« TieVie-kouluttajakoulutus 2001 - 2002

Portfoliotyöskentely

Portfolio tarkoittaa oman toiminnan ja osaamisen itsearviointia ja dokumentointia. Ensisijassa portfolio on työkalu oman toiminnan kehittämiseen. Portfoliotyö on pitkäjänteistä, systemaattista oman työn seuraamista ja kehittämistä, perusteiden pohtimista, itsearviointia ja palautteen keräämistä niin omilta opiskelijoilta, kollegoilta, esimiehiltä kuin muilta yhteistyökumppaneiltakin. Sen tarkoituksena on auttaa oman asiantuntijuuden kehittymisessä. Portfolion työstäminen on prosessiluonteista ja tuotos muotoutuu vähitellen koulutuksen edetessä ja näkemysten jäsentyessä.

Ensisijassa portfolio toimii koulutuksen ja oppimisen jäsentämistyökaluna itselle, eikä sen tarvitse olla julkinen koko ryhmälle. Koska portfolio kuitenkin toimii yhtenä TieVie-koulutuksen suoritusvaatimuksena, tulee portfolio tai tietyt osat siitä kuitenkin julkistaa kouluttajille koulutuksen päätteeksi.

Mitä portfolio sisältää?

Portfolion muodon ja rakenteen voi jokainen suunnitella itsensä näköiseksi. Portfolion tulee sisältää ainakin seuraavat aihealueet:

Portfolion kirjoittaminen ei välttämättä ole helppoa. Kirjoitettavia asioita on paljon ja olennaisen materiaalin valitseminen kaikesta olemassa olevasta saattaa olla vaikeaa. Seuraavassa on kysymyksiä, joita voi käyttää apuna portfolion laadinnassa. Jos jotkut kysymykset tuntuvat kaukaisilta, ne voi jättää väliin. Kysymysten tarkoitus on herättää ajatuksia - ei ahdistusta.

Oman kehittämishankeen prosessin kuvaus

Miten toteutit kehittämishankkeen? Mitä uutta kokeilit? Toteutuiko hanke toivotulla tavalla vai menikö jotakin pieleen ja miksi? Mitkä tavoitteet toteutuivat ja mitkä jäivät toteutumatta? Mitä tekisit nyt toisin? Mikä kehittämishankkeessa herätti innostusta, mikä vastustusta, miksi? Millaisia materiaaleja käytit? Miten otit huomioon ryhmän toiveet ja tavoitteet, harrastitteko yhteissuunnittelua? Mitä opit varsinaisen tavoitteen ohessa?

Omien kouluttajantaitojen itsearviointi

Mitkä asiat koet helppoina kouluttamisessa/opettamisessa? Mitkä asiat hallitset hyvin? Mikä tuntuu vaikealta? Miten selvität eteen tulevat ongelmat? Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan varmuutta kouluttajana? Mistä saat voimia? Mitkä asiat herättävät pelkoa tai epävarmuutta? Miten arvioit omaa toimintaasi opettajana/kouluttajana? Millaiset ovat verkko-opetuksen taitosi? Mitkä ovat vahvuutesi ja kehittämistarpeesi kouluttajana? Miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi?

Oman koulutusnäkemyksen kuvaus

Mitä haluat saavuttaa kouluttajana? Millaisia opetusmenetelmiä suosit mieluiten? Miten saat koulutettavat sitoutumaan koulutukseen? Miten saat koulutettavat pohtimaan? Mikä edistää yhteisöllisyyttä koulutuksessa? Mikä helpottaa dialogin syntymistä tai auttaa näkemään asiat monesta eri perspektiivistä? Mikä edesauttaa verkostoituneen työskentelyn onnistumista? Miten kouluttaa kouluttamaan / opettamaan?

Omaan kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta

Omaan kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta verkkojaksoilta, vertaisryhmältä, kouluttajilta, tuutoreilta. Miten hankit palautetta opiskelijoiltasi tai koulutettaviltasi? Miten arvioit heidän oppimistaan? Miten annat palautetta koulutettavillesi? Mistä tiedät, että käyttämäsi arviointimenetelmät ovat toimivia ja antavat tietoa haluamistasi asioista? Miten arvioit omaa toimintaasi kouluttajana? Mitä saamasi palaute kertoo sinusta kouluttajana? Miten koet toisilta saadun palautteen vaikuttaneen työskentelyysi?

Vertaisryhmätyöskentelyn reflektointi

Miten ryhmän tavoite muuttui työskentelyn aikana? Mikä onnistui, mitä tekisit nyt toisin? Mikä auttoi, mikä tuntui mukavalta tai hyödylliseltä?

Oman oppimisen pohdinta

Mikä verkkojaksoilla, seminaareissa, vertaisryhmien toiminnassa oli uutta tai mielenkiintoista? Mikä hämmensi tai tuntui ristiriitaiselta? Mistä asioista huomasit tarvitsevasi lisäkoulutusta? Mitä asioita voisit kokeilla omassa opetuksessasi? Mitä uutta opit kouluttajana toimimisesta? Mikä oli sinulle merkityksellistä? Mitä uutta opit opettamisesta? Koitko pedagogisia oivalluksia? Mitä portfolion tekeminen sinulle merkitsi? Mitä hyötyä siitä oli omalle oppimisellesi? Mikä kehittämishankkeen toteuttamisessa oli vaikeinta? Missä onnistuit tai epäonnistuit? Johtuiko onnistuminen/epäonnistuminen itsestäsi, muista ryhmän jäsenistä, järjestelmästä vai jostakin muusta? Mihin haluaisit tulevaisuudessa paneutua? Missä asioissa tarvitset koulutusta? Mikä jäi askarruttamaan?

Palautetta koulutuksesta

Mikä oli sinulle tärkein asia, kokemus, tilanne, tapahtuma tai anti tässä koulutuksessa? Miten arvioisit verkkojaksotyöskentelyä, lähiseminaareja, vertaisryhmätyöskentelyä ja taitokursseja? Oliko koulutuksessa tarpeeksi tilaa omille valinnoillesi? Tarjosiko koulutus mahdollisuuksia työskennellä yhteisöllisesti? Mikä innosti, mikä suututti, mikä tuntui pelottavalta, ahdistavalta tai kokeilemisen arvoiselta? Mikä sai sinut hakeutumaan koulutukseen ja sitoutumaan siihen? Millaisena koit oman vertaisryhmäsi toiminnan? Miten koulutuskokonaisuuden organisointi mielestäsi onnistui? Oliko tiedostus riittävää? Tukiko koulutusmateriaali oppimistasi? Miten hyvin tunsit olevasi mukana kurssilla, olevasi osa oppimisyhteisöä ja kuuluvasi TieVie-ryhmään? Miten koulutus auttoi verkostoitumaan? Saitko riittävästi tukea koulutuksen aikana? Mikä koulutuksessa oli oman ajattelun kehittymisen ja oman kehittämishankkeen kannalta hyödyllisintä tai tarpeellisinta? Mitä voisi huoletta jättää vähemmälle? Miten kehittäisit TieVie-koulutusta kokonaisuutena?

Kehittämisnäkymiä oman yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle

Millainen on mielestäsi oman laitoksesi, tiedekuntasi ja yliopistosi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytila? Millaisena näet tulevaisuuden? Millaista pedagogista ja teknologista tukea laitoksessasi tarvittaisiin? Millaista yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen edellyttää? Millaisiin verkostoihin kuulut?

Mistä palautetta portfolioon?

Vaikka jokainen laatii käytännössä oman portfolionsa itse, on sen työstämisvaiheessa apua, jos voi jakaa ajatuksensa ja ideansa muiden saman problematiikan parissa kamppailevien kanssa. Näkemysten opettamisesta ja kouluttamisesta ei tarvitse olla samoja - erilaiset näkemykset rikastuttavat omaa ajattelua. On suositeltavaa hyödyntää esim. omaa TieVie-vertaisryhmää portfolioprosessin aikana. Portfoliotyön tukeminen onkin yksi vertaisryhmien tehtävistä.

Valmiit portfoliot toimitetaan 2.4.2002 mennessä kouluttajille. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen tuotoksestaan 17.5.2002 mennessä.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster