. - Heikkilä, K. 2001. Dialogi - Avain innovatiivisuuteen. WSOY.

Helakorpi, S. 2005. Kohti verkostoituvaa ja verkottuvaa koulutusta. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja.

Helakorpi, S. - Ruohonen, T. 1999. Oppi2002 oppimisympäristöjen kehittämisprojekti. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Herrington, A., Herrington, J., Oliver, R., Stoney, S., Willis, J. 2001. Quality Guidelines for Online Courses: The Development of an Instrument to Audit Online Units http://elrond.scam.ecu.edu.au/oliver/2001/qowg.pdf (luettu 9.6.2005)

Jalava, U. - Palonen, T. - Keskinen, S. - Kontkanen, L. 1999. Osaaminen yrityksessä. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus.

Jonassen, D. H. - Peck, K. L. - Brent, G. W. 1999. Learning with Tecnology - A Constructivist Perspective.

Jukkara, J. - Puotala, M. 1999. Tekijänoikeudet opetustyössä. Helsinki: Edita.

Karjalainen, A. 2002. Tentin teoria? Oulun yliopisto. Dialogeja 4. 2. painos. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/dialogeja/VAITOS2P.pdf. (luettu 7.6.2007)

Karjalainen, A. 2005. Koulutuksen laatujärjestelmän perusteet. http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/verkkojulkaisut/
koulutuksen_laatujarjestelma_perusteet_karjalainen.pdf

Karjalainen, A. 2007. Koulutusorganisaation prosessit. http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/verkkojulkaisut/
koulutusorganisaation_prosessit_karjalainen.pdf
. (luettu 7.6.2007)

Karjalainen A., Alha K. ja Jutila S. 2007. Anna aikaa ajatella. Suomalaisten yliopisto-opintojen mitoitusjärjestelmä. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/anna_aikaa_ajatella_2007.pdf. (luettu 7.6.2007)

Karjalainen, A. & Huusko, M. 2004. Arviointiajattelun pikaopas. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/verkkojulkaisut/arviointiajattelun_pikaopas.pdf. (luettu 7.6.2007)

Keituri, S. 2001. Käsikirjoittaminen. http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/suvi/

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A: Tutkimuksia.

The Knowlwdge Web. Learning and Collaborating on the Net. 1998. Eisenstadt, M. - Vincent, T. (eds.). Kogan page.

Koivisto, J. - Kylämä, M. - Listenmaa, J. - Vainio, L. 2002. Virtuaaliopetuksen haasteet ja niihin vastaaminen. Malleja ja menetelmiä opetushenkilöstön osaamistarpeiden ennakointiin virtualiopetuksessa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. VirtuaaliOTE-projektin loppuraportti. http://www.elearningcentre.hamk.fi/itk2002/VirtuaaliOTE_raportti.pdf

Koivisto, J. - Huovinen L. - Vainio, L. 1999. Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina – tieto- ja viestintätekninen näkökulma tulevaisuuteen. OPEPRO selvitys 5. Opetushallitus. OPH:n julkaisut verkosta http://www.edu.fi/julkaisut. http://snor.joensuu.fi/oph/opepro5.pdf

Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. Opetushallitus.

Koli, H. - Silander, P. 2002. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkesakoulu. Julkaisu D: 134.

Koppinen, M-L - Korpinen, E. - Pollari, J. 1999. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY.

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus -työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2004/korkeakoulutuksen_laadunvarmistus_-tyoryhman_muistio?lang=fi

Korkeakoulutus teoriassa - näkökulmia ja keskustelua. 2006. Ursin, Jani & Välimaa, Jussi (toim.). Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Korpi, M. - Niemi, P. - Ovaskainen, T. - Siekkinen, P. - Junttila, V. 2000. Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja 7.

Koski, J. 1998. Infoähky ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatiosta ja tietoyhteiskunnasta. Saarijärvi: Gummerrus.

Kotilainen, S. - Hankala, M. - Kivikuru U. 1999. Mediakasvatus. Helsinki: Edita.

Kouluttajana verkossa - Menetelmät ja tekniikat. 2002. Saarinen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. C2.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000 - 2004. Opetusministeriö, 1999.

Kujala, K. Huunonen, K. Saarinen, J. Vainio, L. & Väliharju, T. 2006. Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://www.mediamaisteri.com/oppimisteknologia_2005.pdf (luettu 21.3.2006)

Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-Instituutti. Helsinki: Edita Prima.

Kämäräinen, J. - Haapasalo, L. 1998. Hyperteksti. Laatiminen ja käyttö oppimisen, tiedonhankinnan ja kirjallisuuden näkökulmista. Medusa.

Laadukkaasti verkossa - yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. 2005. Nevgi, A., Löfström, E. ja Evälä, A. (toim.) Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/lv/laadukkaastiverkossa.pdf

Laadun tekijät. Havaintoja yliopisto-opetuksesta. 2003. Gunnel Knubb-Manninen (toim.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Laatuaskeleita – kokemuksia verkko-opetuksen laatutyöstä. 2007. Evälä, A. Karjalainen, K. & Rytkönen-Suontausta, T. (toim.) http://www.vopla.fi/tiedostot/Artikkelit/laatuaskeleita.pdf

Laatunäkökulmia yliopisto-opiskelijan hopsiin. 2006. Ansela, M., Haapaniemi, T. & Jäntti, J. (toim.) Oppimiskeskus. Kuopion yliopisto.

Lallimo, J. & Veermans, M. 2005. Yhteisöllisen verkko-oppimisen rakenteita. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston julkaisusarja 1/2005 http://www.avoin.helsinki.fi/esittely/yhteisollisenverkkooppimisen.pdf

Leppilampi, A. - Piekkari, U. 2001. Opitaan yhdessä! Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti. Pori: Kehitys.

Lifländer, V-P. 1999. Verkko-oppiminen. Yhteistoiminnallinen projektioppiminen verkossa. Helsinki: Edita.

Luukkonen, J. 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita.

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. 2006. Laadukkaasti verkossa:
verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino. http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_33_2006.pdf.

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. 2006. Med hög kvalitet på nätet: handbok i nätbaserad undervisning för universitetslärare. http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_35_2007.pdf 

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. 2006. Quality teaching in web-based environments: Handbook for university teachers. http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_34_2006.pdf

Mantere, S. 2003. Champion, citizen, cynic? Social positions in the strategy process
http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512263297/isbn9512263297.pdf

Matikainen, J. 2001. Vuorovaikutus verkossa - verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Palmenia.

McPherson, Maggie – Nunes, Miguel Baptista: Organisational issues for e-learning. Critical susses factors as identified by HE practitioners. International Journal of educational Management. Vol. 20 No. 7, 2006, pp. 542–558.

Meisalo, V. - Sutinen, E. - Tarhio J. 2000. Modernit oppimisympäristöt. Tietotekniikan käyttö opetuksen ja oppimisen tukena. Juva: Tietosanoma.

Metsämäki, M. 2000. Verkkopalvelun suunnittelu. Helsinki: Edita.

Mezirow, J. 1996. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Painotalo Miktor.

Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. 2000. Kaikkonen, P. - V. Kohonen (toim.). Jyväskylän yliopisto.

Missä on tahtoa - siinä on tie. Lehtonen, M., Marttila S. & Soronen J. (toim.) Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. Dialogeja 7/2006. http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/verkkojulkaisut/Missa_on_tahtoa_-_siina_on_tie.pdf. (luettu 7.6.2007)

Murto, K. 1998. Prosessin johtaminen. Kohti prosessikeskeistä työyhteisön kehittämistä. Jyväskylä: Gummerus.

Mäkinen, H. 2006. Käyttäjälähtöisen verkko-oppimateriaalin luominen. Case: Photoshop-verkkokurssi itsenäiseen opiskeluun. HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja. Saatavilla pdf-muodossa: http://www.hamk.fi/julkaisut/tiedostot/HeliMakinen.pdf. (luettu 14.2.2006).

Mäkitalo, K. 2006. Interaction in Online Learning Environments. How to Support Collaborative Activities in Higher Education Settings. Tutkimuksia–sarja nro 18. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos. (Abstrakti http://ktl.jyu.fi/ktl/english/news/t06022006)

Nevgi, A. - Kynäslahti, H. - Vahtivuori, S. - Uusitalo, A. - Ryti, K. 2002. Yliopisto-opettaja verkossa - taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/tapahtumat/vvyop03/svoppa.pdf

Nevgi, A. - Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Science 15. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Turku: Painosalama.

Niemi, H. 1998. Opettaja modernin murroksessa. Opetus 2000. Atena.

Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Nurkka, A., Muukkonen, J. & Karjalainen, K. 2007. OPPIVA OPETTAJA 5. Virtuaaliyliopistohanke Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuosina 2000 - 2006. Tuloksia ja vaikuttavuuden arviointia. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, oppimiskeskus.
http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/LTY_virtuaaliyliopistohanke_toiminnan_kuvaus.pdf. (luettu 7.6.2007)

Nurmela, J. 2001. Three Years of the Information Society. A Longitudinal Survey of the Use Made of Modern Information and Communications Tecnology in Finland. Tilastokeskus.

Näkymättömästä näkyvää. Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) - hankkeen esiselvitys. Sari Tervonen ja Kirsi Levänen (toim.) http://www.komiti.fi/tiedostot/KoMiTi_verkko.pdf (luettu 30.8.2006)

Ojala, T. 2004. Riittääkö aika, riittävätkö rahat?: tutkimus verkko-opetuksen työmääristä ja -kustannuksista. Teoksessa Kähkönen, Esko (toim.) Verkko-oppimisen vakiintuessa: näkökulmia ja arvioita mielekkyydestä, rahasta ja strategioista. http://www.lut.fi/fi/oppimiskeskus/opetuksen_kehittamispalvelut/
Tutkimusraportti_TiinaOjala.pdf
(luettu 30.3.2006)

Ojanen, S. 1996. Tutkiva opettaja 2. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Palmenia.

Ojaniemi, K. - Nurmela, S. - Suvanto, J. - Bruun, P. 1999. Opiskelijana tietoverkossa - työkaluna WebCT. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. A 72.

Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/

Onnismaa, J. 2003. Epävarmuuden paluu. Ohjauksen ja ohjausasiantuntijuuden muutos. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 91. http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/
onnismaa_epavarmuuden/onnismaa.pdf

Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. 2000. Enkenberg, J. - Väisänen, P. - Savolainen, E. (toim.) Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/

Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi. 2004. Liisa Ilomäki (toim.) Helsinki: Hakapaino.

Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. 1999. Eteläpelto, A. - Tynjälä, P. (toim.). Porvoo: WSOY.

Oppiminen verkossa. 2001. Ari Haasio & Juha Piukkula (toim.) Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. 2006. S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.). Helsinki: WSOY.

Projektina verkko-oppiminen. Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä. 2002. Esko Kähkönen (toim.) Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskuksen selosteita 3. http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/julkaisut/sisallon_tuotanto02.pdf

Pulkkinen, J. 2003. The paradigms of e-Education An analysis of the communication structures in the research on information and communication technology integration in education in the years 2000–2001. Oulu, Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/isbn9514272463/

Pöysä, J. 2007. In Search for the Conceptual Origin of University Students. Community in a Confluence of On- and Offline Learning Environments. Ethnographies in Technology-Rich, Multi-Sited Fields of Study. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia-sarjassa, nro 20.

Research on Expertise and Learning. Teoksessa Durso, F. T. (ed.). Handbook of Applied Cognition. Chichester.England: Wiley.

Saarenkunnas, M. 2004. Multidimensional participation in polycontextual computer-supported language learning. Oulu: University of Oulu. ISBN 951-42-7485-7 [WWW] URI: http://herkules.oulu.fi/isbn9514274865/

Saarinen, J. 2001. Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saarijärven Offset.

Sallila, P. - Kalli. P. 2001. Verkot ja teknologia aikuiskoulutuksen tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Salovaara, H. 2004. Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/.

Silander, P. & Koli, H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Oppimisaihioista oppimisprosessiin. Helsinki : Finn Lectura.

Sirviö, P. - Hakola, E-M. - Koskinen, L. 1999. Opetuksen uudet toteutukset Taideteollisessa korkeakoulussa.

Sotarauta, M. - Linnamaa, R. Kehittäjäverkostojen pullonkaulat ja verkostojen johtaminen: Esimerkkinä kuntien elinkeinopoliittinen yhteistyö. Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö, Seinäjoki. Tampereen yliopisto. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos http://www.sjoki.uta.fi/sente/netlibrary/verkosto.pdf.

Tee verkkokurssi! WebCT versiolla 3. Turun yliopiston täydennyskoulutuksen julkaisuja. A 82.

Tella, S. - Vahtivuori S. - Vuorento A. - Wager, P. - Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa – opettaja verkossa. Helsinki: Edita.

Tenhula, Tytti 2007: Valtakunnallisesti vaikuttavaa koulutusta. Selvitys valtakunnallisen TieVie-virtuaaliyliopistohankkeen vaikuttavuudesta. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 2. Espoo: Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö.
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/svy_julkaisu2.pdf. (luettu 7.6.2007)

Theory and Practice of Online Learning. 2004. Anderson, T. & Elloumi, F. (toim.). Verkkoversio: http://cde.athabascau.ca/online_book

Tuhat ja yksi tarinaa: TieVie-verkoston seitsemän vuotta. 2007. Merja Peurasaari (toim.). Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 1. Espoo: Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/svy_julkaisu1.pdf. (luettu 7.6.2007)

Tukevasti verkko-opetukseen: Kuvauksia tukihenkilötoiminnasta Helsingin yliopistossa. 2003. Koski-Kotiranta, S. - Kynäslähti, H. (toim.). Helsingin yliopisto. Opetusteknologiakeskus. http://ok.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=175

Tulevaisuuden tekijät. Uuden opettajuuden mahdollisuudet. 1998. Luukkainen (toim.) Atena.

Tutkimuksen tuella verkko-oppimiseen. 2003. Verkko-opiskelun ja oppimisen mielekkyys. Esko Kähkönen (toim.) Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskuksen selosteita N:o 5. http://optek.joensuu.fi/julkaisut/ttv_2003.pdf

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena - konstruktiivisen oppimiskäsityksen perusteita. Kirjayhtymä.

Tynjälä, P. 2004. Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 2/2004. 35. vsk. 174 - 190.

Uusrenesanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. 2005. Varis, T. (toim.). OKKA-säätiön julkaisuja.

Vainio, L. - Laaksonen, K. - Kuivalahti, M. - Mahlamäki-Kultanen, S. - Viteli, J. 2001. Virtuaalinen taitokoulu. eLearning, osa oppimista päivittäisessä työssä. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja. A 13. http://www.hamk.fi/julkaisut/tiedostot/virtuaalinentaitokoulu.pdf

Vainionpää, J. 2006. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 504. Saatavilla pdf-muodossa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6553-9.pdf ( 14.2.2006)

Vehviläinen, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. 2005. toim. Janne Sariola, Annika Evälä
http://www.helsinki.fi/vopla/matskut/voplaseminaari2005/Vopla_verkkoon.pdf

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka. 2004. Korhonen, V. (toim.) Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Verkko-oppimisen vakiintuessa. Näkökulmia ja arvioita mielekkyydestä, rahasta ja strategioista. 2004. Esko Kähkönen (toim.) ISVY Itä-Suomen virtuaaliyliopisto. Joensuun yliopisto: Yliopistopaino.

Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa. DIANA-toimintamalli. 2002. Aarnio, H. - Enqvist. J. - Helenius, M. (toim.). Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino.

Verkkopedagogiikka. 1997. Lehtinen, E. (toim.) Helsinki: Edita.

Verkostoyhteiskunta. Käytännön johdatus verkostoanalyysiin. 1999. Mattila, M - Uusikylä, P. (toim.). Tampere: Gaudeamus.

Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. 2001. Sallila, P. - Kalli, P. (toim.). Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Verkot ja virtuaalistaminen oppimisen tukena. 2002. Nieminen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu.

Viherä, M-L. Digitaalisen arjen viestintä - miksi, millä ja miten. Edita.

Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.

Ylijoki, O-H. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Vastapaino.

Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. 2003. Lindblom-Ylänne, S. - Nevgi, A. (toim.) Vantaa: WSOY.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster