« TieVie-asiantuntijakoulutus

Koulutuksen tavoite ja teemat

TieVie-asiantuntijakoulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa osallistujien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntemusta heidän omassa työssään. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi tvt:n opetuskäytön kouluttajana, konsulttina, ohjaajana, koulutussuunnittelijana, tukihenkilönä ja verkoston koordinaattorina tai toimijana. Koulutuksen myötä osallistujat saavat valmiuksia opetuksen, oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Asiantuntijuuden kehittymistä tukee erityisesti mahdollisuus kokemusten ja tiedon jakamiseen yli korkeakoulurajojen sekä mahdollisuus verkostoitumiseen. Vuorovaikutus, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja verkostoituminen ovat tärkeitä koulutuksen onnistumiseksi. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja toteuttaa kehittämishankkeen.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä ongelmia ratkotaan yhdessä osallistujien ja kouluttajien muodostamassa asiantuntijayhteisössä. Tarkastelun kohteena koulutuksessa ovat organisatorinen ja pedagoginen kehittäminen korkeakoulussa. Koulutuksen sisältöihin integroidaan opetuksen laadun näkökulmaa, ja koulutuksen aikana käydään läpi tvt:n opetuskäytön laadun kehittämiseen ja sen arviointiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi läpi koko koulutuksen kulkevat mukana teknologiseen kehittämiseen ja verkostoituneeseen työtapaan liittyvät teemat. Koulutuksessa ei opetella yksittäisiä teknisiä taitoja. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on syvällistä osaamista ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä.

Organisatorinen muutos

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on organisatorinen haaste, jossa pitäisi siirtyä strategioiden tasolta käytännön toimintaan. Tämä vaatii korkeakouluja rakentamaan uudenlaisia pedagogisia ja teknologisia tukipalveluja. Millä tavalla korkeakoulun työympäristönä pitää muuttua, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä? Millaisia toimintatapoja tämä edellyttää korkeakoululta? Millaisia muutoksia pedagogiset ja teknologiset innovaatiot edellyttävät oppiaineissa, yksiköissä, laitoksissa, tiedekunnissa ja korkeakouluissa? Miten tuetaan asiantuntijaryhmien yhteistyötä? Entä miten koulutuksella tuetaan organisatorista muutosta?

Pedagoginen muutos

Pyrkimyksessään kouluttaa asiantuntijoita muuttuvissa oppimiskonteksteissa, korkeakoulu on uudenlaisten pedagogisten haasteiden edessä. Nykykäsityksen mukaan asiantuntijuus ei ole pysyvä ominaisuus, joka on kerran saavutettu koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Se on pikemminkin toimintatapa, jossa yhdistyvät haasteellisiin ongelmiin tarttuminen, voimakas sitoutuminen ja oman osaamisen kehittäminen. Osaaminen ei ole ainoastaan yksilön, vaan myös yhteisön ominaisuus. Parhaiten korkeakouluopiskelijoiden oppimista tuetaan ottamalla heidät tiedeyhteisön jäseniksi, mukaan korkeakoulun todelliseen toimintaan. Millaisia käytännöllisiä pedagogisia ratkaisuja tämä vaatii korkeakouluopetukselta ja henkilöstökoulutukselta? Millaisia uusia haasteita ja mahdollisuuksia verkostoituminen ja teknologia tuovat mukanaan? Millaisella koulutuksella voidaan parhaiten vaikuttaa korkeakoulujen opetus- ja oppimiskulttuuriin? Miten korkeakouluopetusta voidaan kehittää? Miten opettajan työnkuva korkeakoulussa muuttuu? Mitä pedagoginen muutos tarkoittaa korkeakoulussa? Miten tvt:n mukaan tulo vaikuttaa korkeakoulujen opetus- ja toimintakulttuuriin?

Tvt:n opetuskäytön laadun kehittäminen ja arviointi

Opetuksen ja korkeakoulun toiminnan laadun varmistus on tullut yhä tärkeämmäksi asiaksi suomalaisissa korkeakouluissa. Tämän vuoksi yhtenä läpäisevänä sisältönä TieVie-asiantuntija-koulutuksessa tarkastellaan laatuun liittyviä kysymyksiä. Korkeakouluissa on tärkeää lisätä laatuajattelua ja -tietoisuutta verkko-opetuksen alueella. Verkko-opetusta tulee tarkastella osana korkeakoulun opetuksen laadun kehittämistä. Laadun hallinta nähdään toiminnan kehittämisen ja arvioinnin välineenä. Miten korkeakoulujen toiminnan laatua voidaan seurata ja arvioida? Millaisia välineitä ja työkaluja on olemassa verkko-opetuksen prosessien ja niiden laadun tunnistamiseen ja dokumentointiin? Millaista lisäarvoa opetukseen tuo tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen? Millaisia ovat laadukkaaseen verkko-opetukseen johtavat toimintaprosessit, mallit ja laadun indikaattorit?

Teknologinen muutos

Teknologia kehittyy tekniikan kehittäjien ja käyttäjien kokemusten myötä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja tukihenkilöt tarvitsevat teknologista ymmärrystä, jotta he pystyvät arvioimaan ja tekemään teknologiaa koskevia valintoja. Teknologian soveltaminen opetukseen ja uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää monialaisten asiantuntijaryhmien yhteistyötä sekä kykyä osallistua verkko-opetuksen ja opetusmateriaalien tuotantohankkeisiin. Muuttaako teknologian kehitys korkeakoulujen asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa? Millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on korkeakouluopetuksen kannalta?

Verkostoitunut toiminta

Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetuksessa muuttaa korkeakoulujen henkilökunnan työtä verkostomaiseksi. Verkostoituneessa opetuksessa esimerkiksi vastuu sisällöllisestä asiantuntemuksesta hajautuu ja opetuksessa korostuu suunnittelu ja organisointi. Verkostoitunut opetus jopa pakottaa tiimityöhön opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollistama joustava yhteistyö myös alueellisesti etäällä olevien toimijoiden kanssa tuo oman lisänsä verkostotyöhön. Miten opetusverkostot ja niiden myötä tiimityö, virtuaalisuus ja tekniikka muuttavat korkeakouluja? Miten verkostot muuttavat opettajan työnkuvaa korkeakouluissa ja organisaatioiden toimintakulttuuria? Mitä ongelmia osallistujat ovat kohdanneet verkostoissa toimiessaan ja millaisia ratkaisuja ongelmiin on löydetty? TieVie-asaiantuntijakoulutuksen sisällöissä tarkastellaan verkostoitumiseen liittyviä kysymyksiä sekä edistetään ja tuetaan tvt:n opetuskäytön alueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistoimintaa.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster