« TieVie-koulutus

Verkkojaksojen korvaavat suoritukset

Verkko-opetuksen suunnittelu -jakson (4.10. - 31.10.2004) korvaava suoritus

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, voit korvata sen tekemällä seuraavat tehtävät viimeistään 11.4.2005 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, ota yhteyttä Heikki Hallantiehen, heikki.hallantie@dipoli.hut.fi, p. 09 - 451 4036 tai Taru Jokiseen, taru.jokinen @dipoli.hut.fi, puh 09 451 4669.

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:

 • tehnyt hankkeesi kytkökset -kuvaustehtävän ja tutustunut oman vertaisryhmäsi käymään keskusteluun Optimassa
 • perehtynyt verkkojakson materiaaliin
 • laatinut projektisuunnitelman ja julkaissut sen omassa kansiossasi Optimassa
 • tutustunut vertaisryhmässäsi projektisuunnitelmiin ja palautekeskusteluun Optimassa
 • täyttänyt itsearviointilomakkeen Optimassa

1) Hankkeen kytkökset –kuvaustehtävä ja oivalluskeskustelu

a. Oman hankkeeni kytkennät -tehtävä:
Mihin suurempaan kokonaisuuteen hankkeeni liittyy? Mitä minun pitää kokonaisuudesta tietää? Tekeekö joku muukin organisaatiossani samaa työtä, samanlaista hanketta? Mitä voin oppia heiltä? Kuvaa hankkeesi kytköksiä näiden kysymysten pohjalta. Voit esittää kuvauksesi joko tekstinä tai vaikkapa kuvana, käsitekarttana, kuviona tai sekä että. Virikkeeksi ks. esimerkkikuva. Vie kytköstehtävädokumenttisi omaan kansioosi "TieVie_5: Tuotokset_04" -työtilassa.

b. Tutustu oman vertaisryhmäsi keskustelualueella käytyyn keskusteluun, joka liittyi hankkeiden kytköksistä syntyneisiin oivalluksiin.

2) Verkkojakson materiaaliin tutustuminen

Pääset aineistoon Optimassa Verkko-opetuksen suunnittelu -työtilassa, sivun ylälaidassa olevasta painikkeesta "Jakson materiaali". Materiaalissa on runsaasti linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä oheismateriaalina. Siihen tutustuminen ei ole pakollista mutta voi olla hyödyllistä, erityisesti jos verkko-opetuksen suunnittelu on jo sinulle tuttua.

3) Projektisuunnitelman laatiminen

Projektisuunnitelma on laajudeltaan enintään 2 sivua / noin 1000 sanaa. Tässä vaiheessa tarkastelet vielä alustavasti, mutta kokonaisvaltaisesti omaa hankettasi. Tarkoituksena ei ole esim. kirjoittaa tarkkaa kuvausta, vaan eri osa-alueita syvennetään koulutuksen edetessä. Alla on avuksesi lista asioista joihin projektisuunnitelmassa on hyvä vastata:

 • Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka tuo hankkeeseesi? (Tätä pohdittiin mm. Oulun lähiseminaarissa)
 • Kohderyhmäsi ja sen erityispiirteet?
 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin ja muihin hankkeisiin? Onko vastaavia hankkeita tehty muualla? (Ks. hankkeeni kytkökset -tehtävä)
 • Miten hankkeen opetukselliset ratkaisut konkreettisesti ilmenevät? Miten opittua mitataan?
 • Miten rajaat sisällön, minkälaista aineistoa hankeessa käytetään ja tuotetaan ja kuka sitä tuottaa?
 • Käytettävissä olevat resurssit ja työnjako (vrt. Oulun lähiseminaarin orientoitumistehtävä toimija-analyysi)
 • Hankkeesi vaiheet ja alustava aikataulu (mieti sekä suunittelu- että toteutusvaihetta)
  Voit halutessasi käyttää hyväksi myös kurssin oheismateriaalista löytyvää projektisuunnittelman tsekkilistaa (Jakson materiaali > Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi > Projektisuunnitelma).

4) Tutustuminen vertaisryhmäsi projektisuunnitelmiin ja palautekeskusteluun

Perehdy oman vertaisryhmäsi jäsenten projektisuunnitelmiin ja lue millaista palautekeskustelua ryhmässä on käyty. Sieltä voi löytyä sinunkin hanketta hyödyttäviä huomioita ja kysymyksiä.

5) Itsearviointilomakkeen täyttäminen

Täydennä verkkojakson lopuksi Optimassa oleva Itsearviointilomake (löytyy Optiman vasemmasta reunasta ennen viestilistoja). Lomake on tehty ainoastaan sinun käyttöösi - muut osallistujat eivät sitä pääse lukemaan. Lomakkeen täyttäminen onnistuu seuraavasti:

 • Klikkaa auki Itsearviointilomake
 • Täydennä kysytyt kohdat
 • Hyväksy lomake painamalla 'ok'

Sisällön tuotanto -verkkojakson (15.11. - 12.12.2004) korvaava suoritus

(löytyy myös osoitteesta http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/
sisalto/Aikataulu/Korvaavat_tehtavat
)

Jos Sisällöntuotanto-verkkojakso on jäänyt ajallaan suorittamatta, voit korvata sen tekemällä seuraavat tehtävät viimeistään 11.4.2005 mennessä. Jos sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, ota yhteyttä Hanna Seuraseen, hmseuran@cc.jyu.fi, p. 014 - 260 4146.

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti sinulta edellytetään, että olet:
• tutustunut jakson opintomateriaaliin,
• osallistunut oman vertaisryhmäsi verkkokeskusteluihin aktiivisesti,
• kirjoittanut hankkeestasi sisällöntuotannon kuvauksen (=synopsis),
• tutustunut vertaisryhmässä muiden sisällöntuotannon kuvauksiin ja antanut niistä palautetta,
• täydentänyt synopsista vertaisryhmässäsi käydyn keskustelun ja muiden antamien palautteiden pohjalta.

Sisällöntuotanto-verkkojakson työskentely käytiin Optimassa. Optimaan voit kirjautua TieVie-portaalista (http://www.tievie.fi/ --> TieVie-koulutus --> Klikkaa rakennekuviosta kohtaa: Sisällöntuotanto --> Kirjaudu sisään Optimaan) tai kirjautumalla suoraan osoitteessa https://optima.oulu.fi/ Verkojakson löydät "TieVie_5: Sisällöntuotanto_04”-työtilasta. Oman vertaisryhmäsi työskentely tapahtui Optimassa vertaisryhmän nimellä varustetussa kansiossa.

1. Tehtävä: Tutustu jakson Orientaatiomateriaaliin. (noin 1,5h työtä) (löytyy myös Materiaalit-sivulta)
Lukiessasi kirjaa itsellesi ylös niitä ajatuksia ja kysymyksiä, joita sinulle herää oman hankkeesi sisällöntuotantoon liittyen. Tarkoitus EI ole lukea materiaalia "pänttäämällä", vaan poimia lukiessa itseäsi kiinnostavia ajatuksia. Esimerkkilinkeistä voit tutustua sinua erityisesti kiinnostaviin.

Orientaatiomateriaalin tavoitteena on avata sinulle näkökulmia verkko-opetuksen sisällöntuotannon pohtimiseen. Lukiessasi voit miettiä mm. seuraavia asioita:

• Millaisia ajatuksia ja kysymyksiä sinulle herää, jos ajattelet sisällöntuotantoa omassa hankkeessasi?
• Mitä ja millaista voisi olla sinun hankkeessasi tuotettava sisältö? Näetkö nyt uusia mahdollisuuksia?
• Epäiletkö kohtaavasi joitakin ongelmia? Millaisia?
• Jäikö jokin asia askarruttamaan?

2. Tehtävä: Tutustu vähintään oman vertaisryhmäsi (ks. Vertaisryhmät) keskusteluun Optiman keskustelualueella aiheesta ”Millaista on hyvä digitaalinen oppimateriaali?” (noin 1,5h työtä)
Keskusteluun voit tutustua Optimassa oman vertaisryhmäsi Ideointikeskustelussa (ks. Missä työskentelen Optimassa?)

Keskustelun tavoitteena oli orientoida ja suunnata ajatuksia verkko-opetuksen sisällöntuotantoon. Aiheeseen orientoiduttiin yhdessä keskustellen, etsimällä hyvän digitaalisen oppimateriaalin piirteitä. Lukiessasi yritä etsiä vastauksia niihin kysymyksiin ja ongelmiin, joita sinulle heräsi oman hankkeesi sisällöntuotantoon liittyen Orientaatiomateriaaliin tutustumisen vaiheessa.

3. Tehtävä: Tutustu jakson Opintomateriaaliin. (noin 3h työtä) (löytyy myös Materiaalit -sivun alta)

Tavoitteena on Opintomateriaalin avulla auttaa sinua tutustumaan verkko-opetuksen sisällöntuotannon malleihin ja menetelmiin. Materiaali esittelee erilaisia malleja tuottaa sisältöjä, sekä tarjoaa esimerkkejä tuotetuista materiaaleista. Opintomateriaaliin tutustuessasi mieti, mitä ja millaista sisältöä sinun hankkeessasi tullaan tuottamaan.

4. Tehtävä: Laadi oman hankkeesi sisällöntuotannon suunnitelma eli synopsis. (noin 5h työtä)

Laadi SYNOPSIS eli oman hankkeesi alustava sisällöntuotannon suunnitelma. Laadi SYNOPSIS eli oman hankkeesi ALUSTAVA sisällöntuotannon suunnitelma. Synopsiksen voit laatia kahdella tavalla (a tai b):

a) Kirjoitat synosiksen Optimassa olevalle Synopsis-lomakkeelle, jonka löydät oman vertaisryhmäsi Synopsikset-kansiosta Optimassa (ks. Missä työskentelen Optimassa?) Lomake on helppo täyttää mutta rajoituksena on, että siihen voit liittää vain tekstiä ja linkkejä.

b) VAIHTOEHTOISESTI voit tehdä synopsiksen myös word -tiedostoksi ja tuoda sen Optimaan vertaisryhmäsi kansioon (ks. Tiedoston tuominen Optimaan). Tällöin voit kuvata sisällöntuotannon suunnitelmasi esimerkiksi piirroksen avulla. JOS HALUAT, voit käyttää synopsiksen laatimisen apuna kahta malliesimerkkiä.

5. Tehtävä: Tutustu oman vertaisryhmäsi jäsenten synopsiksiin Synopsikset -kansiossa. (ks. Missä työskentelen Optimassa?)

6. Tehtävä: Tutustu tuutoreiden tekemiin yhteenvetoihin vertaisryhmien käymistä keskusteluista. Yhteenvedot löytyvät sivulta: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/sisalto/Aikataulu/Yhteenveto

Keskusteluiden tavoitteena oli yhdessä oman vertaisryhmän ja asiantuntijatuutorin kanssa keskustellen ratkoa ryhmän jäseniä askarruttavia kysymyksiä ja ongelmia verkko-opetuksen sisällöntuotantoon liittyen. Lukiessasi yhteenvetoja yritä edelleen etsiä vastauksia niihin kysymyksiin ja ongelmiin, joita sinulle on noussut oman hankkeesi sisällöntuotantoon liittyen.

7. Tehtävä: Täydennä omaa synopsistasi yhteenvetoihin tutustumisen pohjalta.

8. Tehtävä: Täydennä Itsearviointilomake

Täydennä verkkojakson lopuksi Optimassa oleva Itsearviointilomake (löytyy Optiman vasemmasta reunasta).
Lomake on tehty ainoastaan sinun käyttöösi - muut osallistujat eivät sitä pääse lukemaan. Lomakkeen täyttäminen onnistuu seuraavasti:

 • Klikkaa auki Itsearviointilomake
 • Täydennä kysytyt kohdat
 • Hyväksy lomake painamalla 'ok'


Ohjaus-verkkojakson (17.1.2005 -13.2.2005) korvaava suoritus

Jos Ohjaus-verkkojakson on jäänyt ajallaan suorittamatta, voit korvata sen tekemällä seuraavat tehtävät viimeistään 11.4.2005 mennessä. Jos sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, ota yhteyttä Mikko Torisevaan, mikko.toriseva@utu.fi, (02) 333 5016, 0400 231 244.

Jakson suorittaminen aikataulussaan edellytti:

 • jakson oppimateriaaliin tutustumisen
 • aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun (väh. 3 viestiä)
 • ohjaussuunnitelman laatiminen ja palauttaminen.

Korvaavat tehtävät ovat seuraavat:

1.
a) Tutustu oman verkkoryhmäsi verkkokeskusteluihin ja tee keskusteluista yhteenveto, joissa nostat esille 1-3 pääteemaa, jotka ovat olleet mukana keskustelussa.
b) Peilaa keskustelun pääteemoja verkko-ohjaksesta tai ohjauksesta tehtyyn kirjallisuuteen (vähintään 2 jakson ulkopuolista lähdettä).

2.
Laadi ja palauta hankkeeseesi liittyvä Ohjaussuunnitelma jaksolla olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjaussuunnitelman tekeminen edellyttää oppimateriaalin läpikäymistä.

Korvaava tehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen mikko.toriseva@utu.fi.


Arviointi-verkkojakson (28.2. - 27.3.2005) korvaava suoritus

1. Perehdy jakson materiaaliin (ks. Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointia käsittelevään kirjallisuuteen (ks. kirjallisuutta). Lisäksi tutustu jaksolla käytyjen verkkokeskustelujen pohjalta tehtyihin tiivistelmiin Arviointi-työtilassa Tiivistelmät-kansioissa ryhmien työskentelyalueilla.

2. Laadi jakson materiaalin, kirjallisuuden, keskustelutiivistelmien ja omien kokemustesi pohjalta noin 2 sivun teoreettinen katsaus, jossa valotat näkemyksiäsi opetuksen ja oppimisen arvioinnista tällä hetkellä. Kirjoitelmassa voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Miten käsityksesi arviointi-ilmiöstä on muuttunut? Mitkä kysymykset sinua edelleen askarruttavat arvioinnissa?
 • Mitä uusia ajatuksia ja näkökulmia kirjallisuuden ja verkkokeskustelujen yhteenvetojen pohjalta sinulla heräsi oman hankkeen arvioinnista?
 • Millaista lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka voisi tuoda tai miten sitä voisi hyödyntää arvioinnissa (omassa kehittämishankkeessasi)?

3. Tee oppimasi pohjalta arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseesi. Suunnitelman sisältö ja luonne riippuvat paljon omasta hankkeestasi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millaisen tentin toteutat omalla kurssillasi, miten arvioit opiskelijoiden oppimista tai miten hankit ja hyödynnät palautetta opetuksessasi tai vaikkapa oppimateriaalin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä hankettasi tukevan arviointityökalun (palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.). Suunnitelmaa tai työkalua tehdessäsi voit hyödyntää esimerkiksi sekä jakson materiaalia (Arvioinnin ABC) että Virtuaaliyliopiston tarjoamia palveluja (ks. linkit).

Jos haluat tai sinusta tuntuu hankkeesi näkökulmasta luontevammalta, voit myös yhdistää teoreettisen ja soveltavan osuuden yhdeksi yhtenäiseksi kirjoitelmaksi.

Vie raportti Optimaan Tuotokset-työtilaan (TieVie_5: Tuotokset_04) omaan kansioosi. Otsikoi raportti selkeästi (esim. Arviointi-verkkojakson korvaava tehtävä) ja ilmoita Paula Vaskurille (paula.vaskuri(a)oulu.fi), että olet tehnyt korvaavan suorituksen.


Jos sinulla on muita kysymyksiä tai ongelmia Arviointi-verkkojaksolla tai koko TieVie-koulutuksessa, ota yhteyttä Merjaan (merja.peurasaari(at)oulu.fi) tai Paulaan (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster