« TieVie-kouluttajakoulutus

Portfoliotyöskentely

Koulutuksen suorittaminen ja oman oppimisen osoittaminen tapahtuu portfolion kautta. Portfolio tarkoittaa oman toiminnan ja osaamisen itsearviointia ja dokumentointia. Ensisijassa portfolio on työkalu oman toiminnan kehittämiseen. Portfoliotyö on pitkäjänteistä, systemaattista oman työn seuraamista ja kehittämistä, perusteiden pohtimista, itsearviointia ja palautteen keräämistä niin omilta opiskelijoilta, kollegoilta, esimiehiltä kuin muilta yhteistyökumppaneiltakin. Sen tarkoituksena on auttaa oman asiantuntijuuden kehittymisessä. Portfolion työstäminen on prosessiluonteista ja tuotos muotoutuu vähitellen koulutuksen edetessä ja näkemysten jäsentyessä.

Ensisijassa portfolio toimii koulutuksen ja oppimisen jäsentämistyökaluna itselle, eikä sen tarvitse olla julkinen koko ryhmälle. Koska portfolio kuitenkin toimii yhtenä TieVie-kouluttajakoulutuksen suoritusvaatimuksena, tulee portfolio tai tietyt osat siitä kuitenkin julkistaa kouluttajille koulutuksen päätteeksi.

Mitä portfolio sisältää?

Portfolion muodon ja rakenteen voi jokainen suunnitella itsensä näköiseksi. Portfolion tulee sisältää ainakin seuraavat aihealueet:

Portfolion kirjoittaminen ei välttämättä ole helppoa. Kirjoitettavia asioita on paljon ja olennaisen materiaalin valitseminen kaikesta olemassa olevasta saattaa olla vaikeaa. Seuraavassa on kysymyksiä, joita voi käyttää apuna portfolion laadinnassa. Jos jotkut kysymykset tuntuvat kaukaisilta, ne voi jättää väliin. Kysymysten tarkoitus on herättää ajatuksia - ei ahdistusta.

Oman kehittämishankeen prosessin kuvaus

Laadi kuvaus oman kehittämishankkeesi etenemisestä koulutuksen kuluessa. Mistä hankkeen suunnittelu sai alkunsa? Millaisiin ongelmiin lähdettiin etsimään ratkaisua? Keitä osapuolia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana, ja mitkä asiat olivat kenenkin vastuulla? Miten hankkeen toteutus on edennyt, mitä on valmiina nyt, mitä tehdään tulevaisuudessa? Toteutuiko hanke toivotulla tavalla vai menikö jotakin pieleen ja miksi? Millaisen vastaanoton hanke on saanut laitoksellasi, tiedekunnassasi? Mikä kehittämishankkeessasi innosti itseäsi? Mistä muut ovat antaneet kiitosta? Mikä on herättänyt vastustusta, miksi? Mitkä tavoitteet toteutuivat ja mitkä jäivät toteutumatta? Mitä tekisit nyt toisin?

Oman osaamisen itsearviointi

Miten arvioisit omaa toimintaasi kouluttajana/mentorina/tukihenkilönä? Mitkä ovat omat vahvuutesi? Mitkä asiat koet helppoina? Mitä hallitset hyvin? Mikä tuntuu vaikealta? Missä asioissa ovat kehittymisen paikkasi? Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan varmuutta kouluttajana? Mistä saat voimia? Mikä herättää pelkoa tai epävarmuutta? Miten selvität eteen tulevat ongelmat? Miten arvioisit omaa kehittymistäsi vuosien varrella? Miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi?

Oman koulutusnäkemyksen kuvaus

Kirjoita portfolioosi näkemyksiäsi siitä, mikä on kouluttajan, ohjaajan, mentorin, tukihenkilön työssä oleellista. Millaisten periaatteiden varaan olet omaa kouluttajuuttasi / työtäsi rakentanut? Mihin uskot, mitä arvostat tai pidät tärkeänä omassa työssäsi? Mistä et ole valmis tinkimään? Millaiseen koulutusnäkemykseen tai toiminta-ajatukseen työsi perustuu? Miten näkemyksesi on muuttunut luettuasi esimerkiksi reaktiopaperikirjallisuutta?

Omaan kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta

Palauta mieleesi keneltä ja millaista palautetta - niin suullista kuin kirjallistakin - olet saanut tämän koulutuksen aikana omasta kehittämishankkeestasi? Analysoi saamaasi palautetta, mitä se kertoo sinusta työntekijänä/kouluttajana/mentorina/tukihenkilönä? Mitkä saadun palautteen valossa ovat oman kehittämishankkeesi vahvuudet ja kehittämistarpeet? Miltä saamasi palaute on tuntunut? Miten se on vaikuttanut työskentelyysi? Millaisia toimenpiteitä olet tehnyt tai aiot tehdä palautteen pohjalta? Millaisen vastaanoton hanke on saanut kollegoidesi keskuudessa / laitoksellasi / tiedekunnassasi?

Juonne- ja vertaisryhmätyöskentelyn reflektointi

Miten ryhmät tukivat opiskeluasi tässä koulutuksessa? Mikä oli vertaisryhmän merkitys omalle oppimisellesi? Muuttuiko vertaisryhmän tavoite koulutuksen aikana? Missä ryhmänne onnistui, mitä tekisitte nyt toisin? Mikä auttoi, mikä tuntui mukavalta tai hyödylliseltä?

Oman oppimisen pohdinta

Mitkä olivat sinulle tärkeimpiä asioita, kokemuksia, tilanteita, tapahtumia tai antia tässä koulutuksessa? Miten TieVie-kouluttajakoulutuksen osa-alueet tukivat oppimistasi? Mikä verkkojaksoilla, seminaareissa ja juonne- ja vertaisryhmien toiminnassa oli uutta tai mielenkiintoista? Mikä hämmensi tai tuntui turhalta tai ristiriitaiselta? Mistä asioista huomasit tarvitsevasi lisää osaamista/koulutusta? Mitä uutta opit kouluttajana toimimisesta? Mikä oli sinulle merkityksellistä? Saitko pedagogisia oivalluksia? Mitä hyötyä portfolion työstämisellä oli omalle oppimisellesi? Mikä kehittämishankkeen toteuttamisessa oli vaikeinta? Missä onnistuit tai epäonnistuit? Johtuiko onnistuminen/epäonnistuminen itsestäsi, muista ryhmän jäsenistä, järjestelmästä vai jostakin muusta? Mihin asioihin haluaisit tulevaisuudessa paneutua? Mikä jäi askarruttamaan?

Palautetta koulutuksesta

Mikä oli sinulle tärkein asia, kokemus, tilanne, tapahtuma tai anti tässä koulutuksessa? Miten arvioisit verkkojaksotyöskentelyä, lähiseminaareja, vertaisryhmätyöskentelyä ja taitokursseja? Oliko koulutuksessa tarpeeksi tilaa omille valinnoillesi? Tarjosiko koulutus mahdollisuuksia työskennellä yhteisöllisesti? Mikä innosti, mikä suututti, mikä tuntui pelottavalta, ahdistavalta tai kokeilemisen arvoiselta? Mikä sai sinut hakeutumaan koulutukseen ja sitoutumaan siihen? Millaisena koit oman vertaisryhmäsi toiminnan? Miten koulutuskokonaisuuden organisointi mielestäsi onnistui? Oliko tiedostus riittävää? Tukiko koulutusmateriaali oppimistasi? Miten hyvin tunsit olevasi mukana kurssilla, olevasi osa oppimisyhteisöä ja kuuluvasi TieVie-ryhmään? Miten koulutus auttoi verkostoitumaan? Saitko riittävästi tukea koulutuksen aikana? Mikä koulutuksessa oli oman ajattelun kehittymisen ja oman kehittämishankkeen kannalta hyödyllisintä tai tarpeellisinta? Mitä voisi huoletta jättää vähemmälle? Miten kehittäisit TieVie-koulutusta kokonaisuutena?

Kehittämisnäkymiä oman yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle

Millainen on mielestäsi oman laitoksesi, tiedekuntasi ja yliopistosi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytila? Millaisena näet tulevaisuuden? Millaista pedagogista ja teknologista tukea laitoksessasi tarvittaisiin? Millaista yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen edellyttää? Millaisiin verkostoihin kuulut?

Mistä palautetta portfolioon?

Vaikka jokainen laatii käytännössä oman portfolionsa itse, on sen työstämisvaiheessa apua, jos voi jakaa ajatuksensa ja ideansa muiden saman problematiikan parissa kamppailevien kanssa. Näkemysten opettamisesta ja kouluttamisesta ei tarvitse olla samoja - erilaiset näkemykset rikastuttavat omaa ajattelua.

Matkan varrella on suositeltavaa kerätä ja tallentaa erityyppistä palautetta. Palautetta voi pyytää kaikilta osapuolilta, jotka ovat jollakin tavalla kosketuksissa omaan kehittämishankkeeseesi - toisilta TieVie-kouluttajakoulutuksen osallistujilta, omilta opiskelijoilta, kollegoilta, esimiehiltä, asiakkailta, käyttäjiltä, tilaajalta. Myös omaa TieVie-vertaisryhmää kannattaa hyödyntää palautteen antajana portfolioprosessin aikana. Portfoliotyön tukeminen onkin yksi vertaisryhmän tehtävistä.

Portfolion palauttaminen

Valmiit portfoliot toimitetaan 13.4.2004 mennessä kouluttajille. Ks. tarkemmat ohjeet kohdasta suorittaminen ja arviointi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster