« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Kirjallisuuteen perehtyminen

Koulutukseen kuuluva kirjallisuus on määritelty juonteittain jokaisen seminaarin ja verkkojakson osalta. Luettava kirjallisuus ilmoitetaan ennen lähiseminaaria. Jokainen osallistuja tutustuu annettuun kirjallisuuteen ja tekee luetun pohjalta lyhyen (1-2 sivua) reaktiopaperin TieVie-portaalin omaan työtilaan viikkoa ennen jokaista lähiseminaaria. Reaktiopaperissa reflektoidaan luettua oman kehittämishankkeen näkökulmasta ja nostetaan esiin itseä askarruttavia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä käsitellään yhteisesti lähiseminaareissa juonneryhmätyöskentelyn aikana. Reaktiopaperit ovat myös oleellinen osa portfoliota.

Kouluttajajuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Mezirow, J. 1996. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Painotalo Miktor.
 • Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. 1999. Eteläpelto, A. - Tynjälä, P. (toim.). Porvoo: WSOY.
 • Sallila, P. - Kalli. P. 2001. Verkot ja teknologia aikuiskoulutuksen tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.
 • Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Mentorijuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Jauhiainen, R. - Eskola, M. 1994. Ryhmäilmiö. Juva: WSOY.
 • Juusela, T. - Lillia, T. - Rinne, J. 2000. Mentoroinnin monet kasvot. Jyväskylä: Gummerus.
 • Jyrhämä, R. 2002. Ohjaus pedagogisena päätöksentekona. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 236. Helsinki. Yliopistopaino.
 • Leppilampi, A. - Piekkari, U. 1999. Opitaan yhdessä. Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti.
 • Murto, K. 1998. Prosessin johtaminen. Kohti prosessikeskeistä työyhteisön kehittämistä. Jyväskylä: Gummerus.
 • Nakari, L. - Porenne, P. - Mansukoski, S. - Riikonen, E. - Huhtala, T. 1996. Mentorointi. Johdon ja asiantuntijuuden kehitysmenetelmä. Forssa: Painotalo Auranen.
 • Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere: Tammer-Paino.
 • Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsingin yliopisto. Tutkimus- ja koulutuskeskus. Palmenia. Oppimateriaaleja 99.
 • Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjausperiaatteiden soveltaminen: Tehtäviä ja harjoituksia. Helsinki: Psykologien kustannus.
 • Peavy, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktiivinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien kustannus.
 • Vehviläinen, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.
 • Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.
 • Williams, A. 2002. Ryhmän salaisuudet. Sosiometria muutoksen voimavarana. Juva: Bookwell.
 • Willman, A. 2001. Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Strategiajuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass.
 • Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. Opetushallitus.
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapalvelu (IT-peda)
 • Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000 - 2004. Opetusministeriö,
  1999.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Tukihenkilöjuonteen suositeltava kirjallisuus

Tekniikkajuonteen suositeltava kirjallisuus

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster