« Koulutusresurssit

Kirjallisuutta

Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. 2000. Matikainen, J. - Manninen, J. (toim.) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Alasilta, A. 1998. Näin kirjoitat tietoverkkoon viestintäopas paperin maailmasta verkkojen aikaan. Helsinki. Inforviestintä.

Alasilta, A. 2000. Verkkoajan viestintä - tulkinta, ilmaisu, vuorovaikutus. Kauppakaari.

Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. 1998. Sinko, M. - Lehtinen, E. (toim.) Opetus 2000. Atena.

Brookfield, S.D. - Preskill, S. 1999. Discussion as a Way of Teaching. Tools and Techniques for University Teachers. Great Britain: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Didacta Varia. 2001. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Eisenstadt, M. - Vincent, T. 2000. The Knowledge Web. Learning and Collaborating on the Net.

Enquist, J. 1999. Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä. Acta Univesitatis Tamperensis 677.

Farrell, G. M. 2001. The Changing Faces of Virtual Education.

Goldman, S. R. - Petrosino, A. J. 1998. Design Principles for Instruction. In Content Domains: Lesson from

Hakkarainen, K. - Lonka, K. - Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.

Hatva, A. 1998. Esteettinen ja toimiva verkkojulkaisun ulkoasu. Edita.

Heikkilä, J. - Heikkilä, K. 2001. Dialogi - Avain innovatiivisuuteen. WSOY.

Helakorpi, S. - Ruohonen, T. 1999. Oppi2002 oppimisympäristöjen kehittämisprojekti. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Jalava, U. - Palonen, T. - Keskinen, S. - Kontkanen, L. 1999. Osaaminen yrityksessä. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus.

Jonassen, D. H. - Peck, K. L. - Brent, G. W. 1999. Learning with Tecnology - A Constructivist Perspective.

Jukkara, J. - Puotala, M. 1999. Tekijänoikeudet opetustyössä.

Karjalainen, A. 2001. Tentin teoria? Oulun yliopisto. Dialogeja 4.

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A: Tutkimuksia.

Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. Opetushallitus.

Korpi, M. - Niemi, P. - Ovaskainen, T. - Siekkinen, P. - Junttila, V. 2000. Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja 7.

Kotilainen, S. - Hankala, M. - Kivikuru U. 1999. Mediakasvatus. Helsinki: Edita.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000 - 2004. Opetusministeriö, 1999.

Kämäräinen, J. - Haapasalo, L. 1998. Hyperteksti. Laatiminen ja käyttö oppimisen, tiedonhankinnan ja kirjallisuuden näkökulmista. Medusa.

Lifländer, V-P. 1999. Verkko-oppiminen. Yhteistoiminnallinen projektioppiminen verkossa. Helsinki: Edita.

Luukkonen, J. 2000. Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita.

Matikainen, J. 2001. Vuorovaikutus verkossa - verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Palmenia.

Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. 2000. Kaikkonen, P. - V. Kohonen (toim.). Jyväskylän yliopisto.

Niemi, H. 1998. Opettaja modernin murroksessa. Opetus 2000. Atena.

Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Nurmela, J. 2001. Three Years of the Information Society. A Longitudinal Survey of the Use Made of Modern Information and Communications Tecnology in Finland. Tilastokeskus.

Ojanen, S. 1996. Tutkiva opettaja 2. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Palmenia.

Ojaniemi, K. - Nurmela, S. - Suvanto, J. - Bruun, P. 1999. Opiskelijana tietoverkossa -työkaluna WebCT. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. A 72.

Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. 2000. Enkenberg, J. - Väisänen, P. - Savolainen, E. (toim.) Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/

Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. 1999. Eteläpelto, A. - Tynjälä, P. (toim.). Porvoo: WSOY.

Research on Expertise and Learning. Teoksessa Durso, F. T. (ed.). Handbook of Applied Cognition. Chichester.England: Wiley.

Sallila, P. - Kalli. P. 2001. Verkot ja teknologia aikuiskoulutuksen tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Sirviö, P. - Hakola, E-M. - Koskinen, L. 1999. Opetuksen uudet toteutukset Taideteollisessa korkeakoulussa.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa 1998. Sitran teknologia-arviointihankkeen osaraportit 1,2,3,4 ja 5. http://www.sitra.fi/yleista/julkaisu.htm

Tulevaisuuden tekijät. Uuden opettajuuden mahdollisuudet. 1998. Luukkainen (toim.) Atena.

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena - konstruktiivisen oppimiskäsityksen perusteita. Kirjayhtymä.

Verkkopedagogiikka. 1997. Lehtinen, E. (toim.) Helsinki: Edita.

Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. 2001. Sallila, P. - Kalli, P. (toim.). Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Viherä, M-L. Digitaalisen arjen viestintä - miksi, millä ja miten. Edita.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster