Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Portfolio tenttinä

Portfolio tarkoittaa todistusaineiston esittämistä. Se voidaan myös mieltää esitteeksi, jossa henkilö dokumentoi osaamistaan, ansioitumistaan, persoonallisuuttaan tms.

Portfolio on vieras termi suomalaisessa keskustelussa. Meillä sen vastine voisi olla vaikkapa "ansioluettelo" tai "työkansio". Portfolion käyttö on 1990-luvulla yleistynyt yliopisto-opettajien opetuksen laadun dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Sitä voidaan luontevasti käyttää myös tenttimismenetelmänä, vaikkapa laajan kokonaisuuden lopputenttinä.

1. Opiskelija kerää pitkähkön opiskelujakson ajalta näytteitä opintojensa edistymisestä työkansioon (esim. tutkimussuunnitelmia, työselosteita, raportteja, omia teoriakehitelmiä, demonstraatioiden kuvauksia, nauhoitteita, kuvioita, oppimispäiväkirjoja, opettajan tai toisen opiskelijan tekemän haastattelun muistiinpanot ym.).

2. Näytteiden määrä ei ole rajattu, vaan opiskelija voi itse valita, mitä sijoittaa kansioon. Suositeltavana vaihtoehtona on pitää kahta kansiota: työkansiota, johon kootaan kaikki opiskelijan tuotokset, ja arviointia varten koottava kansio. Tähän kansioon opiskelija yksin tai opettajan kanssa valikoi työkansiosta edustavimmat näytteet.

3. Sovittuun aikaan mennessä opiskelija luovuttaa kansionsa saatekirjeineen opettajalle. Saatekirje voi olla esim. lyhyen oppimispäiväkirjan tapainen pohdinta omasta oppimisprosessista kyseisenä aikana.

Opiskelija lisäksi perustelee saatteessaan, miksi on valinnut juuri tietyt dokumentit kansioon, mitkä alueet opiskelija mielestään osaa hyvin ja mitkä kaipaavat vielä harjoitusta jne.

4. Opettaja arvioi opiskelijan edistymisen kansion sisällön perusteella.

Työkansion käyttö antaa opiskelijalle vapauden valita osuvimmat näytteet opiskelunsa kulusta. Kansio edistää myös opiskelijan itsearviointitaitoja ja
-valmiuksia.

Näytteet on myös laadittu kontrolloimattomissa olosuhteissa, jolloin perinteisessä tentissä tavallinen tenttijännitys ei ole huonontamassa tuloksia. Pitkän ajan kuluessa kerätty kansio antaa opettajalle realistisemman kuvan opiskelijan tasosta kuin yksittäinen tentti antaisi.

Portfoliotenttiin voi sisältyä myös lyhyt suullinen osuus kansion luovuttamisen jälkeen.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

« Takaisin | Etusivulle »