« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson (9.9. - 4.10.2002) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä seuraavat tehtävät 16.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Riikka Lauhiaan, riikka.lauhia@hut.fi, p. 09 - 451 4486.

Tehtävä 1. Materiaaliin tutustuminen

Perehdy jakson johdantomateriaaliin osoitteessa http://virtuaali.tkk.fi/tievie/tievie2002. Materiaali sisältää myös oheismateriaalia, johon tutustuminen ei ole pakollista, mutta voi olla hyödyllistä, erityisesti jos verkko-opetuksen suunnittelu on jo sinulle tuttua.

Tutustu oman verkkoryhmäsi jäsenten suunnitelmiin TieVie-portaalin työtilassa (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Lue osallistujien työtiloja).

Tutustu myös oman verkkoryhmäsi keskusteluista tehtyyn yhteenvetoon ja hankkeista kirjoitettuun palautteeseen verkkojakson sivujen ilmoitustaululla osoitteessa http://virtuaali.tkk.fi/tievie/tievie2002/index.html.

Tehtävä 2. Oman hankkeen toimintaympäristön analyysi

Kirjoita oman hankkeesi toimintaympäristön analyysi jakson materiaalin, muiden osallistujien suunnitelmien sekä yhteenvedon herättämien ajatusten pohjalta. Laajuus 1 - 2 sivua. Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat hankkeesi inhimilliset ja aineelliset resurssit: rahoitus, oma aikasi, mahdollinen tekijätiimi?
 • Millaisia rooleja tiimisi / omaan työhösi liittyy tässä hankkeessa?
 • Minkälaista tukea tarvitset hankkeessasi ja mistä sitä on saatavissa?
 • Onko yliopistossasi käytettävissä tukipalveluja? Millaisia? Mitä palvelut maksavat?

Tehtävä 3. Kehittämishankkeen suunnitelma

Kirjoita vapaamuotoinen suunnitelma hankkeestasi (tämä teksti voi siis olla jatkoa toimintaympäristön analyysille). Käytä apuna jakson materiaalia, muiden osallistujien tekemiä suunnitelmia sekä jakson yhteenvetoa. Raportin suositeltava laajuus on 2 - 3 sivua. Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Hankkeet perustiedot: mitä, kenelle, miksi?
 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin?
 • Millaista opetusta, opiskelua ja oppimista hankkeesi tukee? Hankkeen opetukselliset ratkaisut ja miten ne konkreettisesti ilmenevät? Miten opittua arvioidaan?
 • Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka tuo hankkeeseesi?
 • Käytettävissä olevat resurssit: raha, aika, osaaminen, teknologia (olemassa oleva, hankittava, organisaation asettamat rajoitteet)
 • Ketkä osallistuvat hankkeen toteuttamiseen? Työnjako? Jos et itse tee jokaista vaihetta, pohdi, mistä saat lisäresursseja.
 • Hankkeen tulevaisuuden näkymät.

4. Raportin julkistaminen

Julkista suunnitelmastasi käyttäen jompaa kumpaa seuraavista tavoista (1 tai 2):

1. Tallenna suunnitelma omille kotisivuillesi, jos sinulla on sellaiset. Lisää www-sivun linkki TieVie-portaalissa olevaan omaan työtilaan (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi suunnitelmasi osuvasti (esim. Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson korvaava tehtävä).

2. Tallenna teksti TieVie-portaalissa olevaan työtilaan seuraavasti:

 • Kirjaudu TieVie-portaaliin (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa)
 • Kirjoita suunnitelmasi teksti työtilan laatikkoihin (tai tuo teksti leikepöydän kautta tekstinkäsittelyohjelmasta)
 • Otsikoi suunnitelmasi selkeästi (esim. Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson korvaava tehtävä)
 • Tallenna tiedot painamalla Lisää kirjaus -painiketta
 • Halutessasi voit muokata tekstiäsi html-kielellä, johon löytyy ohjeita osoitteesta http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/html-ohjeita.htm

Sisällön tuotanto -verkkojakson (21.10. - 15.11.2002) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevat tehtävät 16.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Markku Närheen, mtnarhi@cc.jyu.fi, p. 014 2604127.

Korvaava tehtävä

Tutustu jakson materiaaleihin ja teemakeskusteluihin Optima-ympäristössä (sisään Optimaan) ja tuota niiden pohjalta oman kehittämishankkeesi sisällön tuotannon suunnitelma (katso ohje). Kirjoita lisäksi kokoava pohdinta, jossa tarkastelet opintomateriaalin näkökulmia ja teemakeskusteluissa esiin nouseita teemoja oman hankkeesi näkökulmasta. Korvaavan tehtävän laajuus on noin 2 - 3 sivua.

Vie raportti TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Sisällön tuotanto -verkkojakson korvaava tehtävä).

Materiaalit:

Ohjeet: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi//oppimateriaali/tievie2002/ohjeet_alku/

Sisällön tuotannon suunnitelman kirjoittaminen:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/tievie2002/ohjeet_alku/TieVie2002-211.htm

Johdantomateriali: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/verkko-opetus/sistuotanto/esisuunnittelu/index.html

Sisällön tuotanto -materiaali:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/verkko-opetus/sistuotanto/t/

Sisällön suunnittelukaruselli:
http://www.multimedia.jyu.fi/karuselli/

Teemakeskustelut löytyvät Optima-ympäristöstä, Sisällön tuotanto -verkkojaksolta https://optima.discendum.com/


Ohjaus-verkkojakson (2.12.2002 - 3.1.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevat tehtävät 16.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Sari Koskeen, sari.koski@utu.fi, p. 02 - 333 6484.

Tutustu jakson materiaaliin "Verkkotutorin pelastusrengas" ja sekä jakson keskusteluihin WebCT-ympäristössä (Sisään WebCT:hen). Laadi materiaalin ja keskusteluiden pohjalta ohjaussuunnitelma omaan kehittämishankkeeseesi (laajuus 3 - 5 sivua). Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat paljon omasta hankkeestasi. Hyödynnä alla olevia apukysymyksiä suunnitelman laatimisessa soveltuvin osin. Kirjaa lisäksi omille verkko-opiskelijoillesi lyhyet n. 5 - 10 kohdan ohjeet verkossa keskustelusta.

Vie tehtävä TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi tehtävä selkeästi (esim. Ohjaus-jakson korvaava tehtävä).

Apuna ohjaussuunnitelman laatimisessa voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat ohjauksen tavoitteet oppimispolun eri vaiheissa? Millaisissa asioissa ennakoit opiskelijoiden tarvitsevan ohjausta alkuvaiheessa, keskivaiheilla ja lopussa? Miten verkko-ohjauksesi etenee?
 • Mitkä ovat ohjauksen tavoitteet eri opiskelumuodoissa (esim. lähi-, etä- ja itseopiskelu) ja eri jaksoilla? Minkälaista ohjausta jakson sisältö ja oppimisen tavoitteet edellyttävät opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi?
 • Mitä aktivoivia menetelmiä voisit käyttää ohjauksessasi ja miten ne vaikuttavat ohjaukseen ja ohjauksen suunnitteluun?
 • Miten oppimiskäsityksesi näkyy kehittämishankkeesi suunnittelussa?
 • Minkälainen muutosprosessi oppimisen aikana tapahtuu?
 • Mitkä vaiheet ovat keskeisimpiä ja kriittisimpiä oppimisprosessin etenemisen kannalta?
 • Millä keinoilla rakennat vastavuoroisuutta ohjaukseesi?
 • Mitä ohjaajan työkaluista pidät opiskelijoidesi kannalta tärkeimpinä? (kysyminen, palautteen antaminen, neuvominen, tukeminen)
 • Entä mihin omat resurssisi riittävät?
 • Minkä osan ohjauksestasi voit toteuttaa materiaalin avulla?
 • Minkälaisia vaatimuksia oppimistavoitteet ja sisällöt ja opiskelumenetelmät asettavat tekniikan käytölle?
 • Mikä on opettajan ja opiskelijoiden rooli oppimistilanteessa?
 • Mikä on vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan merkitys oppimisessa?
 • Tuntevatko osallistujat toisensa ennestään?
 • Ovatko opiskelijat ryhmässä vai yksinään?
 • Minkälaisena näet oman verkkotutorin roolisi? Tarvitsevatko osallistujasi opettajaa, valmentajaa, ohjaajaa vai tukijaa?
 • Minkälainen ohjaajan rooli sopii sinulle ja opiskelijoillesi parhaiten? Mikä rooli tuntuu vieraalta ja hankalalta?
 • Minkälaisia erilaisia rooleja tarvitset koko ohjausprosessin aikana?
 • Miten huomioit erilaiset opiskelijat?
 • Miten oppimisen arviointi ja palaute toteutetaan?
 • Mikä on oman verkkoympäristösi tarkoitus?
 • Mitä tavoitteita osallistujilla on verkossa?
 • Mistä pelisäännöistä on sovittava?
 • Mitä keinoja sinulla on tukea ja aktivoida "kellujia", "hukkumaisillaan olevia" ja "kurkkijoita"?

Arviointi-verkkojakson (20.1. - 14.2.2003) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän 16.3.2003 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä Soile Jokiseen, soile.jokinen@oulu.fi (p. 08 - 553 4039).

Korvaavat tehtävät

1. Perehdy jakson materiaaliin (ks. Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointia käsittelevään kirjallisuuteen (ks. kirjallisuutta). Lisäksi tutustu jaksolla käytyjen verkkokeskustelujen pohjalta tehtyihin tiivistelmiin TieVie-portaalissa (ks. tiivistelmät).

2. Laadi jakson materiaalin, kirjallisuuden, keskustelutiivistelmien ja omien kokemustesi pohjalta n. 2 sivun teoreettinen katsaus, jossa valotat näkemyksiäsi opetuksen ja oppimisen arvioinnista tällä hetkellä. Kirjoitelmassa voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Miten käsityksesi arviointi-ilmiöstä muuttui kirjallisuuteen tutustuttuasi? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arviointiin liittyen?
 • Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden ja verkkokeskustelujen yhteenvetojen pohjalta sinulla heräsi oman hankkeen arviointiin liittyen?
 • Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

3. Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma omaan kehittämishankkeeseesi. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat paljon omasta hankkeestasi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.).

Jos haluat tai sinusta tuntuu hankkeesi näkökulmasta luontevammalta, niin voit myös yhdistää teoreettisen ja soveltavan osuuden yhdeksi yhtenäiseksi kirjoitalmaksi.

Vie raportti TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi raportti selkeästi (esim. Arviointi-verkkojakson korvaava tehtävä).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster