« TieVie-koulutus 2001 - 2002

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu neljästä erillisestä jaksosta. Verkkojaksoilla valmistaudutaan lähiseminaareihin ja syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Jaksoja yhdistävänä punaisena lankana kulkevat osallistujien omat kehittämishankkeet, joita viedään eteenpäin jokaisen jakson aikana. Koulutuksessa käytetään useita verkko-oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun.

Verkkojaksoilla TieVie-koulutuksen 200 osallistujaa on jaettu neljään 50 hengen ryhmään, joita kutsutaan verkkotyöskentelyryhmiksi. Ryhmät on muodostettu siten, että toisiaan lähellä olevat kehittämishankkeet ovat samassa ryhmässä. Tällä pyritään tukemaan eri tieteenalojen opettajien verkostoitumista.

Ks. Verkkotyöskentelyryhmien kokoonpanot »

Verkko-opetuksen tuotantoprosessi -verkkojakso (17.9. - 12.10.2001)

Ensimmäisen verkkojakson tavoitteena on selkiyttää verkko-opetuksen tuotantoprosessia oman kehittämishankkeen kautta. Tuotantoprosessi-käsitteen avulla oma hanke hahmotetaan toisaalta projektina, joka edellyttää suunnitelmaa, aikataulua ja toteuttajia, toisaalta opetushankkeena, johon kuuluu myös verkkopedagoginen suunnittelu. Jakson aikana työskennellään yhteistoiminnallisesti verkossa ja arvioidaan verkko-opiskelua.

Verkkojakson aikana jokainen osallistuja tekee omasta kehittämishankkeestaan kirjallisen tuotantoprosessisuunnitelman annettujen virikkeiden avulla. Annetun materiaalin pohjalta käydään myös keskustelua verkossa.

Jakso toteutetaan avoimessa ympäristössä, www-sivuja ja news group -keskustelua hyödyntäen. Tarkemmat ohjeet löytyvät työskentely-ympäristöstä. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo@hut.fi).

Sisällön tuotanto -verkkojakso (15.10. - 2.11.2001)

Toisen verkkojakson teemana on sisällön tuotanto. Jaksolla syvennetään edellisen verkkojakson teemoja. Erityisesti jaksolla keskitytään digitaaliseen oppimateriaalituotantoon liittyviin teemoihin seuraavista näkökulmista:

  • mediavalinnat,
  • pedagogiset valinnat,
  • sisältöelementtien tuotanto käytettävyyden, ylläpidettävyyden ja tulevaisuuden kehityksen näkökulmasta,
  • erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen.

Työskentelyn tukena on edellä esitettyjä teemoja käsittelevä verkkomateriaali, jossa demonstroidaan mm. www-tuottamiseen liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Osallistujan tulee kirjoittaa yleiskuvaus media- ja välinevalinnoista ja toimintamalleista, joita omassa hankkeessa on tarkoitus käyttää (kuvaus perustuu 1. verkkojakson tehtävän tarkentamiseen). Kuvaukset julkaistaan oman verkkotyöskentelyryhmän kommentoitavaksi.

Kuvausten pohjalta toteutetaan verkkokeskustelu, jossa arvioidaan hankkeissa tehtyjä valintoja. Osallistuja kommentoi omaa ja muiden hankkeita käytettävyyden eri näkökulmista. Keskustelun pohjalta osallistuja täydentää omaa kuvaustaan ja arvioi, millä tavalla alkuperäinen suunnitelma muuttui verkkojakson kuluessa. Jakso toteutetaan Sonera eXperience Learning -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antaa Antti Auer (auer@jyu.fi).

Ohjaus-verkkojakso (26.11. - 14.12.2001)

Kolmas verkkojakso antaa yleiskuvan ohjauksen merkityksestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista verkko-oppimisympäristössä. Jakson aikana osallistujat laativat suunnitelman ohjauksen toteuttamisesta omassa kehittämishankkeessaan.

Verkkojaksolla työskennellään sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Työskentelyn pohjana ovat verkosta löytyvät teemakohtaiset materiaalit ja osallistujien omat kokemukset. Jakso aloitetaan tutustumalla materiaaleihin. Omasta kehittämishankkeesta esitetään ohjauksen kannalta keskeinen kysymys, idea tai lähtökohta. Ohjaussuunnitelmassa keskeistä on ohjauksen tavoitteiden täsmentäminen ja oppimisprosessin eri vaiheisiin sopivien ohjausmenetelmien valinta. Jakso toteutetaan WebCT-ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Lisätietoja antaa Hely Lahtinen (hely.lahtinen@utu.fi).

Arviointi-verkkojakso (4.2. - 28.2.2002)

Arviointiverkkojaksolla osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kahden arviointiin liittyvän pääteeman - oppimisen arvioinnin (tentti) tai opetuksen arvioinnin (palaute) - väliltä. Myös muut perustellut arvioinnin näkökulmat voivat olla käsittelyn kohteena. Teemoja lähestytään ongelmalähtöisen opiskelun (pbl) verkkosovelluksen avulla. Jaksolla käsitellään mm. arviointikulttuurin muutosta, opetuksen arvioinnin mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Jaksolla työskennellään n. 10-hengen pienryhmissä (pbl-ryhmissä), jotka muodostetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 24. - 25.2. osallistujien oman ryhmäytymisen tuloksena.

Jakson suorittaminen edellyttää virikemateriaaliin ja arviointikirjallisuuteen tutustumista, verkkotyöskentelyyn osallistumista, arviointisuunnitelman laatimista omaan kehittämishankkeeseen sekä vertaispalautteen antamista opponenttiparille. Arviointisuunnitelman korvaavana suorituksena osallistuja voi myös laatia hankettaan tukevan arviointityökalun (esim. palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.).

Arviointiverkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa. Seminaarissa katsotaan yhteisesti katkelma arvioinnin mystisyyttä käsittelevästä Katharsis-elokuvasta (ks. elokuva). Elokuva toimii virikkeenä pbl-työskentelyn avauksessa. Jyväskylän lähiseminaarissa tapahtuvan avauksen jälkeen jakson työskentelyä jatketaan sekä itsenäisesti että verkossa ryhmäkeskusteluina.

Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä (ent. Sonera eXperience Learning), josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antavat Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi) ja Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster