« TieVie-asiantuntijakoulutus

Reaktiopaperi

Lähiseminaareihin sinun tulee valmistautua kirjoittamalla reaktiopaperi. Reaktiopaperissa pohditaan TieVie-asiantuntijakoulutuksen kannalta olennaisia asioita ja reflektoidaan luettua oman kehittämishankkeen näkökulmasta sekä nostetaan esiin itseä askarruttavia kysymyksiä. Reaktiopapereita ja niissä esiin nousseita kysymyksiä käsitellään lähiseminaarissa juonneryhmätyöskentelyn aikana. Reaktiopaperit ovat myös oleellinen osa koulutuksessa tehtävää portfoliota.

Tutustu tällä sivulla olevaan oman juonteesi kohdalla mainittuun kirjallisuuteen ja laadi kirjallisuuden sekä mahdollisen pohdintatehtävän pohjalta noin 1-2 sivun laajuinen reaktiopaperi. Reaktiopaperi tehdään TieVie-portaaliin omaan työtilaan. (Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi reaktiopaperisi selvästi (esim. Reaktiopaperi 1) ja laita näkyviin myös käyttämäsi lähdekirjallisuus. Huom! Omassa työtilassasi voit muokata tekstiäsi html-kielen avulla (ks. tarvittaessa ohjeita oman työtilan rakentamiseen).


Oulun seminaarin 6. - 7.5.2004 reaktiopaperitehtävä ja -kirjallisuus (dead line 3.5.2004)

Pedagoginen muutos -lähiseminaarin reaktiopaperi koostuu kahdesta osasta:

a) Oman ammatillisen minäkuvan hahmottelu ja kehitystavoitteet:

Kirjoita Orientaatio-verkkojakson esittelyviestisi pohjalta kuvaus ammatillisesta minäkuvastasi koulutuksen alussa (maks. 1 sivu). Arvioi kuvauksessa omaa toimintaasi, osaamistasi ja lähtötasoasi. Voit käyttää hyväksesi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä asiat tuntuvat helpoilta, mitä hallitset hyvin, mitkä ovat vahvuutesi?
 • Mikä saa sinut tuntemaan varmuutta omassa toiminnassasi?
 • Mistä saat voimia työssäsi?
 • Mikä sinusta tuntuu vaikealta työssäsi?
 • Miten selvität työhön liittyviä ongelmia?
 • Miten olet kehittynyt tähän mennessä omassa työssäsi? Missä asioissa haluaisit vielä kehittää itseäsi?
 • Miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi työssäsi?
 • Mitkä ovat lähtökohdat omalle toiminnallesi?
  • Mikä on työssäsi oleellista?
  • Millaisten periaatteiden varaan rakennat omaa työtäsi?
  • Mitä arvostat ja pidät tärkeänä työssäsi?
  • Minkälaiseen toiminta-ajatukseen työskentelysi perustuu?

Mieti lopuksi, mitkä ovat TieVie-asiantuntijakoulutukselle asettamasi henkilökohtaiset tavoitteesi.

b) Perehdy valitsemasi juonteen perusteella seuraavaan kirjallisuuteen ja kirjoita sen pohjalta reaktiopaperi (pituus on noin 1 - 2 sivua.)

Opetuksen uudistajat -juonne

 • Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. 1999. Eteläpelto, A. - Tynjälä, P. (toim.). Porvoo: WSOY.
 • Enkenberg, J. - Väisänen, P. - Savolainen, E. (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta, Luku 1 Laadukas oppiminen ja sen edistäminen. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/

  Valitse yksi vapaavalintainen artikkeli jommasta kummasta lähteestä. Nosta reaktiopaperissasi esiin näkökulmia ja huomioita, jotka kiinnostavat itseäsi ja jotka ovat mielestäsi oleellisia oman kehittämishankkeesi ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta.

Rakenteiden ravistelijat -juonne

 • Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/
  Luku 8: Staff development

  Valitse luvun 8 tiivistelmän pohjalta luettavaksi luvuista 2-5 kiinnostavin.

Tekniikan tiennäyttäjät -juonne


Jyväskylän seminaarin 12. -13.8.2004 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 6.8.2004)

Opetuksen uudistajat I, II ja III -juonteet

 • Kouluttajana verkossa - Menetelmät ja tekniikat. 2002. Saarinen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. C2. Tutustu niihin lukuihin, jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi kannalta. (Jos sinulla on ongelmia saada teosta käsiisi, niin ota yhteyttä merja.peurasaari(at)oulu.fi tai paula.vaskuri(a)oulu.fi) TAI
 • valitse jokin itseäsi kiinnostava, oman kehittämishankkeesi/opetuksen kehittämisen näkökulmasta kiinnostava artikkeli tai kirja (ks. esimerkiksi muuta suositeltavaa kirjallisuutta juonteittain)

  Jos luet itse valitsemaasi kirjallisuutta, ilmoita se Merja Ruotsalaiselle (merja.peurasaari(at)oulu.fi) ennen lähiseminaaria. Kirjallisuus kootaan tiedoksi muille osallistujille.

Rakenteiden ravistelijat -juonne

 • Rakenteiden ravistelijoiden rekatiopaperikirjallisuudesta on sovittu Oulun lähiseminaarissa, että vertaisryhmät voivat valita itseään kiinnostavaa luettavaa. Hyvää luettavaa voi valita myös Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan verkkopedagogiikan asiantuntija Raimo Parikan ylläpitämästä sivustosta http://kaljaasi.it.helsinki.fi/lokari/verkkopeda/index.htm

  Ilmoittakaa valitsemanne kirjallisuus Sari Koski-Kotirannalle sähköpostitse (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi), jotta kirjallisuus saadaan tiedoksi kaikille rakenteiden ravistelijoille.

  Varaudu esittelemään lukemaasi lyhyesti.

Tekniikan tiennäyttäjät I ja II -juonteet

 • WWW-artikkelit:
 • Monistetut artikkelit (lähetetään osallistujille viikon 25 aikana siihen osoitteeseen, joka on ilmoitettu TieVie -portaalissa):
  • Artikkeli 1: Erilaiset oppimisaihiot osana joustavaa kokonaisuutta. Tomi Jaakkola, Lassi Nirhamo, Sami Nurmi, Erno Lehtinen. Teoksessa: Opi ja onnistu verkossa -Aihiot avuksi, Opetushallitus 2004
  • Artikkeli 2: Metatieto Löytämisen apuna. Lassi Nirhamo. Teoksessa: Opi ja onnistu verkossa -Aihiot avuksi, Opetushallitus 2004

  Tutustu artikkeleihin ja pohdi niitä hankeesi kautta, erityisesti sisällöllisen, teknisen ja pedagogisen uudelleenkäyttävyyden näkökulmista.


Helsingin seminaarin 28. - 29.10.2004 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 22.10.2004)

a) Kertaa tehtävän pohjaksi mitä TieVie-portaalissa sanotaan portfoliotyöskentelystä http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/portfoliotyoskentely.htm

 • Kuvaile tämänhetkinen tilanne portfoliosi suhteen (miten olet vienyt asiaa eteenpäin tähän mennessä)?
 • Mitä aineistoa sinulla on jo koossa portfoliota varten ja mitä aiot vielä kerätä?
 • Hahmottele otsikkotasolla portfoliosi sisältörunko ja rakenne
 • Portfoliosi mahdolliset painotukset (mitä osioita pidät tärkeimpinä ja miksi)?
 • Millä tavoin aiot portfoliosi toteuttaa?
 • Mieti, millä asioilla saat tehtyä portfoliostasi "oman näköisesi"?
 • Miten aiot edetä seuraavaksi?
 • Mitä haluaisit tällä hetkellä kysyä portfolioon liittyen?

  HUOM: Ennakkotehtävä on pohjana Helsingin seminaarissa toteutuvalle juonneryhmätyöskentelylle. Ota teksti mukaan seminaariin paperilla.

b) Perehdy juonteesi kirjallisuuteen ja kirjoita sen pohjalta reaktiopaperi (pituus on noin 1 - 2 sivua.)

Opetuksen uudistajat I, II ja III -juonteet

Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi lähde reaktiopaperiasi varten.

Kirjaa reaktiopaperin loppuun lyhyeksi listaksi kysymyksiä, ongelmia, huomioita ja muita kommentteja, joita kirjallisuuden pohjalta sinulle nousi esiin. Helsingin seminaarissa kysymyksistä tai ongelmista juonteen vetäjät poimivat yhteiseen käsittelyyn muutaman, joihin etsitään ratkaisuja, vastauksia tai lisänäkökulmia.

 • Laadun tekijät. Havaintoja yliopisto-opetuksesta. 2003. Gunnel Knubb-Manninen (toim.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Tutustu niihin lukuihin, jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi kannalta.
 • Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J. & Lehtinen, E. 2003. Heikot ja vahvat verkkosidokset ja osaamisen keskittäminen tiimityössä. Aikuiskasvatus 1/2003.
 • Pohjonen, J. , Sariola, J. 2003. Katsaus yliopistojen strategiatyöhön - raudasta verkostoihin. Teoksessa Hyötyniemi, Y. (toim.) Muuttuuko mikään? Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaan - Opetusministeriön julkaisuja 2003:16. Vammalan kirjapaino Oy. http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2003/opm16/opm16.pdf
 • Puutio, R. 2002. Merkitysmysteeri - Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Jyväskylä: PainoPorras.
 • Tukevasti verkko-opetukseen: Kuvauksia tukihenkilötoiminnasta Helsingin yliopistossa. 2003. Koski-Kotiranta, S. - Kynäslähti, H. (toim.). Helsingin yliopisto. Opetusteknologiakeskus. http://ok.it.helsinki.fi/pdf_tiedostot/verkko4.pdf. Tutustu niihin lukuihin, jotka ovat oleellisia oman kehittämishankkeesi kannalta.

   

Rakenteiden ravistelijat -juonne

Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi tai etsi joku muu lähde, jossa käsitellään tvt-opetuskäytön ja strategiatyön problematiikkaa. Jos valitset jonkun oman lähteen, niin tee siitä lyhyt juonto, jonka voit lähettää juonteen vetäjille juonnettua kirjallisuuslistaa varten.

Pohdi valitsemasi lähteen pohjalta reaktiopaperissasi seuraavia kysymyksiä:
Miten omassa organisaatiossasi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on näkynyt strategioissa? Minkälainen rooli sinulla itselläsi
on ollut strategian työstämisessä? Mitkä ovat olleet vaikeimpia asioita? Mikä on onnistunut helposti? Kerro myös muita ajatuksiasi, joita nousee esille lähteiden pohjalta.

Tekniikan tiennäyttäjät I ja II -juonteet

Tutki Rosenin esityksen kalvot.
Ks. kalvo 7.: Tunnistatko oman organisaatiosi kehitysvaiheen?
Ks. kalvot 14. ja 15.: Tunnistatko vaiheiden sisällön?
Mistä seikoista pitkän tähtäyksen laatu muodostuu Rosenin mukaan?


Turun seminaarin 17. - 18.3.2005 reaktiopaperikirjallisuus (dead line 11.3.2005)

Kaikki juonteet

Selvitä reaktiopaperissasi seminaarin työskentelyn taustaksi oman korkeakoulusi opetuksen laadunvarmistussuunnitelmat vastaten seuraaviin kysymyksiin:

 1. millaisen prosessin kautta ne ovat syntyneet,
 2. millaisia ne ovat,
 3. miten tvt-asiat on otettu huomioon,
 4. mitkä ovat korkeakoulun tvt-opetuksen laadunvarmistuksen jatkosuunnitelmat ja
 5. miten suunnitelmat näkyvät omalla laitoksellasi/omassa yksikössäsi.

Kirjallisuus: Lappalainen, M. Laatutyö - riesa vai tuki virtuaaliopetukselle?
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=vy_nakokulma_0410_fin

Tutustu kiinnostuksesi mukaan myös artikkelista löytyvään oheismateriaaliin ja tuo esiin niiden herättämia ajatuksia reaktiopaperissasi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster