Takaisin TieVie-sivuston etusivulle

Etusivu
Aikataulu ja ohjeet
Jakson suorittaminen

Osallistujat
Asiantuntijat
Kirjallisuus

FAQ
Lisätietoja
TieVie-portaali


Kirjallisuus ja artikkelit teemoittain

Asiantuntijuuden jakaminen

Dillenbourg, P. & Self, J. (1992). A computational approach to socially distributed cognition. European Journal of Psychology of Education. http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.2.5.pdf

Kaivo-Oja, J., Malaska, P. & Rubin, A. (1997). Asiantuntijuus on osaamista, eettisyyttä ja kriittisyyttä. Tiedepolitiikka: Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisu. - Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto. 22: 2, 3. artikkeli. http://elektra.helsinki.fi/se/t/0782-0674/22/2/asiantun.pdf

Tynjälä, P (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. - Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 2/2004. 35. vsk. 174 - 190.

Autonomia / itseohjautuvuus

Ahteenmäki-Pelkonen, L. (1998). Mezirow - itseohjautuvuuskeskustelun toisinajattelija. Aikuiskasvatus: aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. - Helsinki : Kansanvalistusseura. 18: 1, 6. artikkeli. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/18/1/mezirowi.pdf

Kiviniemi, K. (2000). Autonomian ja ohjauksen suhde verkko-opetuksessa. Teoksessa Salilla, P. & Kalli, P. (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja.

Loukola, O. 1995. Mitä autonomia on?. Aikuiskasvatus: aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti 3. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/15/3/mitaauto.pdf

Manninen, J. ( 1998). Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksiä ymmärrettävästi. Aikuiskasvatus : aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. - Helsinki : Kansanvalistusseura. 18 (1998) : 1, 7. artikkeli. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/18/1/mezimann.pdf

Väisänen, P. (2000). Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. Teoksessa Enkenberg, J., Väisänen, P. & Savolainen, E. (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Verkkoversio.

Dialogi / vastavuoroisuus

Aarnio, H. - Enqvist, J. 2003. Kvasi-interaktiosta todelliseen dialogiin verkkotyöskentelyssä. Symbosium-esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa
-konferenssissa (ITK-konferenssissa) Hämeenlinnassa 10.4.2003.
http://www.yle.fi/opinportti/seminaarit/ (äänitiedosto).

Aarnio, H. (2001). Autenttinen ja dialoginen osaamisen rakentaminen verkossa. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 3, 26 - 34.

Dillenbourg, P. & Traum, D. (1999). The long road from a shared screen to a shared understanding. University of Geneva, TECFA; University of Maryland, UMIACS. (pdf)

Hakkarainen, K. (2001). Learning as interaction. In H. Hyötyniemi (ed.), Feedback to the future: Systems, cybernetics, and artificial intelligence. Proceedings of the 9th Finnish Artificial Intelligence Conference. Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society 15. Helsinki: Copy-Set. 143 - 158.

Huttunen, R. 1995. Dialogiopetuksen filosofia. Tiedepolitiikka 3. Väitöskirja-artikkeli. http://www.cc.jyu.fi/~rakahu/tiedepol.html

Koskinen, I. (2000). Teknologia vuorovaikutuksen osana. Tiedepolitiikka: Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisu. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto. http://elektra.helsinki.fi/se/t/0782-0674/25/3/teknkosk.pdf

Lipponen, L., Rahikainen, M., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2002). Effective participation and discourse through a computer network: Investigating elementary students' computer-supported interaction. (pdf)

Mäkitalo, K., Salo, P., Häkkinen, P. & Järvelä, S. (2001). Analysing the Mechanism of Common Ground in Collaborative Web-based Interaction. Euro-CSCL.

Kriittisyys / kokemuksellisuus

Hakkarainen, K, Palonen, T, & Paavola, S. (2002). Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen. Psykologia, 37 (6), 448 - 464.

Poikela,E. & Poikela, S. 1999. Kriittisyys ja ongelmaperustainen oppiminen. Teoksessa Järvinen-Taubert, J.& Valtonen, P. Kriittisyyteen kasvu korkeakoulutuksessa. Tampere: TAJU. (167-185) http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/oppimiskeskus/
verkkoaineisto/kasv/poikela99.pdf

Reflektio

Järvinen, A. & Poikela, E. (2000). Työssä oppiminen reflektiivistä ja kontekstuaalista. Aikuiskasvatus : aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. Helsinki: Kansanvalistusseura. 20: 4, 5. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/20/4/tyossaop.pdf

Mezirow, J. (1995). Kriittinen reflektio uudistavan oppimisen käynnistäjänä. Teoksessa: Mezirow, J. et al. (toim.) Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 23. Helsinki: Miktor.

Boud, D. & Walker, D. (1998). Promoting reflection in professional courses: The challenge of context. Studies in Higher Education. http://www.education.uts.edu.au/
ostaff/staff/publications/db_19_bw_she_98.pdf

Sitoutuminen / motivaatio

Crook, C. (2000). Motivation and the Ecology of Collaborative Learning. Teoksessa Joiner R. , Littleton, K., Faulkner D., & Miell, D. (toim.) Rethinking Collaborative Learning. London: Free Association Books.

Hakkarainen, K., Lipponen, L., Järvelä, S., & Niemivirta, M. (1999). The interaction of motivational orientation and knowledge-seeking inquiry in computer-supported collaborative learning. Journal of Educational Computing Research. 21 (3), 261 - 279.

Järvelä, S., & Niemivirta, M. (1997). Mikä ohjaa oppijaa? Oppimisteoreettiset muutokset ja motivaatiotutkimuksen ajankohtaisuus. Kasvatus. 28 (3), 221 - 233.

Ongelmakeskeisyys

Poikela, E. & Poikela, S. (1997). Ongelmaperustainen oppiminen. PBL -metodi vai strategia. Aikuiskoulutuksen maailma. (24 - 26). http://www.uta.fi/laitokset/
kirjasto/oppimiskeskus/verkkoaineisto/kasv/poikela97B.pdf

(Verkko)-opetuksen etiikka

Helkama, K & Myyry, L. (1999). Näkökulmia ammattietiikan opetukseen yliopistoissa. Teoksessa Myyry, L. (toim.) Ammattietiikka yliopistoissa: Eväitä työelämään
Ammattieettisen opetuksen kartoittamis- ja kehittämisraportti.
(ks. http://www.valt.helsinki.fi/sospsyk/aetiikka.pdf)

Hintikka, M. Etiikan opetus - Onko se tarpeen? (1999). Näkökulmia ammattietiikan opetukseen yliopistoissa. Teoksessa Myyry, L. (toim.) Ammattietiikka yliopistoissa: Eväitä työelämään. Ammattieettisen opetuksen kartoittamis- ja kehittämisraportti.
(ks. http://www.valt.helsinki.fi/sospsyk/aetiikka.pdf)

Huusko, M. & Jokinen, S. (2001). "En minä, mutta pojat". Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja A 19. (ks. tiivistelmä)

Mantere, S. Virtuaalitietokanta ammattietiikan työvälineenä. (1999). Näkökulmia ammattietiikan opetukseen yliopistoissa. Teoksessa Myyry, L. (toim.) Ammattietiikka yliopistoissa: Eväitä työelämään. Ammattieettisen opetuksen kartoittamis- ja kehittämisraportti. (ks. http://www.valt.helsinki.fi/sospsyk/aetiikka.pdf)

Yhteisöllisyys / yhteistoiminnallisuus

Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A., & O'malley, C. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (eds) Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Oxford: Elsevier. 189 - 211. (pdf)

Dillenbourg, P. (1999) What do you mean by collaborative learning? Teoksessa: Dillenbourg, P. ( toim.) Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches. ( 1-19) Oxford: Elsevier. http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.14.pdf

Hakkarainen, K. & Seitamaa- Hakkarainen, P. Verkostopohjainen oppimisympäristö yhteisöllisen suunnittelun tukena. http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/PiritaSH.htm

Hakkarainen, K., Järvelä, S., Lipponen, L., Lonka, K., & Lehtinen, E. Culture of collaboration in computer-supported learning. http://etu.utu.fi/papers/culture_of_collaborative_inquiry/culture.htm

Häkkinen, P. & Arvaja, M. (1999). Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Porvoo: WSOY. 206 - 221. (pdf)

Littleton, K., Häkkinen, P. (1999). Learning Together. Understanding the Process of Computer-Based Collaborative Learning. In Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches. Dillenbourg, P. (ed.) Pergamon.

Muuta kirjallisuutta

Etusivun I vaiheen lainaus on lähteestä Karjalainen, A. (1999). Vain itse voi näyttää - Johdatus autenttiseen arviointiin. Teoksessa Tenhula, T. (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2.

Asanti, R., Lehtinen, E., & Palonen, T. (2002). Työelämän muutokset ja osaamisen haasteet. s. 87 - 108.

Hakkarainen, K. (2001). Aikuisten oppiminen verkossa. Teoksessa P. Sallila & P. Kalli (toim.), Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Jyväskylä: Gummerus. 16 - 52.

Hakkarainen, K. (2003). Tieteellinen kognitio, kulttuurinen oppiminen, ja tiedon yhteisöllinen tuottaminen. Kasvatus, 34 (1), 5 - 17.

Kuure, L., Saarenkunnas, M. & Taalas, P. 2000. Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Teoksessa Kaikkonen, P. & V. Kohonen (toim.) Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylän yliopisto.

Lehtinen, E. & Hiltunen, T. (2002). Oppiminen ja opettajuus. Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. B:71.

Nurmi, S. & Jaakkola, T. (2002). Teknologiset oppimisympäristöt ja oppiminen.

Kuvat: www.freeimages.co.uk