« TieVie-kouluttajakoulutus

Koulutuksen tavoite ja teemat

TieVie-kouluttajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijoita, kuten kouluttajia, tukihenkilöitä ja mentoreita yliopistoihin. Koulutuksessa tarkastellaan verkostoituneen työtavan hyötyjä ja ongelmia. Koulutus antaa välineitä oman työn kehittämiseen. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on syvällistä osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä ongelmia ratkotaan yhdessä osallistujien ja kouluttajien muodostamassa asiantuntijayhteisössä. Tarkastelun kohteena koulutuksessa on pedagoginen, teknologinen ja organisatorinen muutos yliopistossa. Vuorovaikutus, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja verkostoituminen ovat tärkeitä koulutuksen onnistumiseksi. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja toteuttaa kehittämishankkeen.

Pedagoginen muutos

Pyrkimyksessään kouluttaa asiantuntijoita muuttuvissa oppimiskonteksteissa, yliopisto on uudenlaisten pedagogisten haasteiden edessä. Nykykäsityksen mukaan asiantuntijuus ei ole pysyvä ominaisuus, joka on kerran saavutettu koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Se on pikemminkin toimintatapa, jossa yhdistyvät haasteellisiin ongelmiin tarttuminen, voimakas sitoutuminen ja oman osaamisen kehittäminen. Osaaminen ei ole ainoastaan yksilön, vaan myös yhteisön ominaisuus. Parhaiten yliopisto-opiskelijoiden oppimista tuetaan ottamalla heidät tiedeyhteisön jäseniksi, mukaan yliopiston todelliseen toimintaan. Millaisia käytännöllisiä pedagogisia ratkaisuja tämä vaatii yliopisto-opetukselta ja henkilöstökoulutukselta? Millaisia uusia haasteita ja mahdollisuuksia verkostoituminen ja teknologia tuovat mukanaan? Millaisella koulutuksella voidaan parhaiten vaikuttaa yliopistojen opetus- ja oppimiskulttuuriin? Miten yliopisto-opettajan työnkuva muuttuu? Mitä pedagoginen muutos tarkoittaa yliopistossa?

Teknologinen muutos

Teknologia kehittyy tekniikan kehittäjien ja käyttäjien kokemusten myötä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja tukihenkilöt tarvitsevat teknologista ymmärrystä, jotta he pystyvät arvioimaan ja tekemään teknologiaa koskevia valintoja. Teknologian soveltaminen opetukseen ja uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää monialaisten asiantuntijaryhmien yhteistyötä sekä kykyä osallistua verkko-opetuksen ja opetusmateriaalien tuotantohankkeisiin. Muuttaako teknologian kehitys yliopistojen asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa? Millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on yliopisto-opetuksen kannalta?

Organisatorinen muutos

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on organisatorinen haaste strategioiden tasolta käytännön toimintaan. Tämä vaatii yliopistoja rakentamaan uudenlaisia pedagogisia ja teknologisia tukipalveluja. Millä tavalla yliopiston työympäristönä pitää muuttua, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä? Millaisia toimintatapoja tämä edellyttää yliopistolta? Millaisia muutoksia pedagogiset ja teknologiset innovaatiot edellyttävät oppiaineissa, laitoksissa, tiedekunnissa ja yliopistoissa? Miten tuetaan asiantuntijaryhmien yhteistyötä? Entä miten koulutuksella tuetaan organisatorista muutosta?

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster