« TieVie-asiantuntijakoulutus

Kirjallisuuteen perehtyminen

Koulutukseen kuuluva kirjallisuus on määritelty juonteittain jokaisen seminaarin osalta. Jokaiseen lähiseminaariin valmistaudutaan kirjoittamalla reaktiopaperi. Sitä varten luettava kirjallisuus ilmoitetaan ennen lähiseminaaria (ks. reaktiopaperikirjallisuus). Verkkojaksoilla on oma tukikirjallisuutensa, jotka on ilmoitetaan jokaisen verkkojakson ympäristössä. Alle on koottu lisäksi juonteille suositeltavaa kirjallisuutta, jota voi hyödyntää tarpeen mukaan omassa kehittämishankkeessa ja portfoliossa.

Muuta suositeltavaa kirjallisuutta juonteittain

Opetuksen uudistajat -juonteet

 • Bates, A. W. & Gary Poole. 2003. Effective Teaching with Technology in Higher
  Education. Jossey-Bass. (ks. esittelytiedot http://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787960349.html)
 • Biggs, J. 2003. Teaching for Quality Learning in University. Second Edition.
 • Hakkarainen, K., Lonka, K. and Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen.
  Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.
 • Koppinen, M-L - Korpinen, E. - Pollari, J. 1999. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY.
 • Korkeakoulutuksen laadunvarmistus -työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6. http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr06/tr06.pdf
 • Kouluttajana verkossa - Menetelmät ja tekniikat. 2002. Saarinen, J. (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. C2.
 • Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-Instituutti. Helsinki: Edita Prima.
 • Laadun tekijät. Havaintoja yliopisto-opetuksesta. 2003. Gunnel Knubb-Manninen (toim.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.
 • Leppilampi, A. - Piekkari, U. 2001. Opitaan yhdessä! Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti. Pori: Kehitys.
 • Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tampere: Tammer-Paino.
 • Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/
 • Puutio, R. 2002. Merkitysmysteeri - Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Jyväskylä: PainoPorras.
 • Ramsden, P. 1992. Learning to teach in higher education. Routledge.
 • Sallila, P. - Kalli, P. 2001. Verkot ja teknologia aikuiskoulutuksen tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.
 • Schein, E. H. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Espoo: Weilin+Göös.
 • Theory and Practice of Online Learning. 2004. Anderson, T. & Elloumi, F. (toim.). Verkkoversio: http://cde.athabascau.ca/online_book
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen
  oppimiskäsityksen perusteita. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • Vuorinen, I. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.
 • Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. 2003. Lindblom-Ylänne, S. - Nevgi, A. (toim.) Vantaa: WSOY.

Rakenteiden ravistelijat -juonne

 • Bates, A. W. (Tony). 2000. Managing technological change. Strategies for College and University Leaders. Jossey-Bass.
 • Bates, A. W. & Gary Poole. 2003. Effective Teaching with Technology in Higher
  Education. Jossey-Bass. (ks. esittelytiedot http://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787960349.html)
 • The Distance Education Online Symposium (DEOS) volume 12. artikkelit
  http://www.ed.psu.edu/acsde/deos/deosnews/deosarchives.asp#Volume%201
 • Heikkilä, J. - Heikkilä, K. 2001. Dialogi - Avain innovatiivisuuteen. WSOY.
 • Jalava, U. - Virtanen, P. 1998. Tietoa luova projekti - polku oppivaan organisaatioon. Helsinki: Kirjayhtymä.
 • Koli, H. - Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia - välineitä kehittämistyöhön. Opetushallitus.
 • Korkeakoulutuksen laadunvarmistus -työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6. http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr06/tr06.pdf
 • Leino, T. 2001. Itsenäiskäytön johtaminen tietohallinnon osa-alueena. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja A9.
 • Mantere, S. 2003. Champion, citizen, cynic? Social positions in the strategy process
  http://www.strada.hut.fi/dissertation-mantere.pdf.
 • Nevgi, A. - Kynäslahti, H. - Vahtivuori, S. - Uusitalo, A. - Ryti, K. 2002. Yliopisto-opettaja verkossa - taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/arkisto/svoppa.pdf
 • Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/
 • Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J. & Lehtinen, E. 2003. Heikot ja
  vahvat verkkosidokset ja osaamisen keskittäminen tiimityössä. Aikuiskasvatus
  1/2003.
 • Puutio, R. 2002. Merkitysmysteeri - Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Jyväskylä: PainoPorras. Resurssi.
 • Sallila, P. - Kalli, P. 2001. Verkot ja teknologia aikuiskoulutuksen tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.
 • Sotarauta, M. - Linnamaa, R. Kehittäjäverkostojen pullonkaulat ja
  verkostojen johtaminen: Esimerkkinä kuntien elinkeinopoliittinen yhteistyö.
  Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö, Seinäjoki. Tampereen yliopisto.
  Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos
  http://www.sjoki.uta.fi/sente/suomi/verkkokirjasto/verkosto.pdf
 • Suomen virtuaaliyliopiston hankekoulutusmateriaali (ilmestyy kesällä 2003).
 • Tukevasti verkko-opetukseen: Kuvauksia tukihenkilötoiminnasta Helsingin yliopistossa. 2003. Koski-Kotiranta, S. - Kynäslähti, H. (toim.). Helsingin yliopisto. Opetusteknologiakeskus. http://ok.it.helsinki.fi/pdf_tiedostot/verkko4.pdf
 • Ylijoki, O-H. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Vastapaino.

Tekniikan tiennäyttäjät -juonteet

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster