TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖÄ SIVUAVAA KIRJALLISUUTTA

 

Enquist, J. 1999. Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä. Acta Univesitatis Tamperensis 677.

Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.). Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. WSOY.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia.

Korpi, M., Niemi, P., Ovaskainen, T., Siekkinen, P. & Junttila, V. 2000. Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja 7.

Korte, H., Hartikainen, V-M., Kauranen, J., Paakkanen, T., Pesonen, K. & Yritys, K. 2000. Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Digitaalisen median instituutti. Hypermedialaboratorion julkaisuja 1.

Kotilainen, S., Hankala, M. & Kivikuru U. 1999. Mediakasvatus. Helsinki: Edita.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004. Opetusministeriö, 1999.

Kämäräinen, J, & Haapasalo, L. 1998. Hyperteksti. Laatiminen ja käyttö oppimisen, tiedonhankinnan ja kirjallisuuden näkökulmista. Medusa.

Lehtinen, E. (toim.) Verkkopedagogiikka. 1997. Helsinki: Edita.

Lifländer, V-P. 1999. Verkko-oppiminen. Yhteistoiminnallinen projektioppiminen verkossa. Helsinki: Edita.

Luukkainen (toim.) 1998. Tulevaisuuden tekijät. Uuden opettajuuden mahdollisuudet. Atena.

Matikainen, J. - Manninen, J. (toim.) 2000. Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Niemi, H. 1998. Opettaja modernin murroksessa. Opetus 2000. Atena.

Ojaniemi, K. - Nurmela, S. - Suvanto, J. - Bruun, P. 1999. Opiskelijana tietoverkossa - työkaluna WebCT. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. A:72.

Sahlberg, P. 1997. Opettaja koulun muutoksessa. WSOY.

Sinko, M. & Lehtinen, E. 1998. Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Opetus 2000. Atena.

Sirviö, P., Hakola, E-M. & Koskinen, L. 1999. Opetuksen uudet toteutukset Taideteollisessa korkeakoulussa.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa 1998. Sitran teknologia-arviointihankkeen osaraportit 1,2,3,4 ja 5. http://www.sitra.fi/yleista/julkaisu.htm