« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Verkkojaksoilla sekä valmistaudutaan lähiseminaareihin että syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun.

Orientaatio-verkkojakso (26.4. - 2.5.2004)

Orientaatio-verkkojaksolla tutustutaan TieVie-portaaliin, koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä toisiin osallistujiin. Jakson aikana kartoitetaan osallistujien kiinnostusten kohteita sekä ryhmäydytään oman kehittämishankkeen perusteella niin sanottuihin juonneryhmiin. Juonneryhmissä jakaudutaan edelleen pienempiin työskentely-yksiköihin, vertaisryhmiin, ensimmäisessä lähiseminaarissa Oulussa (6. - 7.5.2004) koko koulutuksen ajaksi. Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antavat Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (10.5. - 6.6.2004)

Jaksolla syvennetään ensimmäisessä lähiseminaarissa käsiteltyjä aiheita. Jakson aikana osallistujat täsmentävät omaan kehittämishankkeeseensa liittyviä ongelmia ja käsittelevät hankettaan analyyttisesti pedagogisen muutoksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että käsitys omaan hankkeeseen liittyvistä ongelmista selkiytyy ja syvenee. Jakson aikana työskennellään sekä vertais- että juonneryhmissä. Työskentely pohjautuu verkkokeskusteluihin sekä vertaisryhmäopponointeihin. Jakson päätteeksi osallistujat laativat omaan hankkeeseensa liittyvän suunnitelman, jossa pyritään selkiyttämään omaan hankkeeseen liittyvää pedagogista ideaa, ongelmaa, haastetta tai estettä. Lisäksi osallistujat luonnostelevat hankkeensa toteutukselle aikataulun. Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Jakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja jaksosta antavat Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.peurasaari(at)oulu.fi).

Teknologinen muutos -verkkojakso (16.8. - 26.9.2004)

Teknologinen muutos -verkkojakson tavoitteena on arvioida, millaisia teknologisia muutoksia on näköpiirissä ja mitkä niistä ovat merkityksellisiä korkeakoulujen toiminnan ja erityisesti
korkeakouluopetuksen kannalta. Verkkojakso toteutetaan skenaariotyöskentelynä juonneryhmittäin. Ryhmien työskentely perustuu osin lähiseminaarin aineistoihin ja osin verkkoon tuotettuihin aineistoihin. Niiden perusteella osallistujat arvioivat teknologisia kehityssuuntia suhteessa omaan juonneryhmäänsä teemoihin, toimintaympäristöönsä ja kehittämishankkeisiinsa. Jakso toteutetaan Optima-ympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja jaksosta antaa Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (1.11. - 5.12.2004)

Verkkojakson aikana pyritään tiedostamaan kunkin osallistujan oma rooli muutoksessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on pitkään ollut yliopistoissa pienten pilottien varassa. Viimeisten vuosien raju kehitys on kuitenkin laajentanut tvt:n käytön osaksi opetusta, tutkimusta sekä hallintoa. Tietotekniikan käyttö muuttaa laajentuessaan työyhteisön toimintakulttuuria ja henkilöstön toimenkuvia. Tässä koko organisaatiota koskevassa uudessa tilanteessa muutoksen hallinnan ja johtamisen työnkaluna käytetään strategista suunnittelua ja johtamista.

Jakson materiaalina käytetään Suomen virtuaaliyliopiston ja IT-Pedan tuottamaa strategiapalvelua. Työskentely tapahtuu WebCT-ympäristössä ja TieVie-portaalin työtilassa. Verkkojakson aikana keskustellaan vertaisryhmissä ja tehdään pieniä yksilöllisiä kirjoitustehtäviä viikoittaisen ohjelman puitteissa. Keskustelun ohjeet ja tehtävät tarkentuvat Helsingin Organisatorinen muutos seminaarin aikana. Jakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja yhteyshenkilöinä toimivat Mari Jussila (sini.m.lehto@helsinki.fi) ja Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Portfolio-verkkojakso (31.1. - 6.3.2005)

Portfolio-verkkojakson keskeisin tavoite on tukea osallistujien TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikaisen oppimisprosessin sekä oman ammatillisen kehittymisen jäsentämistä ja kokoamista näyteportfolioksi. Toiminta jaksolla perustuu koko koulutuksen aikana kerätyn portfolioaineiston organisointiin, analyysiin ja asiayhteyksien hahmottamiseen sekä aineiston jalostamiseen valmiiksi tuotokseksi. Jakson aikana osallistujat työstävät ensimmäisen luonnoksen omasta näyteportfoliostaan ja julkaisevat sen verkkoalueella. Verkkojakson kantavana työskentelytapana on portfolion kirjoitusprosessin eteenpäin vieminen itsenäisesti työskennellen. Itsenäistä työskentelyä tukee oman vertaisryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus, jota jämäköittävät aikataulutetut tarkistuspisteet palauterinkeineen.

Jakso toteutetaan WebCT-oppimisympäristössä ja sen toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Yhteyshenkilönä toimii Heli Brander (heli.brander@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster