« TieVie-kouluttajakoulutus

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Pedagoginen muutos -verkkojakson (12.5. - 6.6.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Soile Jokiseen, soile.jokinen@oulu.fi, (p. 08 - 553 4039).

Korvaavat tehtävät

1) Tutustu verkkojaksosta laadittuun yhteenvetoon (valmistuu 13.6. mennessä) sekä mielellään myös omassa juonneryhmässäsi käytyyn keskusteluun (kirjaudu Optimaan). Tutustu tämän lisäksi vähintään kahteen jakson oheismateriaalina olleeseen artikkeliin / teokseen osoitteessa http://tievie.oulu.fi/pedmuutos_10ov_2003/kirjallisuus.htm. Kirjoita yhteenvedon ja kirjallisuuden pohjalta ajatuksiasi oman kehittämishankkeesi pedagogisista ratkaisuista (laajuus n. 5 sivua). Käytä apunasi mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin verkkojakson keskusteluissakin esiin nousseisiin asioihin sinun kannattaisi hankkeessasi kiinnittää huomiota? Mitkä asiat voit jättää vähemmälle huomiolle? Mitä uutta opit / oivalsit lukemistasi keskusteluista?
  • Miten verkkojakson yhteenvedossa käsitellyt pedagogiset periaatteet (esim. sitoutuminen, reflektio, yhteisöllisyys, dialogi) toteutuvat omassa hankkeessasi? Millaisten muiden periaatteiden varaan olet omaa hankettasi rakentanut? Miksi?
  • Millaisia ongelmia hankkeen toteuttamisessa voi tulla vastaan? Miten niihin voisi ennakkoon varautua?
  • Mitä ymmärrät pedagogisella muutoksella? Miten pedagoginen muutos suhteutuu laitoksesi toimintakulttuuriin?


2) Tee aikataulusuunnitelma hankkeesi etenemiselle. Suunnitelmaa tehdessä voit miettiä mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä sinun tulee (mitä aiot) saada aikaan hankkeessasi ja mihin mennessä? Miten hankkeesi etenee ajallisesti? Onko joitakin "dead lineja" tiedossa? Millaisia työvaiheita hankkeeseesi liittyy? Mitkä ajanjaksot ovat erityisen tärkeitä hankkeesi kannalta? Miksi?
  • Miten TieVie-kouluttajakoulutus tukee oman hankkeesi etenemistä? Miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä muista osallistujista?
  • Keitä osapuolia hankkeessasi on "toteuttajana/yhteistyökumppanina"? Entä "kohteena/osallistujana"? Millaista yhteistyötä (verkostoitumista) hankkeessasi voisi tehdä? Miten työnjako ja vastuut eri osapuolten välillä sovitaan/organisoidaan? Mistä saat apua, kun sitä tarvitset?
  • Millaisia resursseja (henkilöresurssit, raha, aika, osaaminen, laitteet, tilat, jne.) hankkeessasi on olemassa? Ovatko resurssit riittävät? Mitä olemassa olevilla resursseilla on realistista saada aikaan? Onko lisäresurssien hankkiminen mahdollista? Miten esimerkiksi sovitat hankkeen muuhun virkatyöhösi?

Vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Pedagoginen muutos -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viestiä Soilelle (soile.jokinen@oulu.fi).


Teknologinen muutos -verkkojakson (25.8. - 26.9.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä: Markku Närhiin, mtnarhi@cc.jyu.fi p. 014 2604127

Korvaava tehtävä (korvaavan tehtävän kokonaislaajuus on n. 4 sivua)


1) Tutustu Optima verkkoympäristössä (työtila: TieVie_10: Teknolog. muutos_03) verkkojakson työskentelyyn, materiaaleihin ja jaksolla laadittuihin skenaarioihin. Tutustu myös vähintään oman juontees i(juonneryhmäparin) pohdintakeskusteluihin.

2) Kirjoita näiden lähdemateriaalien pohjalta skenaario omasta työ- ja opetusympäristöstäsi yliopistossa vuonna 2013. Kuvauksen pohjana voit käyttää jakson skenaario-ohjeen yleisiä kysymyksiä ja teemoja. Keskity erityisesti teknologian hyväksikäyttöön opetuksessa ja opiskelussa sekä yliopiston toimintakulttuurin kuvaamiseen.

Perustele kuvauksesi teknologiset ratkaisut ja toimintamallit, ja ota myös kantaa verkkojaksolla esitettyihin skenaarioihin. Pohdi lopuksi verkkojakson antia omalle kehittämishankkeellesi.

3) Vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Teknologinen muutos -verkkojakson
-korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viestiä Markku Närhille mtnarhi@cc.jyu.fi


Organisatorinen muutos -verkkojakson (3.11. - 5.12.2003) korvaava suoritus

Tutustu Suomen virtuaaliyliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapalveluun ja sen sisältämiin materiaaleihin osoitteessa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/

1) Ota selvää ja kuvaile lyhyesti strategiatyön nykyistä tilaa omassa työyhteisössä. Onko laitoksella tai tiedekunnassa tehty tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää strategiatyötä? Etsi oman työyhteisösi tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä strategia (tiedekunta- tai laitoskohtainen). Mitkä ovat omat kytkentäsi strategiaan ja strategiaprosessiin? Pyri kuvailemaan erikseen strategian sisältö ja prosessi. Koita löytää strategiatekstistä omaa työtäsi koskevia asioita. Miten strategia toteutuu arjessa? Kytke mukaan myös lyhyt selostus oman hankkeesi mahdollisista vaikutuksista
organisaatioosi. Listaa esimerkiksi hankkeesi aiheuttamat muutostarpeet resursseissa, työnjaossa ja yhteistyötahoissa. Apuna kannattaa käyttää Strategiapalvelun työkalupakista löytyvää materiaalia. Lopputuloksena tulee olla noin sivun mittainen teksti, jossa pohditaan edellä mainittuja asioita.

2) Kirjoita tämän lisäksi noin kahden sivun mittainen pohdiskeleva teksti jostakin itseäsi kiinnostavasta strategiatyöhön liittyvästä näkökulmasta. Arvioi esimerkiksi oman työyhteisösi strategiaa ja strategiaprosessia materiaalista löytyvän arviointityökalun avulla
(http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelu/tyokalupakki/
prosessinarviointi.html
), tutustu muiden kokemuksiin (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelu/kokemuksia.html) ja vertaile niitä oman työyhteisösi kokemuksiin. Tekstin tueksi kannattaa käyttää strategiapalvelun materiaalin lisäksi verkkojakson aikana käytyjä keskusteluja (http://erinys.it.helsinki.fi:8900/public/TieVie/index.html).

Kirjaa tuottamasi tekstit omaan työtilaan TieVie portaaliin. (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoittamasi tekstit selkeästi, esimerkiksi "organisatorinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä, osa 1 ja osa 2".


Portfolio-verkkojakson (2.2. - 5.3.2004) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Heli Branderiin, heli.brander@utu.fi, (p. 02 - 333 5019).

Korvaavat tehtävät:

1) Tutustu verkkojakson oppimisympäristössä WebCT:ssä (http://salima.tkk.utu.fi) jakson aikana käynnissä olleesseen oman juonneryhmäsi viikoittaiseen työskentelyyn viikkojen 6 - 9 keskustelufoorumeissa ja reflektoi käytyä keskustelua omien näkökulmiesi valossa (=kommentoi esimerkiksi mistä asioista olet samaa mieltä, mistä eri mieltä, mitä haluaisit kysyä, mikä jäi mietityttämään jne.) Kirjaa reflektointisi ylös (n. 2 x A4) ja vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Portfolio -verkkojakson korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Heli Branderille, heli.brander@utu.fi.

2) Tutustu verkkojakson oppimisympäristössä WebCT:ssä jakson aikana tuotettuihin 'Oheismateriaalit' -ikonin alta löytyviin portfoliota koskeviin artikkeleihin. Kommentoi, miten itse ensisijaisesti näet portfolion mahdollisuuden palvella itseäsi oman työsi ja ammattitaitosi kehittämisessä. (n. 1 x A4)

Tutustu myös 'Oheismateriaalit' -ikonin alta löytyviin esimerkkeihin portfolioista sekä portfolioluonnoksiin viikon 10 keskustelufoorumissa. Arvioi näitä tuotoksia kriittisesti kooten samalla arvioistasi muistiinpanoja (n. 1-2 x A4). Suunnittele näiden muistiinpanojesi pohjalta oma portfoliosi ja kuvaile sen rakenne ja sisältö otsikkotasolla/käsitekarttana (n. 1 x A4).

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster