« TieVie-asiantuntijakoulutus

Arviointi-verkkojakson osan I (23.1. - 19.2.2006) aikataulusuositus sekä ohjaus ja arviointikuvaus

Arviointi-verkkojakso (23.1. - 24.3.2006) jakautuu kahteen osaan, joka ovat verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen sekä portfoliotyöskentely.

Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan (23.1. - 19.2.2006) näkökulmana on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena on syventää osallistujien laatutietoisuutta verkko-opetuksessa ja luoda hankkeen prosessikuvausta hyväksi käyttäen laatukehikkoa (=toiminnan laadun kuvaus – ja kehittämismalli) oman hankkeen ja toimintaympäristön laadun arviointia ja kehittämistä varten. Verkko-opetusta tarkastellaan jaksolla osana oman korkeakoulun opetuksen laadun kehittämistä. Jaksolla tarjotaan välineitä ja malleja verkko-opetuksen prosessien ja niiden laadun tunnistamiseen ja dokumentointiin.Jaksolla työstetään oman hankkeen prosessikuvausta ja hankekohtaisesti toimivaa laatukehikkoa, kommentoidaan pienryhmissä muiden tuotoksia ja pohditaan toiminnan laadun kehittämisen menetelmiä. Työskentelyä ohjataan orientoivilla materiaaleilla, pienryhmäohjauksella ja vertaispalautteella

Ajankäyttösuunnitelma (suositus)

Arviointi-verkkojakso –verkkojakso (I-osa) (23.1. - 19.2.2006) on mitoitettu työmäärältään noin 2 opintopisteen laajuiseksi. Verkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 20.1.2006, jossa esitellään verkkojakson aikataulutu, sisältö ja tehtävät. Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa Optima-ympäristössä ja jatkuu neljän viikon ajan alkaen ma 23.1.2006 Arviointi-lähiseminaarin jälkeen. Varaathan aikaa jakson työskentelyyn kalenteristasi. Ajankäyttösuosituksemme näet alla.

Vko

Työskentelyn eteneminen

Ajankäyttösuositus

4 - 5

Jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja verkkomateriaaleihin tutustuminen. Oman laatutarinan julkaiseminen juonneryhmän keskustelualueella ja muiden tarinoiden kommentointi.

n. 12 t.

5-6

Verkkomateriaaleihin ja oman yliopisto laatutyöhön tutustuminen. Oman hankkeen laatukehikon tuottaminen ja julkaisu teemaryhmässä.

n. 20 t.

6-7

Teemaryhmän muiden osallistujien laatukehikoiden tarkastelu ja laadun kehittämisen menetelmien pohdintaan osallistuminen verkkokeskustelussa.

n. 10 t.

7

Oman laatukehikon esittely/ arviointikeskusteluun osallistuminen megakonferenssissa. Laatukehikon täydentäminen ja vieminen portfolio-työtilaan

n. 7 t.

Jakson päätteeksi jakson vetäjä laatii yhteenvedon verkkojaksosta.

Ohjaus- ja arviointikuvaus

Arviointi -verkkojakson toiminta perustuu aktiiviseen osallistumiseen verkkokeskusteluun ja itsenäiseen työskentelyyn, jota jakson vastuuhenkilöt ja asiantuntijat tukevat. Ohjaus on järjestetty juonteittain ja teemaryhmittäin. Jakson vastuuhenkilöt toimivat ohjaajina menetelmiin ja sisältöihin liittyen. Asiantuntijoiden roolina on osallistujien tuotosten kommentointi ja teemakeskustelun menetelmällinen ja sisällöllinen ohjaaminen. Vastuuhenkilöt selventävät ohjeita tarvittaessa, seuraavat ryhmien keskustelua sekä huolehtivat siitä, että toiminta pysyy aikataulussa.

Jakson arviointi perustuu osallistujien aktiivisuuteen, tehtävien suorittamiseen ja vastuuhenkilöiden arvioon osallistujien toiminnasta. Jakson lopussa osallistujien tulee kirjata itselleen ylös jakson kannalta keskeisimpiä teemoja ja esille nousseita asioita, joita tullaan käsittelemään arviointikeskustelussa Megakonferenssissa 16.2.2006. Pohdinnat kirjataan portfoliota varten.

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

  • tutustunut jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja oman hankkeen kehittämistarpeiden perusteella jakson verkkomateriaaleihin,
  • tuottanut oman laatutarinan juonneryhmän verkkokeskusteluun ja osallistunut laadun käsitteen pohdintaan
  • tuottanut omaan hankkeeseensa liittyvän laatukehikon ja julkaissut sen ohjeiden mukaan,
  • lukenut muiden teemanryhmän osallistujien laatukehikoita ja osallistunut aktiivisesti laadun kehittämiseen menetelmiä pohtivaan vertaiskommentointiin verkkokeskustelussa,
  • tuottanut keskustelun pohjalta tarkennetun oman hankkeen laatukehikon ja tallentanut sen Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan sekä
  • osallistunut laatutyön arviointikeskusteluun Megakonferenssissa 17.2.2006.

Verkkojakson vastuuhenkilöt: Jyväskylän Yliopisto, Markku Närhi (e-mail: mtnarhi(a)cc.jyu.fi) ja Antti Auer (e-mail: auer(a)jyu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster