Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Kirjallisuutta, lähteitä ja linkkejä

(Ulkoiset lähteet testattu 11.5.2005.)

Annala, H., 1998. Arviointi koulun kehittämisen välineenä. Indikaattorit koulun arvioinnissa. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia.

Aronen, P., & Takalo, T., 1994. (toim.) Arviointi ja opetuksen laadun parantaminen. Seminaarin puheenvuorot ja keskustelut 28.3.1994. Tampereen yliopiston opintotoimisto. Tutkimuksia ja selvityksiä 36. Jäljennepalvelu: Tampere.

Banta, T. W., 1999. What's new in assessment? Assessment Update 11, 3 - 11.

Brown, G., Bull, J., & Pendlebury, M., 1997. Assessing Student Learning in Higher Education. Routledge: London and New York.

Dahlin-Larsen, P., 1998. Beyond Non-utilization of Evaluations: An Institutional Perspective. Knowledge, Technology and Policy. 11, 64-90.

Erwin, T., 1991. Assessing Student Learning and Development. First Edition. Jossey-Bass: San Francisco.

Goodrich, H., 1997. Understanding Rubrics. Educational Leadership 54 (4).

Hakkarainen, P. 1989. Arviointi aikuisopetuksessa. Osa 2. Opetuksen ja oppimisen laadullinen evaluointi. Julkaisusarja B, 20 b, 1982. Valtion koulutuskeskus. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Hirsjärvi, S. (toim.) 1992. Kasvatustieteen käsitteistö. Otava: Keuruu.

Hounsell, D., McCulloch, M., & Scott, M., 1996. The ASSHE Inventory. Changing Assessment Practices in Scottish Higher Education. Edinburgh: Centre for Teaching, Learning and Assessment.

Huusko, M., 1999. Palautetta palautejärjestelmistä. Selvitys opiskelijapalautteiden keräämisestä Oulun yliopistossa. Oulun yliopisto. Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla 8. (ks. mainos)

Hämäläinen, E. 1994. Kirjokannen taonnasta eli kuinka opetusta ja oppimista arvioidaan. Helsingin yliopisto. Opintoasiain julkaisuja 8.

Hämäläinen, K., & Kaartinen-Koutaniemi, M. (toim.) 2002. Benchmarking korkeakoulujen kehittämisvälineenä. Helsinki: Edita. (julkaisu pdf-muodossa)

Hämäläinen, K. & Moitus, S. (toim.) 1998. Laatua korkeakoulutukseen. Teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6:1998. Helsinki: Edita.

Jakku-Sihvonen, R. & Heinonen, S., 2001. Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin. Opetushallitus. Arviointi 2.

Kallio, E. 2002. Yksilöllisiä heijastuksia - toimiiko yliopisto-opetuksen paikallinen itsearviointi?. Helsinki: Edita. (julkaisu pdf-muodossa)

Karjalainen, A., 2001. Tentin teoria. Oulun yliopisto. Dialogeja 4. Oulun yliopistopaino: Oulu. (julkaisu pdf-muodossa)

Karjalainen, A., Kuortti, K. & Niinikoski, S. 2001. Luova koulutusohjelmavertailu. Ajatuksia kansainvälistä benchmarking-arviointia varten. Oulun Yliopistopaino: Oulu. (ks. mainos)

Karjalainen, A., & Kemppainen, T., 1994. Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Oulun yliopisto. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 1. (ks. mainos)

Karjalainen, A., 1999. Vain itse voi näyttää - johdatus autenttiseen arviointiin. Teoksessa Tenhula, T. (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2, 149 - 155. Yliopistopaino: Oulu.

Kauhanen- Simanainen, A. 2001. Sisältöä verkkoon - mitä sisällön tuottajan pitää hallita. Vammala: IRH- konsultointi.

Kaukiainen, A., Aalto, P., Lappalainen, M. & Lindberg, J., 1995. Kasvokkain. Palautteen antaminen oppijalle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskust, sarja A:34. Painosalama Oy: Turku.

Keso, P., Hautamäki, J. & Scheinin, P., 1999. Opetuksen arviointia kehittämässä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintojen arviointityöryhmän raportti arviointiprosessin välineiden kehittämisestä ja kokeilemisesta. Helsingin yliopisto. Opintoasiainosaston julkaisuja 16/1999.

Koli, H. & Silander, P., 2002. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Koppinen, M-L., Korpinen, E., & Pollari, J., 1999. Arviointi oppimisen tukena. WSOY: Juva.

Laatukeskus 1998. Benchmarking -käsikirja. Benchmarking tehokas oppiminen - ylivoimainen kilpailukyky.

Lammela, P., Lappalainen, M., Norvanto, T., Oinonen, P., Piiparinen, S., Siltari, E. & Tuohela, K., 2000. Palautteet puntarissa. Opintosuoritukset ja kirjallinen palaute. Turun yliopiston täydennyskoulutuksenjulkaisuja A:75. Painosalama:Turku.

Lapinlampi, T., 1999. (toim.) Opetusta ja oppimista uusin keinoin. Oulun yliopisto. Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla vol 9/1999. Yliopistopaino: Oulu.

Lappalainen, M., 1997. Arvioinnin merkitys yliopiston opetuksen ja oppimisen osana. Teoksessa Lappalainen, M. (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän rakentaminen. Turun yliopisto. Hallintoviraston julkaisusarja 4/97. Unipaps: Turku.

Laukkanen, R., & Stenvall, K., 1996. (toim.) Arviointi koulutus- ja tiedepolitiikassa. Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos. Jäljennepalvelu: Tampere.

Lindh, K. & Parkkonen, M. 2000. Oppimateriaali verkossa. Teoksessa: Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa (147-158). Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Lonka, K., Miettinen, M., Silfverberg, M., & Verkasalo, M., 1993. Strukturoitu kurssipalautelomake. Tekninen toimivuus ja käyttöohje. Oppimispsykologisen kehittämisprojektin julkaisuja 1. Helsingin yliopisto, Psykologian laitos. Yliopistopaino: Helsinki.

Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) 2000. Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tammer-Paino: Tampere.

Mattila, E., & Olkinuora, E. (toim.). 2002. Koulutus, kasvatus ja arviointi. Kasvatustieteellisiä arviointitutkimuksia koulutuksen kehittämiseksi. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:198.

Olkinuora, E., Jakku-Sihvonen, R., & Mattila, E. (toim.) 2002. Koulutuksen arviointi. Lähtökohtia, malleja ja tilannekatsauksia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:70.

Olkinuora, E., Mikkilä- Erdmann, M., Nurmi, S. & Ottosson, M. 2001. Multimediaoppimateriaalin tutkimuspohjaista arviointia ja suunnittelun suuntaviivoja. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.) (ks. erityisesti luku 4, New Assessment methods). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/

Oppimisen arviointi -verkkomateriaali. Itä-Suomen virtuaaliyliopisto. 2005.

Parjanen, M., 2003. Amerikkalaisen opiskelija-arvioinnin soveltaminen suomalaiseen yliopistoon. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 8:2003. http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_803.pdf

Pehu-Voima, S., & Hämäläinen, K., 2000. (toim.) Opetusta kehittävää arviointia. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17/1999. Edita: Helsinki.

Piirainen, I., 1996. Henkilöstöpalaute oppilaitoksen sisäisen kehittämisen apuna. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna. Vammalan kirjapaino Oy: Vammala.

Pyysalo, R. 2001. WWW- oppimateriaalin suunnittelu ja arviointi etälukiossa. Opetushallitus. http://www.oph.fi/etalukio/arviointi/wwwarvio/alku.html

Repo-Kaarento, S., 1999. Palaute on lahja. Teoksessa Opetus sydämen asiana. Tenhula, T. (toim.). Oulun yliopisto. Dialogeja 2. 145 - 148.

Rowntree, D. Designing an assessment system. http://iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/Assessment.html

Rutonen, M., 1999. Kollegan kanssa kannattaa keskustella. Opettaja. 39/99: 10-11.

Rutonen, M., 1999. Palaute pitää pureskella ja sulattaa. Opettaja. 39/99: 12.

Räisänen, A., 1998. (toim.) Hallitaanko ammatti? Pätevyyden määrittelyä arvioinnin perustaksi. Opetushallitus. Arviointi 2. Yliopistopaino, Helsinki.

Räsänen, J., 1996. Kehityksen ulottuvuuksia. Kehityssuuntautunut oppiminen ja -arviointi. Jyväskylän yliopiston Täydennyskoulutuskeskus. Johtamiskoulutuksen julkaisu 8.

Saarenkunnas, M., Kuure, L. & Salovaara, H., 2000. Web-weaving. Verkkoportfolio. Ongelmien ratkonta. Kolme tapaa työskennellä verkossa. Ote - opetus ja teknologia. 2/2000: 4-9.

Scriven, M., 1991. Evaluation thesaurus. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

Sharan, S., 1996. Mutually assistant teams for implementing instructional innovations in school. Lifelong Learning in Europe 1(2): 104 - 122.

Sjunnesson, J., 2001. Digital Learning Portfolios: inventory and proposal for Swedish teacher education. (www-artikkeli)

Takala, S., 1995. Arviointi - ongelma ja mahdollisuus. Teoksessa Linnakylä, P., Pollari, P., & Takala, S., (toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 1 - 8.

Tenhula, T., 1999. (toim.). Opetus sydämen asiana. Oulun yliopisto. Dialogeja 2. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Yliopistopaino: Oulu. (ks. mainos)

Tenhula, T., Kuure, L., Koponen, L., & Karjalainen, A., 1996. Akateeminen opetusportfolio yliopisto-opetuksen itsearvioinnissa ja meritoinnissa. Oulun yliopisto. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 5. (ks. mainos)

Tuomi, O., & Pakkanen, P. (toim.) 2002. Towards Excellence in Teaching. Evaluation of the Quality of Education and the Degree Programmes in the University of Helsinki. Helsinki: Edita. (julkaisu pdf-muodossa)

Venäläinen, J. 2001. Verkko-oppimateriaalien tarkastelua genrenä: tapaustutkimuksena etälukion www- materiaalit. Teoksessa: Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. (toim.) Verkko- opetuksen teoriaa ja käytäntöä (165- 211). Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Virta, A., 1999. Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:65. Painosalama: Turku.

Virtanen, P. 2001. Oppimisen eväitä opiskelijalle ja tukea opettajille. Ohjausta opiskelutaitoihin IQ-Form -virtuaaliyliopistohankkeen virittämänä. Helsingin yliopisto. Pedagogica. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja 7.

Voutilainen, U., 1998. Arviointi opetus- ja oppimisprosessien kehittämisen tukena- Kuopion yliopiston opetuksen itsearvioinnin tulokset ja opetuksen kehittämissuunnat. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 7.

Vuorenmaa, M., 2001. Ikkunoita arvioinnin tuolle puolen. Uusia avauksia suomalaiseen koulutusta koskevaan evaluaatiokeskusteluun. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 176. Jyväskylän yliopisto.

Willman, A., 2001. Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat. Diskurssianalyyttinen näkökulma luokanopettajien tulkintoihin tiimityöstä. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.

Yli-Suomu, R., 1999. Opettajan muokattava asenteita itsearviointiin. Opettaja. 39/99:13.

 

Muuta

Materiaalia ongelmalähtöisestä oppimisesta (problem based learning)
Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster