« TieVie-kouluttajakoulutus

Kirjallisuuteen perehtyminen

Koulutukseen kuuluva kirjallisuus on määritelty juonteittain jokaisen seminaarin ja verkkojakson osalta. Luettava kirjallisuus ilmoitetaan ennen lähiseminaaria. Jokaisen tulee tutustua annettuun kirjallisuuteen ja tehdä lukemansa pohjalta lyhyt (1 - 2 sivua) reaktiopaperi TieVie-portaalin omaan työtilaan viikkoa ennen jokaista lähiseminaaria. Reaktiopaperissa reflektoidaan luettua oman kehittämishankkeen näkökulmasta ja nostetaan esiin itseä askarruttavia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä käsitellään yhteisesti lähiseminaareissa juonneryhmätyöskentelyn aikana. Reaktiopaperit ovat myös oleellinen osa portfoliota.

Kouluttajajuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere: Tammer-Paino.
 • Kouluttajana verkossa - Menetelmät ja tekniikat. 2002. Saarinen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. C2. http://www.hamk.fi/julkaisut
 • Puutio, R. 2002. Merkitysmysteeri - Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Jyväskylä: PainoPorras. Resurssi.
 • Schein, E. H. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Espoo: Weilin+Göös.
 • Koppinen, M-L - Korpinen, E. - Pollari, J. 1999. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY.
 • Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.
 • Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-Instituutti. Helsinki: Edita Prima.
 • Leppilampi, A. - Piekkari, U. 2001. Opitaan yhdessä! Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti. Pori: Kehitys.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Strategiajuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass.
 • Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. Opetushallitus.
 • Mantere, S. 2003. Champion, citizen, cynic? Social positions in the strategy process
  http://www.strada.hut.fi/dissertation-mantere.pdf.
 • Puutio, R. 2002. Merkitysmysteeri - Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Jyväskylä: PainoPorras. Resurssi.
 • Ylijoki, O-H. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Vastapaino.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Tukihenkilöjuonteen suositeltava kirjallisuus

Tekniikkajuonteen suositeltava kirjallisuus

Verkostojuonteen suositeltava kirjallisuus

 • Suomen virtuaaliyliopiston hankekoulutusmateriaali (ilmestyy kesällä 2003).
 • Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. 2003. Lindblom-Ylänne, S. - Nevgi, A. (toim.) Vantaa: WSOY.
 • Jalava, U. - Virtanen, P. 1998. Tietoa luova projekti - polku oppivaan organisaatioon. Helsinki: Kirjayhtymä.

  Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster