« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksojen ja megakonferenssien korvaavat tehtävät

ks. lähiseminaarien korvaava tehtävä lähiseminaarit-sivulta.


Organisatorinen muutos -verkkojakson (11.9 15.10.2006) korvaava tehtävä

Ne TieVieläiset, jotka eivät ole osallistuneet verkkojaksolle, tekevät alla olevan korvaavan tehtävän. Korvaava tehtävä palautetaan Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan 30.11.2006 mennessä.

Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain pieniä osia, niin ota verkkojakson vastuuhenkilöön erikseen yhteyttä; mari.jussila(at)helsinki.fi / p. 09 191 23277 pienempien korvaavuuksien sopimiseksi tapauskohtaisesti.

Korvaava tehtävä (kokonaislaajuus 4 - 5 sivua):

1. Tutustu oman valintasi mukaan vähintään kahteen seuraavista verkkojakson materiaaleista:

 1. Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007-2009 Helsingin yliopisto.  http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_23_06.pdf
 2. Verkko-opetuksen laatukäsikirja. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja -laatupalveluhanke (Vopla). http://www.helsinki.fi/vopla/laatukasikirja.html.
 3. Opetuksen laadun arviointimatriisi. Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/
  PDF/Laatumatriisi2005.pdf
 4. SVY:n strategiapalvelu. Tarkastele lähemmin työkalupakkia http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/tyokalupakki.html   ja siellä esimerkiksi väliarvioinnin menetelmään sekä muiden kokemukset strategiaprosessista. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/tyokalupakki/valiarviointi.html .

Näiden materiaalien lisäksi lue huolellisesti verkkojaksosta laadittu yhteenveto sekä roolikeskustelun lähtökohtana käytetty Loimaan yliopiston kehyskertomus .

2. Aloita korvaavan tehtävän kirjoittaminen esittelemällä tiiviisti lukemasi materiaalin keskeistä sisältöä omin sanoin (merkitse lähteet mukaan).

3. Tutustu oman verkkoryhmäsi käymään toimeenpanoa koskevaan verkkokeskusteluun WebCT:ssä (ryhmäjako on nähtävillä osoitteessa http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?page=2866) sekä toimeenpanokeskustelun ryhmäkohtaiseen, tuutorin laatimaan yhteenvetoon, joka löytyy aina kunkin ryhmän toimeenpanokeskustelujen keskustelualueelta. Tarvitset tätä vaihetta varten tunnukset verkkojaksolle. Mikäli et ole niitä ennen verkkojakson alkua tilannut - ota yhteyttä mari.jussila(at)helsinki.fi.

Pohdi korvaavassa tehtävässä itsenäisesti Loimaan yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman, tvt-strategian ja laadunarviointidokumenttien toimeenpanoprosessia seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten henkilökunta saadaan sitoutettua opetuksen kehittämiseen ja valittuihin toimenpiteisiin?
 • Miten kehittämistyö jalkautetaan laitokselle?
 • Millaisiin käytännön toimenpiteisiin laitoksella olisi ryhdyttävä, jotta toimeenpano edistyisi?
 • Millaisia asioita kehittämistyön jalkauttamissuunnitelmaan  tulisi sisällyttää?
 • Millaisia resursseja (koulutus, tuki, tilat, laitteet, ohjelmat) tarvitaan valittujen linjausten toteuttamiseksi?
 • Miten laitoksella huolehditaan opetuksen laadusta?

4. Lopuksi tarkastele omaa kehittämishankettasi verkkojakson teeman näkökulmasta.

Jakson lopuksi jokainen osallistuja tekee alla olevan yksilötehtävän omaa portfoliota varten!

Verkkojakson viimeisellä viikolla tarkastellaan omaa kehittämishanketta verkkojakson teeman näkökulmasta ja nämä pohdinnat kirjataan Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.

Ota esiin oman laitoksen/yksikön/tiedekunnan opetuksen kehittämisohjelma, tvt:n opetuskäytön tavoiteohjelma/strategia sekä mahdolliset opetuksen laadun hallinnan asiakirjat (esim. laatukäsikirja/laadun arvioinnin ohjeet) ja tutustu niihin. Kirjoita noin kahden A4-sivun mittainen pohdiskeleva teksti, jossa arvioit :

 1. oman yksikkösi tvt-opetuksen kehittämisprosessia ja kehittämisohjelmaa, tvt-tavoiteohjelman/strategian sisältöä ja painopistealueita, kehittämisohjelman toteutumista käytännössä sekä henkilökohtaisia kokemuksiasi oman laitoksesi opetuksen kehittämistyöstä,
 2. oman yksikkösi opetuksen laadunhallintajärjestelmää, sen sisältöä ja painopistealueita sekä toteutumista käytännössä,
 3. omaa todellista rooliasi ja osallistumistasi oman laitoksen tvt:n opetuskäytön kehittämistyöhön. Jos et ole vielä osallistunut, pohdi erilaisia mahdollisuuksiasi osallistua lähitulevaisuudessa.
 4. opetuksen kehittämisen ja laadunhallinnan keskeisiä alueita myös oman kehittämishankkeesi näkökulmasta:
   • Miten em. kehittämisohjelmat ja suunnitelmat vaikuttavat oman kehittämishankkeeseesi etenemiseen?
   • Miten oma hankkeesi suhteutuu kehittämisohjelmien ja laadunhallintajärjestemien painopistealueisiin ja tulevaisuuden visioihin nähden?
   • Millaisia yksikkötason kehityssuuntauksia ja käytännön asioita sinun tulee erityisesti huomioida kehittämishankkeessasi?
   • Miten yksikkösi toimintamallit ja resurssit vaikuttavat kehittämishankkesi toteutumiseen ja jatkuuvuuteen?

Älä tyydy vain listaamaan ja kuvailemaan laitoksesi toimintaa ja omaa rooliasi - pohdi, kritisoi, analysoi ja perustele näkemyksesi! Mieti erityisesti oman kehittämishankkeesi tilannetta organisatorisen muutoksen kentällä!

Korvaava suoritus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian verkkojakson yhteenvedon valmistuttua, mutta sen tulisi olla viimeistään valmiina 10.12.2006. Vie korvaava suoritus Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (Organisatorinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä). Tarkistamme kaikkien suoritukset 11.12.2006, jonka jälkeen valmistuvista suorituksista toivomme erillistä ilmoitusta osoitteeseen: mari.jussila(at)helsinki.fi.


Pedagoginen muutos -verkkojakson (6.11. 10.12.2006) korvaava tehtävä

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, sovi jakson loppuun saattamisesta Tomi Jaakkolan tomi.jaakkola(at)utu.fi kanssa.

Korvaavat tehtävät

1. Tutustu verkkojaksosta laadittuun yhteenvetoon TieVie-portaalissa (http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/pedmuutos_verkkojakso_yhteenveto2006.pdf) sekä omassa juonneryhmässäsi käytyyn keskusteluun Pedagoginen muutos -verkkojaksolla (http://etu.utu.fi/moodle; mikäli sinulla ei ole tunnusta ota yhteys Tomi Jaakkolaan). Tutustu tämän lisäksi kolmeen jakson oppimateriaalina olleeseen artikkeliin/teokseen osoitteissa:

2. Kirjoita yhteenvedon, verkkokeskusteluiden ja kirjallisuuden pohjalta ajatuksiasi oman kehittämishankkeesi pedagogisista ratkaisuista (laajuus n. 6 sivua). Käytä apunasi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin verkkojakson keskusteluissakin esiin nousseisiin asioihin sinun kannattaisi hankkeessasi kiinnittää huomiota? Mitkä asiat voit jättää vähemmälle huomiolle? Mitä uutta opit / oivalsit lukemistasi keskusteluista?
 • Millaisia ongelmia hankkeen toteuttamisessa voi tulla vastaan? Miten niihin voisi ennakkoon varautua?
 • Mitä ymmärrät pedagogisella muutoksella? Miten pedagoginen muutos suhteutuu laitoksesi toimintakulttuuriin?

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Pedagoginen muutos -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tomille: tomi.jaakkola(at)utu.fi.


Megakonferenssi 1:n (11.12.2006) korvaava tehtävä

Mikäli et päässyt osallistumaan megakonferenssiin, tulee sinun tehdä korvaava osasuoritus. Katso megakonferenssin tallenne ja tutustu esitysten materiaaleihin. Esitysten materiaalit löytyvät TieVie portaalista: http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi1.htm.

Tehtävänäsi on tallenteissa esitettyjen puheenvuorojen pohjalta miettiä miten voisit tulevaisuudessa itse hyödyntää videoteknologiaa omassa työssäsi? Pohdi myös, mitä tämä mielestäsi edellyttää omalta organisaatioltasi sekä sinulta itseltäsi. Pohdi samalla myös erilaisia videoteknologisia ratkaisuja sekä niiden etuja ja mahdollisia haasteita omassa työssäsi.

Kirjoita pohdiskeleva essee, jossa käsittelet edellä mainittuja asioita haluamassasi muodossa. Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilassa olevaan henkilökohtaiseen kansioosi. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Megakonferenssi 1 -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle: taru.valovirta(a)tkk.fi.


Megakonferenssi 2:n (15.2.2007) korvaava tehtävä

Katso megakonferenssin tallenne oheisen ohjeen mukaan ja tutustu esitysten materiaaleihin. Videot ja materiaalit löytyvät osoitteesta Megakonferenssin ohjelman yhteydestä http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm (tallenteet lisätään ohjelmaan vko. 8 aikana).

Tallenne sisältää 3 sisällöllistä osiota, joiden välillä voit liikkua mediasoittimen aikajanan avulla:

 1. Aloitus ja esittely (mms://media.oulu.fi/TieVie_avaus_14.2.2007)
 2. Rinnakkaisryhmät (3 ryhmää: JKL: TKK, Oulu: mms://media.oulu.fi/TieVie_esitykset_14.2.2007)
 3. Kommentit arviointi -verkkojaksosta  sekä portfolio verkkojakson jakson aloitus ja loppukommentit (mms://media.oulu.fi/TieVie_kommenttipuheenvuorot_14.2.2007)

Katso megakonferenssista kokonaan osiot 1 ja 3, sekä valittuja näytteitä osasta 2.

Tehtävä 1: pohdi osissa 1 ja 3 esitettyjä laatukehikoiden kommentteja oman hankkeesi näkökulmasta.

Tehtävä 2: katso näytteitä osioista 2.  Pohdi tällaisen työskentelymuodon etuja ja haittoja. Pohdi mm. kuinka videoneuvottelu ja sen kautta tapahtuva ryhmätyöskentely voisi toimia osana verkko-opiskelua ja välineenä erilaisten etäopiskelun osioiden yhdistämisessä.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (megakonferenssi II:n tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi)


Arviointi-verkkojakso (15.1. 18.2.2007) korvaava tehtävä

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Kirjoita oheisista tehtävistä kooste, n. 4 - 5 sivua (mukaan luettuna oma laatudokumentti). Jos sinulta puuttuu vain tietty osa jaksosta, tee puuttuvat osat korvaavan tehtävään. Jos sinulle on epäselvää, mitä osioita tulee korvata, sovi jakson loppuun saattamisesta Markku Närhin kanssa (mtnarhi(a)cc.jyu.fi), p. 040 5877361.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Arviointi-verkkojakson korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Merjalle (merja.peurasaari(a)oulu.fi)

Jakson hyväksytysti suorittanut on:

 • tutustunut jakson kokonaisuuteen, verkkoympäristöön ja oman hankkeen kehittämistarpeiden perusteella jakson verkkomateriaaleihin
 • tuonut lähiseminaariin tuotoksen/arviointitehtävän verkko-opetuksen laatutyöpajan työryhmän kansioon ja osallistunut ryhmän yhteiseen laatupohdintaan
 • tuottanut omaan hankkeeseensa liittyvän laatumallin ja julkaissut sen ohjeiden mukaan
 • lukenut muiden teemanryhmän osallistujien laatumalleja ja osallistunut aktiivisesti laadun kehittämiseen menetelmiä pohtivaan vertaiskommentointiin verkkokeskustelussa
 • tuottanut keskustelun pohjalta tarkennetun oman hankkeen laatumallin ja tallentanut sen Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan sekä
 • osallistunut laatutyön arviointikeskusteluun Megakonferenssissa 15.2.2007.

Korvaava tehtävä (3 osiota) :

1. Verkko-opetuksen laatutyöpajan pohdintakeskustelu:
Tutustu Jyväskylän lähiseminaarin verkko-opetuksen laatutyöpajan materiaaleihin ja oman pienryhmäsi tuotoksiin verkossa. Katso myös lähiseminaarin luentotallenteet.  Kirjoita sen jälkeen  ns. ulkoinen arviointi laatutyöpajan tuotoksista: Millaisiin verkko-opetuksen laatuun liittyviin seikkoihin kiinnität huomiota kun luet työpajan materiaalit ja työryhmän koosteet työpajasta?

Oman pienryhmäsi ja lisäohjeita löydät verkkojaksolta (Optima https://optima.oulu.fi/), tehtävän 1. ohjeistuksesta.

2. Oman laatukehikon luominen:
Tutustu jakson opintomateriaaleihin ja luo oman hankkeen tai hankkeen tuloksena syntyvän toiminnan laatudokumentti (laatumalli tai laatukehikko), jossa esittelet mm. seuraavia laadun elementtejä:

 • Arvot ja periaatteet, joiden perusteella ja oikeutuksella laadukas toiminta tapahtuu
 • Indikaattorit, eli toiminnan laatua osoittavat ja kuvastavat tekijät
 • Mittarit ja arviointimenetelmät, joilla laatua osoittavia tekijöitä seurataan ja arvioidaan

Perustele lyhyesti valitsemaasi mallia ja tekemiäsi valintoja. Lisäohjeita saat verkkojaksolta (Optima https://optima.oulu.fi/), tehtävän 2. ohjeistuksesta.

3. Muiden osallistujien laatudokumenttien kommentointi:
Valitse verkkojaksolta jokin laatuteema (verkko-opetus, materiaalit tai tukipalvelu) ja lue vähintään kahden pienryhmän laatudokumentit sekä niistä käyty keskustelu. Kirjoita tämän jälkeen oman laatudokumenttisi yhteyteen pohdinta, jossa tarkastelet seuraavia kolmea teemaa:

 1. Kuinka dokumenteissa ilmenee oman hankkeen laadun kehittämisen suhde yksikön tai organisaation laadun kehittämiseen?
  • Kuinka arvot ja periaatteet näkyvät dokumenteissa ja miten ne yhdistyvät indikaattoreihin ja mittareihin?  
  • Ovatko hanke- ja organisaatiotason arvot, indikaattorit ja mittarit yhdenmukaisia tai toisiinsa suhteessa?
  • Toimivatko oman organisaatiosi yleisen laatumallin rakenteet ja käsitteet omassa hankkeessasi ja kuinka ne voidaan kytkeä toisiinsa? 
 2. Kuinka oman hankkeesi laadun indikaatiot (laadulliset ja määrälliset) tullaan mittaamaan? Onko esim. mahdollisen opiskelija/kollegapalautteen suunnitteluun, tulkintaan ja julkaisemiseen olemassa toimintamalli? Mitä muita mittareita tunnistat hankkeestasi?
 3. Millaisia käytännön laatutyön välineitä (mm. prosessimallit, laatukäsikirjat , laatumatriisit, konsultaatio, laatutapaamiset, benchmarking, auditointi, jne) organisaatiossasi käytettään ja mitkä mallit soveltuisivat omaan hankkeeseesi?

Käytä omaa laatudokumenttia ja jakson pohdintoja pohjana Portfolio.verkkojakson työskentelyssä.


Portfolio-verkkojakso (26.2. - 15.4.2007) korvaava tehtävä

Verkkojakso tulee korvata erillisellä osasuorituksella mikäli et ole pystynyt jakson aikana osallistumaan molempiin palauterinkeihin. Jos siis olet osallistunut toiseen (joko vertaisryhmän tai juonneryhmän palauterinkiin) tulee sinun korvaavana osasuorituksena pohtia portfoliota koulutuksen kokoajana ja päätössuorituksena. Halutessasi voit katsoa vinkkejä Materiaalit-osiossa olevista Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio -osion alla olevista linkeistä. Myös tämän tehtävän valmistumisesta tulisi laittaa viesti Tarulle, taru.valovirta(a)tkk.fi.

Mikäli et pysty osallistumaan verkkojakson aikana portfoliorinkeihin, on jakso mahdollista suorittaa tutustumalla Materiaalit -osiossa oleviin linkkeihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Linkit on koottu kolmen eri teeman alle sen mukaan, liittyvätkö niissä kuvatut näyteportfoliot tietyn kurssin tai opintojakson suorittamiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen vai virantäyttöön.

1. Portfolioesimerkin valinta
Valitse yksi kolmesta Materiaalit -osiossa esitetyistä portfolioesimerkistä. Voit valita itseäsi kiinnostavimman esimerkin ja käydä tutustumassa osion yhteydessä oleviin linkkeihin. Vaihtoehdot ovat Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio, Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio tai Virantäytön näyteportfolio.

2. Pohdintatehtävä
Pohdi valitsemastasi näkökulmasta omaa näyteportfoliotyötä. Voit pohtia tehtävässä halutessasi myös koko koulutuksen ajalta koottua portfoliota ja tarkastella sitä valitsemastasi näkökulmasta. Voit pohtia portfoliotyötä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miten koulutuksen portfolio liittyy muuhun työhön? Voiko TieVie portfoliota yhdistää osaksi laajempaa portfoliota? Entä miten portfolio on toiminut koulutuksessa? Miten portfolio on kehittänyt minua ammatillisesti? Voit myös yhdistää eri teemoissa kuvattuja esimerkkejä. Liitä pohdintatehtävä osaksi TieVie-näyteportfoliota.

Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.valovirta(a)tkk.fi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster