« TieVie-asiantuntijakoulutus

Lähiseminaarit

TieVie-asiantuntijakoulutukseen kuuluu neljä kahden päivän kestoista lähiseminaaria (yht. 8 lähipäivää). Lähiseminaarien tavoitteena on osallistujien kehittämishankkeiden täsmentäminen ja rajaaminen, opiskeluyhteisön muodostumisen tukeminen ja yhteisen käsitteistön synnyttäminen sekä verkkotyöskentelyn tukeminen. Seminaariohjelmat perustuvat suurelta osin osallistujien omaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn vertais- ja juonneryhmissä. Asiantuntija-alustusten osuus rajoittuu muutamaan luentoon kunkin seminaarin ohjelmassa.

Lähiseminaarit ovat oleellinen osa TieVie-asiantuntijakoulutusta ja niihin osallistuminen on pakollista. Mahdolliset poissaolot tulee erikseen korvata. Poissa olleilta edellytetään seminaarin materiaaleihin tutustumista itsenäisesti. Materiaaleissa esitettyjä asioita tulee käsitellä oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Korvaavan tehtävän voi palauttaa TieVie-portaalin omaan työtilaan (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa) tai viimeistään portfolion liitteenä. Otsikoi korvaava tehtävä selvästi esimerkiksi "Oulun seminaarin korvaava tehtävä".

Jokaisen seminaarin kohdalla on mainittu vastuullisen järjestäjän yhteystiedot. Mikäli et pysty osallistumaan johonkin lähiseminaariin, niin ilmoita siitä järjestäjälle annettuun päivämäärään mennessä (ilmoitetaan jokaisen seminaarin osalta esikseen). Mikäli et peru osallistumistasi ja jätät saapumatta seminaariin, sinulle lähetetään 100 € sopimussakkomaksu turhien seminaarikustannusten aiheuttamisesta (ks. osallistujasopimus).

Pedagoginen muutos -seminaari, Oulu (6. - 7.5.2004)
Seminaarin tavoitteena on selkiyttää koulutuksen rakennetta, muodostaa vertais- ja juonneryhmät sekä käynnistää ja täsmentää osallistujien kehittämishankkeita. Teemana on pedagoginen muutos korkeakoulussa. Seminaarissa käsitellään mm. sitä millaisia pedagogisia periaatteita nykyisissä oppimiskäsityksissä pidetään tärkeinä ja miten nämä periaatteet integroituvat verkko-opetukseen. Seminaarissa avattuja teemoja syvennetään ja konkretisoidaan sitä seuraavalla Pedagoginen muutos -verkkojaksolla. Lisätietoja seminaarista antavat Merja Ruotsalainen (merja.peurasaari(at)oulu.fi) ja Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Teknologinen muutos -seminaari, Jyväskylä (12. - 13.8.2004)

Seminaarin tavoitteena on antaa yleiskuva opetusteknologian kehityksestä. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: teknologiset muutostrendit, kestävän kehityksen teknologiset ratkaisut, teknolgia vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan tukena. Seminaarin aikana työskennellään juonneryhmissä ja valmistaudutaan Teknologinen muutos
­verkkojaksoon. Lisätietoja seminaarista antaa antaa Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi).

Organisatorinen muutos -seminaari, Helsinki (28. - 29.10.2004)

Seminaarin tavoitteena on vahvistaa osallistujien strategista ajattelua virtuaaliyliopisto- ja virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnassa ja antaa työkaluja strategiaprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Seminaarissa keskitytään yksikkö-, tiedekunta- ja laitostason strategisiin valintoihin sekä selkiytetään käsitystä siitä, millaisia muutoksia organisaatiossa tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääntymisen myötä. Lisätietoja seminaarista antaa Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Hankkeiden arviointi -seminaari, Turku (17. - 18.3.2005)
Päätösseminaarissa esitellään TieVie-asiantuntijakoulutuksen kehittämishankkeita sekä arvioidaan hankkeita ja koulutusta. Lisätietoja seminaarista antaa Matti Lappalainen (matti.lappalainen@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster