« TieVie-kouluttajakoulutus

Reaktiopaperikirjallisuus

Tutustu oman juonteesi kohdalla mainittuun kirjallisuuteen ja laadi sen pohjalta 1-2 sivun reaktiopaperi, jossa pohdit lukemaasi oman kehittämishankkeesi näkökulmasta ja nostat esiin itseäsi askarruttavia kysymyksiä. Reaktiopaperi tehdään TieVie-portaaliin omaan työtilaan. (Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi reaktiopaperisi selvästi (esim. Reaktiopaperi 1) ja laita näkyviin myös käyttämäsi lähdekirjallisuus. Huom! Voit muokata työtilan tekstiä html-kielellä (ks. ohjeita). Työtilan käyttöohjeet löydät täältä.


Oulun seminaarin 8. - 9.5.2003 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 5.4.2003)

Kouluttajajuonne I ja II

 • Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere: Tammer-Paino.

  Tutustu teokseen ja nosta reaktiopaperissasi esiin näkökulmia ja huomioita, jotka kiinnostavat itseäsi ja jotka ovat mielestäsi oleellisia henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Strategiajuonne

Tukihenkilöjuonne

Tekniikkajuonne

Verkostojuonne

 • Sotarauta, M. - Linnamaa, R. Kehittäjäverkostojen pullonkaulat ja verkostojen johtaminen: Esimerkkinä kuntien elinkeinopoliittinen yhteistyö. Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö, Seinäjoki. Tampereen yliopisto. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos http://www.sjoki.uta.fi/sente/suomi/verkkokirjasto/verkosto.pdf
 • Verkostoituneen oppimisympäristön kehittäminen ja arviointi. ESR -hanke 4.3.2. Loppuraportti. http://www.kas.utu.fi/projects/verkostoanalyysi/ (suomenkielinen osuus)

  Tutustu artikkeleihin ja kirjaa reaktiopaperiisi kummastakin artikkelista kaksi mielestäsi tärkeintä teemaa liittyen Verkostojuonteen kuvaukseen. Tämän lisäksi kuvaa, millaisissa verkostoissa itse toimit opetusteknologian parissa työskentelevänä henkilönä: keitä verkostoissa toimii, millaisissa tehtävissä, kuinka aktiivisia verkostot ovat jne. sekä millaisia haasteita verkostotoiminta on omalla kohdallasi työhösi tuonut.


Jyväskylän seminaarin 21. - 22.8.2003 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 15.8.2003)

Kouluttajajuonne I ja II:

 • Kouluttajana verkossa - Menetelmät ja tekniikat. 2002. Saarinen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. C2. (ks. julkaisun esittelytiedot). Tutustu niihin lukuihin, jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi kannalta.

  HUOM! Jos sinulla on ongelmia saada teosta käsiisi, niin ota yhteyttä tytti.tenhula@oulu.fi tai soile.jokinen@oulu.fi.

Strategiajuonne

 • Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass. Poimi kirjasta vähintään 3 itseäsi kiinnostavaa ja omaa hankettasi tukevaa lukua. Kommentoi, kritisoi, arvioi reaktiopaperissasi Batesin esittämiä ajatuksia.

  HUOM! Jos sinulla on ongelmia saada teosta käsiisi, niin ota yhteyttä riikka.lauhia@hut.fi.

Tekniikkajuonne

Tukihenkilöjuonne

 • Nevgi, A. - Kynäslahti, H. - Vahtivuori, S. - Uusitalo, A. - Ryti, K. 2002. Yliopisto-opettaja verkossa - taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/arkisto/svoppa.pdf. Luvut 4 - 6.

Verkostojuonne

 • Tuhkanen, T. - Lahtinen, H. Vainio, M - Koskinen, K. 2003. Hankeopas. Verkostotoiminnan mallit ja vaikuttavuus. SVY-verkostohaastattelujen koosteraportti.

  Hankeoppaaseen on erilaisten verkostojen käytännön kokemusten pohjalta koottu ohjeita ja suosituksia. Käytössämme oleva opas on työversio, jota ei tässä vaiheessa saa levittää eteenpäin. Lue opas ja nosta sieltä esiin 2 - 3 oman hankkeesi kannalta keskeistä teemaa. Kerro myös lyhyesti vertaisryhmäsi tähänastisesta toiminnasta. Koska verkostojuonne sai kirjallisuuden käyttöönsä muita myöhemmin, jatkamme teidän juonteenne osalta reaktiopaperin jättöaikaa tiistaihin 19.8. klo 9.00 asti.


Helsingin seminaarin 30. - 31.10.2003 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 27.10.2003)

Kouluttajajuonne I ja II:

Strategiajuonne

Pohdi reaktiopaperissasi mm. seuraavia kysymyksiä: Miten teoksessa esitetty analyysikehikko yksilön sosiaalista asemista istuu yliopistokontekstiin yleensä ja omaan lähityöyhteisöösi erityisesti? Voiko teoksen esittämiä ajatuksia ja teoriakehitelmää hyödyntää muutoksen hallinnassa? Mihin rooliin, asemaan itsesi sijoittaisit?

Tekniikkajuonne

1) Hae ja asenna PC:llesi (päätelaitteellesi) osoitteesta http://www.microsoft.com/reader/default.asp Microsoftin eBOOK-reader. Hae samalla jotain ilmaista eBOOK-kirjallisuutta kokeiltavaksi. (esim. Encarta sanakirja)

Arvioi readerin eri toiminnallisia ominaisuuksia.

2) Hae ja asenna osoitteesta http://www.microsoft.com/reader/info/rmr.asp eBOOK-tuotantoväline. Tee jostain Word-dokumentistasi eBOOK.

3) Lue jakson oheismateriaaleihin kuulunut artikkeli: Lynch: The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. http://www.firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html

Arvioi tämän päivän välinettä suhteessa kirjan ja sähköisen kirjan
tulevaisuuteen.

Tukihenkilöjuonne

 • Tukevasti verkko-opetukseen: Kuvauksia tukihenkilötoiminnasta Helsingin yliopistossa. 2003. Koski-Kotiranta, S. - Kynäslähti, H. (toim.). Helsingin yliopisto. Opetusteknologiakeskus. http://ok.it.helsinki.fi/pdf_tiedostot/verkko4.pdf

  Tehtävänä on lukea kyseisestä teoksesta itse valitsemansa artikkeli ja varautua lyhyesti esittelemään se Helsingin seminaarissa. Tee valitsemastasi artikkelista myös reaktiopaperi.

Verkostojuonne

 • Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J. & Lehtinen, E. 2003. Heikot ja vahvat verkkosidokset ja osaamisen keskittäminen tiimityössä. Aikuiskasvatus 1/2003.
 • Vivetor-työkalu: http://www.vilmamedia.fi/vivetor/

Vivetor-hankesivuilta löydät verkostohankkeista käytänteistä ja kokemuksista muodostettua vertaistietoa hankkeiden elinkaaren osavaiheista. Sivut on suunnattu kaikille verkostohankkeita käynnistäville, suunnitteleville ja koordinoiville henkilöille.

Ohje reaktiopaperin työstämiseen:

 • Kuvaa oman TieVie-verkostohankkeesi tämänhetkisiä pullonkauloja.
 • Millaisia ratkaisuvaihtoehtoja em. materiaalit virittävät?
 • Onko materiaaleissa jotain sellaisia ratkaisuehdotuksia, jotka omassa/verkostosi tilanteessasi tuntuvat epätarkoituksenmukaisilta?

Turun seminaarin 18. - 19.3.2004 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 17.3.2004)

Kouluttajajuonne I ja II:

Strategiajuonne

 • Bates, A. W. & Gary Poole. Effective Teaching with Technology in Higher
  Education http://www.batesandpoole.ubc.ca/chapters.html

  Tutustu Batesin nykynäkemykseen yliopisto-opetuksesta tuoreimman kirjan tiivistelmässä. Miten näkemykset teknologian roolista ja hyödyntämisestä yliopisto-opetuksessa ovat muuttuneet viime vuosina (vrt. Batesin edellinen teos 2000)? Millaisena näet oman työyhteisösi, yksikkösi roolin ja tulevaisuuden, suhteutettuna Batesin ajatuksiin ja yliopistosi yhteisiin suuntaviivoihin?

Tekniikkajuonne

Tukihenkilöjuonne

 • Halonen P., Saarti, J. & Voutilainen U. 2003. Kuopion yliopiston informaatiopalveluiden yksikön toimintajärjestelmän kehittäminen. Osa 1. Opiskelijoille keväällä 2002 tehdyn laatukyselyn tulokset. Kuopion yliopiston informaatiopalveluiden yksikkö. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 30. Kuopion yliopisto. Kuopio. http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/isbn951-781-129-2.pdf

  Näkökulmana laatu – millaisia ovat laadukkaat tukipalvelut? Tutustukaa erityisesti opetuksen tukipalveluista kertoviin lukuihin sekä ensimmäiseen lukuun, jossa valotetaan laatutyötä yleisemmin.

  1 Laatujärjestelmistä toimintajärjestelmiin
  2.3 Oppimiskeskus – opiskelun tuen ja opetuksen kehittämisyksikkö ja sen tarjoamat palvelut
  3.2.3 Oppimiskeskuksen palvelujen arviointi
  3.3.2 Oppimiskeskuksen palvelujen laatu

Verkostojuonne

 • Tehtävä:
  1. Kerro kuinka Verkostojuonteen toiminta on TieVie-kouluttajakoulutuksessa tukenut oman hankkeesi etenemistä. Kerro myös miten juonteen toimintaa tulisi mielestäsi kehittää, jotta siitä olisi enemmän hyötyä.
  2. Etsi ja valitse yksi mielestäsi keskeinen teos, artikkeli, kirjoitus, joka kertoo verkostojen toiminnasta ja auttaa osaltaan verkostoissa toimijoita. Kuvaile se lyhyesti reaktiopaperissasi ja valmistaudu esittelemään se lyhyesti juonteelle Turun lähiseminaarissa.

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster