« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Pedagoginen muutos -verkkojakson (10.5. - 6.6.2004) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, sovi jakson loppuun saattamisesta Paula Vaskurin kanssa, paula.vaskuri(a)oulu.fi, (p. 08 - 553 4039).

Korvaavat tehtävät

1) Tutustu verkkojaksosta laadittuun yhteenvetoon sekä mielellään myös omassa juonneryhmässäsi käytyyn keskusteluun Pedagoginen muutos -työtilassa (kirjaudu Optimaan). Tutustu tämän lisäksi vähintään kahteen jakson oheismateriaalina olleeseen artikkeliin / teokseen osoitteessa http://tievie.oulu.fi/pedmuutos_10ov_2004/kirjallisuus.htm. Kirjoita yhteenvedon ja kirjallisuuden pohjalta ajatuksiasi oman kehittämishankkeesi pedagogisista ratkaisuista (laajuus n. 5 sivua). Käytä apunasi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin verkkojakson keskusteluissakin esiin nousseisiin asioihin sinun kannattaisi hankkeessasi kiinnittää huomiota? Mitkä asiat voit jättää vähemmälle huomiolle? Mitä uutta opit / oivalsit lukemistasi keskusteluista?
 • Miten verkkojakson yhteenvedossa käsitellyt pedagogiset periaatteet (esim. sitoutuminen, reflektio, yhteisöllisyys, dialogi) toteutuvat omassa hankkeessasi? Millaisten muiden periaatteiden varaan olet omaa hankettasi rakentanut? Miksi?
 • Millaisia ongelmia hankkeen toteuttamisessa voi tulla vastaan? Miten niihin voisi ennakkoon varautua?
 • Mitä ymmärrät pedagogisella muutoksella? Miten pedagoginen muutos suhteutuu laitoksesi toimintakulttuuriin?

2) Tee aikataulu- ja palautteenkeruusuunnitelma hankkeesi etenemiselle. Suunnitelmaa tehdessä voit miettiä mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä sinun tulee (mitä aiot) saada aikaan hankkeessasi ja mihin mennessä? Miten hankkeesi etenee ajallisesti? Onko joitakin "dead lineja" tiedossa? Millaisia työvaiheita hankkeeseesi liittyy? Mitkä ajanjaksot ovat erityisen tärkeitä hankkeesi kannalta? Miksi?
  Miten TieVie-kouluttajakoulutus tukee oman hankkeesi etenemistä? Miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä muista osallistujista?
 • Keitä osapuolia hankkeessasi on "toteuttajana/yhteistyökumppanina"? Entä "kohteena/osallistujana"? Millaista yhteistyötä (verkostoitumista) hankkeessasi voisi tehdä? Miten työnjako ja vastuut eri osapuolten välillä sovitaan/organisoidaan? Mistä saat apua, kun sitä tarvitset?
 • Millaisia resursseja (henkilöresurssit, raha, aika, osaaminen, laitteet, tilat, jne.) hankkeessasi on olemassa? Ovatko resurssit riittävät? Mitä olemassa olevilla resursseilla on realistista saada aikaan? Onko lisäresurssien hankkiminen mahdollista? Miten esimerkiksi sovitat hankkeen muuhun virkatyöhösi?
 • Keneltä ja missä vaiheissa pyydät palautetta hankkeestasi ja suunnitelmistasi? Missä vaiheessa palautteesta olisi eniten apua? Millä tavoin palautetta voit kerätä eri vaiheissa? Minkälaista epäsuoraa palautetta voit itse kirjata ylös?

Vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Pedagoginen muutos -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viestiä Paulalle (paula.vaskuri(a)oulu.fi).


Teknologinen muutos -verkkojakson (16.8. - 26.9.2004) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, niin voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, niin ota yhteyttä: Markku Närhiin, mtnarhi@cc.jyu.fi, p. 014 2604127

Korvaava tehtävä (korvaavan tehtävän kokonaislaajuus on n. 4 sivua):

1) Tutustu Optima verkkoympäristössä (työtila: TieVie_10: Teknolog. muutos_04) verkkojakson työskentelyyn ja materiaaleihin sekä jaksolla laadittuihin tulevaisuustarinoihin ja skenaarioihin. Tutustu tarkemmin ainakin oman juonteesi tulevaisuustarinoihin ja oman juonneryhmäparisi pohdintakeskusteluihin.

2) Kirjoita näiden lähdemateriaalien pohjalta oman hankkeesi tulevaisuustarina vuodelle 2009. Keskity tulevaisuustarinassa erityisesti hankkeesi tilanteeseen ja toimintaympäristöön ja pohdi verkkojakson antia omalle kehittämishankkeellesi. Ohjeita tulevaisuustarinan laatimiseen löydät jakson materiaalista.

3) Kirjoita lyhyt skenaario omasta työ- ja opetusympäristöstäsi yliopistossa vuonna 2014. Kuvauksen pohjana voit käyttää jakson skenaario-ohjeen yleisiä kysymyksiä ja teemoja. Keskity skenaariossa teknologian hyväksikäyttöön opetuksessa ja opiskelussa sekä yliopiston toimintakulttuurin pohdintaan. Perustele kuvauksesi teknologiset ratkaisut ja toimintamallit, ja ota myös kantaa verkkojaksolla esitettyihin skenaarioihin.

4) Vie kirjoituksesi TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Teknologinen muutos -verkkojakson
-korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Markku Närhille mtnarhi@cc.jyu.fi

Huom. 11.10. julkaistaan verkkojaksosta kooste, jota voi käyttää hyväksi korvaavan tehtävän suorittamisessa.


Organisatorinen muutos -verkkojakson (1.11. - 5.12.2004) korvaava suoritus

Verkkojakson voit korvata tekemällä alla olevan korvaavan tehtävän. Korvaava tehtävä palautetaan TieVie-portaalin omaan työtilaan 14.1.2005 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain pieniä osia, niin ota minuun erikseen yhteyttä (sini.m.lehto@helsinki.fi / p. 09 191 23277), niin sovitaan pienemmistä korvaavuuksista tapauskohtaisesti.

Korvaava tehtävä (kokonaislaajuus 4-5 sivua):

1. Tutustu verkkojakson materiaaleihin "Aikataulut ja tehtävät" -sivustolla:
http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?page=452&lcms_page=452&info=
1)
--> Materiaalit. Materiaalit löytyvät myös verkkojakson WebCT-alueelta
(https://webct-server.it.helsinki.fi).

Lue erityisen hyvin SVY:n strategiapalvelusta löytyviä materiaaleja osoitteessa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/

Strategiapalvelun työkalupakin käytön tavoitteena on antaa kokonaiskuva tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaprosessista. Sivustossa annetaan aineksia strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Strategiapalvelun strategiapankkiin on koottu kansallisen
korkeakoulusektorin tvt:n opetuskäytön strategiat ja toimeenpanosuunnitelmat.Sivustolla tarjotaan myös muita verkko-opetuksen kannalta keskeisiä strategiadokumentteja. Strategiapalvelun materiaaleista löytyy strategian laadintaan, toteutukseen ja arviointiin liittyviä kaavioita, lomakkeita, kuvauksia, artikkeleita ja valikoitua verkkoaineistoa. Strategiapalvelun kokemuksia-sivulle on koottu muiden kokemuksia strategiatyöskentelystä ja esimerkkejä parhaista käytänteistä yliopisto- ja laitostasolla.

Strategiapalvelun materiaalien lisäksi lue verkkojaksosta laadittu yhteenveto (joka valmistuu verkkojakson päättymisen jälkeen viikon 50 aikana). Yhteenvedon löydät viikon 51 alusta lähtien verkkojakson WebCT-alueelta ja TieVie-portaalista (ks. Jakson yhteenveto).

2. Aloita korvaavan tehtävän kirjoittaminen esittelemällä tiiviisti lukemasi strategiamateriaalin keskeistä sisältöä (merkitse lähteet mukaan).

3. Lue verkkojaksolla hyödynnetty strategialuennos, johon löydät linkin "Aikataulut ja tehtävät" -sivustolta: http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?page=452&lcms_page=452&info=
1)
--> Strategialuonnos. Materiaalit löytyvät myös verkkojakson WebCT-alueelta
(https://webct-server.it.helsinki.fi).

4. Arvioi korvaavassa tehtävässä tämän strategialuonnoksen sisältöä ottamalla kantaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko strategiassa esitelty visio riittävän innostava?
 • Millaiseen tulevaisuuskuvaan strategia perustuu?
 • Ovatko valitut painopistealueet tärkeitä kehittämiskohteita?
 • Miten esitetyt toimenpiteet tukevat strategian toteuttamista?
 • Millaiselta laitoksen tulevaisuus näyttää?
 • Kenen lähtökohdista strategia on laadittu?

5. Tutustu oman verkkoryhmäsi käymään toimeenpanoa koskevaan verkkokeskusteluun WebCT:ssä (ryhmäjako on nähtävillä "Yleinen" keskustelualueella) sekä toimeenpanokeskustelun ryhmäkohtaiseen, tuutorin laatimaan yhteenvetoon, joka löytyy aina kunkin ryhmän toimeenpanokeskustelujen keskustelualueelta. Pohdi korvaavassa tehtävässä
itsenäisesti strategialuonnoksen toimeenpanoprosessia seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten henkilökunta saadaan sitoutettua strategiaprosessiin ja sen toimeenpanoon?
  - Miten strategiatyö jalkautetaan laitokselle?
 • Millaisiin käytännön toimenpiteisiin laitoksella olisi ryhdyttävä, jotta toimeenpano edistyisi?
 • Millaisia asioita strategialuonnokseen jalkauttamissuunnitelmaan tulisi sisällyttää?

6. Tee lopuksi oman laitoksen tvt:n opetuskäytön strategiatyötä koskeva portfoliotehtävä, johon löydät tarkemmat ohjeet "Aikataulut ja tehtävät" -sivustolta: http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?page=452&lcms_page=452&info=
1)
--> Portfoliotehtävä.

Korvaava suoritus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian, mutta sen tulisi olla viimeistään valmiina 14.1.2005. Vie korvaava suoritus TieVie-portaaliin omaan työtilaasi (http://www.tievie.fi -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa). Otsikoi kirjoitus selkeästi (Organisatorinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä). Tarkistamme kaikkien suoritukset 17.1.2005, jonka jälkeen valmistuvista suorituksista toivomme erillistä ilmoitusta osoitteeseen: sini.m.lehto@helsinki.fi.


Portfolio-verkkojakson (31.1. - 6.3.2005) korvaava suoritus

 • tutustua verkkojakson WebCT -ympäristössä omassa juonteessa tuotettuihin portfolioihin ja kommentoida niitä vapaasti omasta näkökulmasta sekä suhteessa TieVie-portaalin portfoliotyöskentelyohjeisiin ja portfoliolle asetettuihin suorituskriteereihin (vähintään 1xA4)
 • tuottaa oma portfolio verkkojakson ohjeiden pohjalta
 • oman tuotoksen itsearviointi suhteessa portfoliotyöskentelyohjeisiin ja portfoliolle asetettuihin suorituskriteereihin sekä omassa juonteessa tuotettuihin portfolioluonnoksiin (vähintään 1xA4)

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster