« Verkkojaksot

Teknologinen muutos -verkkojakso

Tavoite ja toteutus

Jakson tavoitteena on auttaa osallistujia hahmottamaan tieto- ja viestintätekniikan merkitystä yliopistojen toiminnassa. Osallistujat arvioivat sekä kokonaiskehitystä että teknologioiden merkitystä oman toimintaympäristönsä ja kehittämishankkeensa näkökulmasta. Menetelmällisesti jakso rakentuu skenaariotyöskentelylle, jotka vertaisryhmät tuottavat osin lähiseminaarin, mutta pääosin verkkotyöskentelyn tuloksena. Seminaarissa käynnistetään Skenaariotyöskentelyn tuloksena kukin vertaisryhmä tuottaa kaksi vaihtoehtoista skenaariota yliopistolaitoksen kehityksestä ja teknologian merkityksestä siinä. Toinen skenaario on tavoitetilaskenaario ja toinen todennäköisen kehityksen skenaario.

Ennakkomateriaali ja kysely 13. - 21.8.2001

Jakso käynnistyy lyhyellä WWW-kyselyllä, jolla kartoitetaan yleisellä tasolla osallistujien käsityksiä siitä, miten yliopistolaitos muuttuu ja millainen on virtuaaliyliopiston asema yliopistolaitoksen kokonaiskentässä 5 - 10 vuoden tähtäyksellä. Osallistujat vastaavat kyselyyn itsenäisesti ilman ennakkokeskustelua. Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, joka esitellään jakson seminaarissa. Ennen lähiseminaaria osallistuville esitellään esimerkki skenaariotyöskentelystä.

Lähiseminaari Tampereella 23. - 24.8.2001

Skenaariotyöskentely käynnistetään lähijaksolla. Seminaarissa esitellään lähemmin skenaariotyöskentelyn sisältö ja eteneminen. Ensimmäisessä vaiheessa pohjana työskentelylle toimivat ennen seminaaria toteutetun kyselyn tulokset. Seminaarin luento-osuuksilla esitellään teknologian kehityksen suuntia ja eri tekniikoiden kehitystä. Luennot pohjustavat osaltaan jatkotyöskentelyä. Ryhmät joutuvat seminaarin ryhmätyöskentelyssä mm. ottamaan kantaa siihen, mikä on erilaisten uusien ja vanhempien tekniikoiden merkitys opetuksen ja opiskelun kehityksessä (esim. mobiilitekniikka, digiTV jne.).

Verkkojakso 27.8. - 14.9.2001

Skenaariotyöskentely jatkuu verkkojaksolla. Kukin ryhmä työskentelee aluksi itsenäisesti ja tuottaa kaksi vaihtoehtoista skenaariota. Ryhmien on myös perusteltava skenaarionsa. Miksi esimerkiksi tavoiteskenaario ja todennäköinen skenaario eroavat/eivät eroa toisistaan? Työskentelyn toimeksiannossa esitetään myös kysymyksiä ja väitteitä, joihin ryhmien työskentelyssään tulee ottaa kantaa.

Kun ryhmät ovat tuottaneet kaksi vaihtoehtoista skenaariota, kukin ryhmä tutustuu muiden ryhmien tuotoksiin ja havainnoi eroja oman ryhmän tuotoksiin. Tämän jälkeen käynnistetään verkkokeskustelu, jossa arvioidaan ja perustellaan oman ryhmän tuotosta suhteessa muiden ryhmien tuotoksiin. Keskustelun jälkeen laaditaan vielä yhteenveto jakson tuloksista. Työskentely pohjustaa myös seuraavaa jaksoa, jolla pyritään rakentamaan polku ja toimenpiteet tavoiteskenaarion toteuttamiseksi. Jakson työskentely antaa pohjaa osallistua myös tieto- ja viestintätekniikan strategiatyöskentelyyn omassa organisaatiossa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster