« TieVie-asiantuntijakoulutus
« Portfoliotyöskentely

Portfolio-ohjeet TieVie-asiantuntijakoulutuksessa

Taru Jokinen ja Anna-Kaarina Kairamo, TKK

Yleisohjeet

Portfoliotyöskentely tapahtuu koko koulutuksen ajan Optimaan perustetussa TieVie 15: Portfolio 05 -työtilassa. Työtilasta löytyy jokaisen osallistujan omalla nimellä varustettu henkilökohtainen kansio koulutuksen aikana tuotettujen materiaalien keräämiseen. Työskentely koulutuksessa on pääsääntöisesti itsenäistä, oman työn reflektointia. Koulutuksen loppupuolella osallistujat muokkaavat muille osallistujille julkaistavan näyteportfolion kokoamastaan materiaalista. Tämän vuoksi Optimassa jokaisen osallistujan omassa kansiossa on mahdollista säilyttää materiaaleja, joissa luku- ja kirjoitusoikeudet on määritelty ainoastaan itselle. Katso ohjeet dokumentin tuomisesta omaan kansioon.

Koulutuksessa on käytössä erilaisia oppimisalustoja. Verkkojaksokohtaiset alustat on liitetty TieVie-portaaliin TieVie-asiantuntijakoulutuksen rakennekuvan yhteyteen. Vaikka koulutuksen aikana työskennellään eri oppimisympäristöissä, kootaan kaikki verkkojaksokohtaiset tuotokset portfoliotyötilaan.

Portfoliotyötilaan kootaan myös mahdolliset lähiseminaarien korvaavat tehtävät. Lähiseminaarit muodostavat tärkeän osan koulutusta ja niihin osallistuminen on sen tähden pakollista. Koska osallistuminen ei aina ole mahdollista, seminaarien korvaaminen on mahdollista korvaavia tehtäviä laatimalla.

Työskentelyohjeet

Portfoliotyöskentelyn tavoitteena on koota koulutuksen aikana tehdyistä tuotoksista kansio, joka sisältää erillisten dokumenttien lisäksi pohdintaa omasta työskentelystä ja kehittymisestä TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikana. Portfolio rakennetaan pääasiassa oman työskentelyn materiaalipankiksi, suljetuksi varastoksi, josta räätälöidään Arviointi-verkkojaksolla muille osallistujille julkaistava näyteportfolio.

Aikaisempien vuosien koulutuksesta poiketen portfoliotyöskentelylle ei ole erillistä jaksoa, vaan työskentely tapahtuu jatkuvasti koulutuksen ohessa. Työskentely on pääasiassa itsenäistä, mutta työskentelyä tukevat oman vertaisryhmän jäsenet ja koulutuksen kaikki tehtävät. Portfoliotyöskentelylle on rakennettu niin sanottuja tsekkauspisteitä lähiseminaarien yhteyteen. Lisäksi verkkojaksoilla käydään palautekeskusteluja, joista kannattaa aineksia siirtää omaan portfolioon.

Portfolio viimeistellään ohjatusti, kun Arviointi-verkkojakson puolessa välissä siirrytään työstämään omaa kehittämishanketta ja kokoamaan näyteportfoliota. Tällöin työskennellään vertaisryhmän kanssa orientoivan materiaalin, pienryhmäohjauksen ja vertaispalautteen äärellä. Seuraavassa kuvassa on havainnollisesti kuvattu portfoliotyöskentelyn prosessimaista luonnetta.

(tulossa)

KUVA 1. Portfoliotyöskentely TieVie-asiantuntijakoulutuksessa


Tuotokset

Koulutuksen tuotokset koostuvat kutakin lähiseminaaria varten kirjoitettavasta, yhteensä neljästä reaktiopaperista, eri verkkojaksoilla tehdyistä tuotoksista, koulutuksen edetessä dokumentoitavasta kehittämishankkeesta sekä yleisestä koulutusta koskevasta pohdinnasta. Erityisesti pohdintaa varten ja mahdollisesti sitä helpottamaan omat tuotokset kannattaa nimetä selkeästi siten, että näyteportfolion koontivaiheessa erillisten dokumenttien hallinta ei käy liian työlääksi. Optiman portfoliotyötilaan tuodut dokumentit tulee nimetä niin selkeästi, että muutkin osallistujat voivat selkeästi löytää toisten osallistujien tehtävät esimerkiksi vertaispalautetta antaessaan.

Pääsääntönä on, että portfolioon tuodaan kaikki koulutuksen aikana lähiseminaareja varten tuotetut reaktiopaperit. Reaktiopapereita on mahdollista ja usein kannattaakin täydentää seminaarien jälkeen ja lisätä paperiin muun muassa seminaarissa saatuja kommentteja. Verkko- ja lähijaksojen lopputuotokset liitetään portfolioon erillisten jaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Omat pohdinnat

Koska portfoliotyöskentely on pääosin itsenäistä oman hankkeen kuvauksen ja erillisten materiaalien tuottamisen dokumentointia, on hyvä välillä pysähtyä myös arvioimaan oman toiminnan etenemistä ja työskentelyn onnistumista. Tälle pohdinnalle on hyvä jäsentää oma osa portfoliotyöskentelystä. Omat pohdinnat muodostavat yhden asiantuntijuuden kehittämisen välineen TieVie-asiantuntijakoulutuksessa. Pohdinnan avulla asiantuntijuuttaan täydellistävä toimija syventää älyllistä ja emotionaalista läsnäoloaan työnsä tekijänä osana työn henkistä ja fyysistä toimintaympäristöä. Sen avulla toimija voi pysähtyä havaitsemaan, tiedostamaan ja pohtimaan päivittäiseen työkäytäntöön liittyviä isoja ja pieniä asioita. Tuntemukset, kokemukset, aavistukset, arviot, ideat, suunnitelmat ja kritiikitön ajatusten virta kuuluvat oman työskentelyn reflektointiin.

Omien pohdintojen avulla kannattaa tarkastella myös onnistumisen ja epäonnistumisen tuntemuksia ja tulkita työprosessien synnyttämiä tunnetiloja ja mielikuvia monipuolisesti. Pohdinta kannattaa ajatella henkilökohtaiseksi hiljaiseksi avustajaksi, jonka puoleen käännytään aina tarvittaessa. Sen voi ajatella myös päivittäiseksi keskustelukumppaniksi, sisäisen puheen foorumiksi. Siihen kannattaa kirjata lähiseminaareista, verkkojaksoilta, vertaisryhmätyöskentelystä, taitokursseilta ja kirjallisuudesta saatuja ideoita, ajatuksia ja kommentteja. Myös omat aforismit, runot, ajatelmat, piirrokset ja muukin taiteellinen ote sopii päiväkirjatyöhön rikastuttamaan ammatillista ja persoonallista kehitystä.

Pohdinnan voi liittää osaksi omaa kansiota luomalla erillisen kansion jäljessä tulevien ohjeiden mukaisesti. Kuten seuraavissa ohjeissa todetaan, on pohdinta osallistujalle itselleen suunnattu, eikä muille osallistujille tarvitse antaa lukuoikeuksia henkilökohtaiseen oman työskentelyn arviointiin.

Näyteportfolio

TieVie-asinatuntijakoulutuksen lopputyönä kootaan koulutuksen aikana syntyneestä portfoliosta näyteportfolio, ja se julkaistaan Arviointi-verkkojakson päätteeksi omassa kansiossa Optiman Portfolio-työtilassa. Näyteportfolioon kootaan kaikki koulutuksen aikana tehdyt tuotokset henkilökohtaisesti valitussa muodossa. Osallistuja voi halutessaan tuoda kansioonsa linkin esimerkiksi omille www-sivuilleen, jos portfolio on toteutettu sellaisessa muodossa. Opiskelija voi myös halutessaan muokata materiaaleista erillisen dokumentin, kunhan muistaa tarkistaa dokumentin luku- ja kirjoitusoikeudet (ks. ohje).

Teknisiä ohjeita portfolion työstämiseen »

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster