« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksot ja megakonferenssit

Verkkotyöskentely koostuu neljästä erillisestä jaksosta. Osana verkkojaksoja toteutetaan videoneuvottelun välityksellä myös kaksi megakonferenssia. Verkkojaksoilla syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä (Discendum Optima, WebCT ja Moodle). Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun. Tietoturvasyistä osallistujlle joudutaan antamaan jokaiseen oppimisympäristöön eri salasanat.

Orientaatio-verkkojakso (14. - 20.8.2006)

Orientaatio-verkkojaksolla tehtävänä on tutustua koulutuksen rakenteeseen, sisältöön, aikatauluun, koulutuksen osallistujiin sekä esitellä itsensä osallistujajoukolle. Lisäksi jakson aikana osallistujat täsmentävät kehittämishankettaan sekä jäsentävät omia tavoitteitaan koulutusta varten. Orientaatio-verkkojaksolla valmistaudutaan myös Oulun lähiseminaaria (31.8. - 1.9.2006) varten. Jakson aikana ryhmäydytään oman kehittämishankkeen perusteella niin sanottuihin juonneryhmiin, jotka toimivat koko koulutuksen ajan tärkeänä vertais- ja asiantuntijaryhmänä. Ensimmäisessä lähiseminaarissa juonneryhmät jakautuvat koko koulutuksen ajaksi edelleen pienempiin työskentely-yksiköihin, vertaisryhmiin.

Orientaatio-verkkojaksolla työskennellään pääosin itsenäisesti viikon aikana. Jaksosta vastaa Oulun yliopisto ja se toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antavat Paula Airaksinen (paula.airaksinen(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (11.9. - 15.10.2006)

Organisatorinen muutos -verkkojakson tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä ja opetuksen kehittämistä koskevien ohjelmien toimeenpanosta. Jakson aikana laajennetaan osallistujien tietoisuutta omasta roolista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla tapahtuvissa muutosprosesseissa. Verkkojakson teemana on oman organisaation kehittäminen ja muutoksen hallinta korkeakouluissa. Verkkojaksolla organisatorista muutosta lähestytään myös laatuajattelun näkökulmasta. Jakson materiaalina käytetään Suomen virtuaaliyliopiston ja IT-Pedan tuottamaa strategiapalvelua ( http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu /) sekä osallistujien omien korkeakoulujen opetuksen kehittämiseen liittyviä dokumentteja, tvt-strategioita ja laatuasiakirjoja.

Jakson työskentely tapahtuu WebCT-ympäristössä. Verkkojakson aikana keskustellaan pienryhmittäin tuutorien avustamana ja tehdään tehtäviä viikoittaisen ohjelman puitteissa. Jakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja yhteyshenkilöinä toimivat Mari Jussila (e-mail: mari.jussila(a)helsinki.fi) ja Pauliina Kupila (pauliina.kupila(a)helsinki.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (6.11. - 10.12.2006)

Pedagoginen muutos -verkkojakson tavoitteena on kehittämishankkeen sitominen pedagogiseen ajatteluun. Verkkojaksolla pohditaan millä tavalla oma hanke tukee korkeakouluopetusta, tutkimusta tai muita korkeakoulun tehtäväalueita. Käytännössä tämä tarkoittaa oman hankkeen pedagogisen suunnitelman rakentamista, joka tulee olemaan myös osa hankkeen prosessikuvausta. Hankkeen tavoitteet ja toimet sidotaan oman organisaation opetuksen kehittämiseen ja opetukseen.

Tarkoituksena on selvittää, miten oma hanke liittyy oman organisaation toimintaan ja rakenteisiin ja miten erilaiset tietojärjestelmät ja opetusteknologiset apuvälineet ja järjestelmät vaikuttavat opetukseen. Jakson aikana tarkastellaan oman organisaation opetuksen kehittämisen, virtuaaliopetuksen ja vastaavien strategioiden suhdetta omaan hankkeeseen ja oman toimialueen toimintaan. Lisäksi jaksolla avataan ja konkretisoidaan verkkopedagogisia käsitteitä, käydään läpi ohjausta ja sen välineitä tvt:n näkökulmasta sekä pohditaan erilaisten teknisten työkalujen merkitystä opetuksen pedagogisessa kehittämisessä.

Pedagoginen muutos -verkkojakson työskentely tapahtuu Moodle-ympäristössä. Prosessin ohjauksesta vastaa Turun yliopisto. Verkkojakson vastuuhenkilönä toimii Tomi Jaakkola (tomi.jaakkola(a)utu.fi)

Megakonferenssi I 11.12.2006 (klo 8.00/9.00 - 13.00)

Osana Pedagoginen muutos -verkkojaksoa toteutetaan megakonferenssi, jonka tavoitteena on tutustuttaa videoneuvottelutekniikkaan ja antaa malli videoneuvottelun pedagogiikasta sekä reaaliaikaisesta etäopiskelusta. Konferenssissa käydään läpi videoneuvottelutekniikkaa ja video-opetuksen pedagogiikkaa sekä päätetään Pedagogisen muutos -verkkojakso. Megakonferenssi on pääosin opettajajohtoinen, mutta se sisältää myös työskentelyä paikallisissa pienryhmissä. Megakonferenssi toteutetaan monipistevideoneuvotteluna, jossa osallistuvia pisteitä on reilut kymmenen (kaikki yliopistopaikkakunnat). Tarkemmat tiedot osallistumispaikoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kuukautta ennen megakonferenssia.

Megakonferenssista vastaavat Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi).

Arviointi-verkkojakso (15.1. - 18.2.2007)

Arviointi-verkkojakson näkökulma on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena on syventää osallistujien laatutietoisuutta verkko-opetuksessa ja luoda aiempien verkkojakson aikana tuotettuja malleja hyväksi käyttäen laatumalli oman hankkeen laadun arviointia ja kehittämistä varten. Verkko-opetusta tarkastellaan osana oman korkeakoulun opetuksen laadun ja organisaation toiminnan kehittämistä. Jaksolla tarjotaan näkökulmia verkko-opetuksen laadun tunnistamiseen ja dokumentointiin sekä työvälineitä laatutyön edistämiseen. Laadun arviointi kytketään oman hankkeen kehittämiseen. Jaksolla pohditaan opetuksen laadun käsitettä, työstetään oman hankkeen laatumallia, kommentoidaan pienryhmissä muiden tuotoksia ja etsitään malleja ja välineitä laatutyön käytänteisiin. Työskentelyä ohjataan orientoivilla materiaaleilla, pienryhmäohjauksella ja vertaispalautteella.

Jaksosta vastaa Jyväskylän yliopisto ja se toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi).

Megakonferenssi II 15.2.2007 (klo 9.00 - 13.00)

Osana Arvionti-verkkojaksoa toteutetaan megakonferenssi II, jonka tavoitteena on koota yhteen kyseisen verkkojakson sen hetkinen tilanne ja antaa uusi, laajempi näkökulma laatu-keskusteluun. Konferenssissa kommentoidaan verkkojaksolla laadittuja laatumalleja ja kootaan yhteen erilaisia laatutyön käytänteitä.

Megakonferenssi tuotetaan isona videokonferenssina, joka jaetaan pienimmiksi osiksi tehtävien esittämisen ja kommentoinnin ajaksi. Megakonferenssista vastaavat Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi).

Portfolio-verkkojakso (26.2. - 15.4.2007)

Portfolio-jaksossa keskitytään portfoliotyöskentelyyn ja varsinaisen näyteportfolion työstämiseen. Jakson tavoitteena on tukea oman näyteportfolion tekemistä ja valmiiksi saattamista sekä tarjota mahdollisuus antaa ja saada palautetta näyteportfolion työstämisen eri vaiheissa. Näyteportfoliota työstetään orientoivan materiaalin, pienryhmäohjauksen ja vertaispalautteen avulla. Portfolio-verkkojakson aikana ja osin sen jälkeen osallistujat viimeistelevät näyteportfolion. Valmis näyteportfolio palautetaan kouluttajille 15.5.2007 mennessä (ks. suorittaminen ja arviointi ).

Portfolio-verkkojakson toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja antavat Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo(a)hut.fi) ja Taru Jokinen (taru.jokinen(a)hut.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster