« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksojen ja megakonferenssien korvaavat tehtävät

Organisatorinen muutos -verkkojakson (29.8. -2.10.2005) korvaava tehtävä

Ne TieVieläiset, jotka eivät ole osallistuneet verkkojaksolle, tekevät alla olevan korvaavan tehtävän. Korvaava tehtävä palautetaan Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan 30.11.2005 mennessä. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain pieniä osia, ota verkkojakson vastuuhenkilöön erikseen yhteyttä (paivi.pihlaja(at)helsinki.fi/ p. 09 191 23277) pienempien korvaavuuksien sopimiseksi tapauskohtaisesti.

Korvaava tehtävä (kokonaislaajuus 4-5 sivua):

1. Tutustu oman valintasi mukaan vähintään kahteen seuraavista verkkojakson materiaaleista:

Näiden materiaalien lisäksi lue verkkojaksosta laadittu yhteenveto (http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/orgmuutos_verkkojakso_yhteenveto2005.pdf) sekä roolikeskustelun lähtökohtana käytetty kehyskertomus (erityisesti TVT-strategia ja laadun arvioinnin dokumentti).

2. Aloita korvaavan tehtävän kirjoittaminen esittelemällä tiiviisti lukemasi materiaalin keskeistä sisältöä (merkitse lähteet mukaan).

3. Pohdi oman yksikkösi toimeenpanonäkökulmaa tai tutustu tvt opetuskäytön strategiapalvelun "Kokemuksia" osaan toimeenpanon näkökulmasta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/kokemuksia.html ja kirjoittaa näiden pohjalta pohdinta. Pohdi korvaavassa tehtävässä itsenäisesti TVT-strategian ja laadunarviointidokumenttien toimeenpanoprosessia seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten henkilökunta saadaan sitoutettua opetuksen kehittämiseen ja valittuihin toimenpiteisiin?
 • Miten kehittämistyö jalkautetaan laitokselle?
 • Millaisiin käytännön toimenpiteisiin laitoksella olisi ryhdyttävä, jotta toimeenpano edistyisi? Millaisia asioita kehittämistyön jalkauttamissuunnitelmaan tulisi sisällyttää?
 • Millaisia resursseja (koulutus, tuki, tilat, laitteet, ohjelmat) tarvitaan valittujen strategisten linjausten toteuttamiseksi?
 • Miten laitoksella huolehditaan opetuksen laadusta?

4. Lopuksi tarkastele omaa kehittämishankettasi verkkojakson teeman näkökulmasta ja kirjaa nämä pohdinnat Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.

Ota esiin oman laitoksen/yksikön/tiedekunnan tvt:n opetuskäytön strategia ja mahdolliset laadun hallinnan asiakirjat (esim. laatukäsikirja/laadun arvioinnin ohjeet) sekä tutustu niihin. Kirjoita noin kahden A4-sivun mittainen pohdiskeleva teksti, jossa arvioit:

 • oman laitoksen tvt:n opetuskäytön strategiaprosessia, strategian sisältöä ja painopistealueita, strategian toteutumista käytännössä sekä henkilökohtaisia kokemuksiasi oman laitoksesi strategiaprosessista,
 • oman laitoksen opetuksen laadunhallintajärjestelmää, sen sisältöä ja painopistealueita sekä toteutumista käytännössä,
 • omaa todellista strategiarooliasi ja osallistumistasi oman laitoksen tvt:n opetuskäytön kehittämistyöhön. Jos et ole vielä osallistunut, pohdi erilaisia mahdollisuuksiasi osallistua lähitulevaisuudessa.
 • Tarkastele strategiaa ja laadunhallinnan asiakirjoja myös oman kehittämishankkeesi näkökulmasta: miten nämä asiakirjat vaikuttavat omaan kehittämishankkeeseesi? Mitä asioita sinun tulee erityisesti ottaa huomioon?

Älä tyydy vain listaamaan ja kuvailemaan laitoksesi toimintaa ja omaa rooliasi - pohdi, kritisoi, analysoi ja perustele näkemyksesi!

Korvaava suoritus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian, mutta sen tulisi olla viimeistään valmiina 30.11.2005. Vie korvaava suoritus Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (Organisatorinen muutos -verkkojakson korvaava tehtävä). Tarkistamme kaikkien suoritukset 7.12.2005, jonka jälkeen valmistuvista suorituksista toivomme erillistä ilmoitusta osoitteeseen: paivi.pihlaja(at)helsinki.fi.


Pedagoginen muutos -verkkojakson (31.10. - 4.12.2005) korvaava tehtävä

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Jos tiedät, että sinulta puuttuu jakson suorittamisesta vain osia, sovi jakson loppuun saattamisesta Mikko Torisevan kanssa, mikko.toriseva(a)utu.fi , (p. 0400 231 244).

Korvaavat tehtävät

1. Tutustu verkkojaksosta laadittuun yhteenvetoon (http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/pedmuutos_verkkojakso_yhteenveto2005.pdf) sekä omassa juonneryhmässäsi käytyyn keskusteluun Pedagoginen muutos –verkkojaksolla. Tutustu tämän lisäksi kahteen jakson oppimateriaalina olleeseen artikkeliin/teokseen osoitteissa:

Kirjoita yhteenvedon ja kirjallisuuden pohjalta ajatuksiasi oman kehittämishankkeesi pedagogisista ratkaisuista (laajuus n. 4 sivua). Käytä apunasi mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin verkkojakson keskusteluissakin esiin nousseisiin asioihin sinun kannattaisi hankkeessasi kiinnittää huomiota? Mitkä asiat voit jättää vähemmälle huomiolle? Mitä uutta opit / oivalsit lukemistasi keskusteluista?
 • Millaisia ongelmia hankkeen toteuttamisessa voi tulla vastaan? Miten niihin voisi ennakkoon varautua?
 • Mitä ymmärrät pedagogisella muutoksella? Miten pedagoginen muutos suhteutuu laitoksesi toimintakulttuuriin?

2. Hankkeen prosessikuvauksen tuottaminen ja julkaisu.

Tavoite olisi kuvata hanke prossessina, jotta siihen pääsisi kiinni laatutyön menetelmillä. Yleisesti prosessissa voi siis käsitellä toiminnan yleisiä osatekijöitä eli tavoite, vaiheet, aikataulu, sisällöt, tapahtumat, osalliset ja tulos ja sen arviointi. Nämä ovat yleisiä lähtökohtia laatutyön prosessien ja välineistön tarkastelulle.

Käytä prosessikuvauksen tekemisessä apuna Voplan prosessikuvauksia. Valitse yksi, parhaiten omaan hankkeeseesi sopiva, prosessikuvauksen malli ja tee oman hankkeesi kuvaus sen pohjalta. Mallit ovat:

Verkko-opetuksen prosessikuvaus

Verkko-oppimateriaalin prosessikuvaus

Tukipalveluiden prosessikuvaus

Liitä prosessikuvaukseen myös pohdintaa näiden mallien toimivuudesta eli kirjoita ylös omat kokemuksesi näiden mallien käyttökelpoisuudesta (mikä toimii, mikä vaatisi vielä kehittämistä). Voit peilata malleja myös mahdolliseen oman organisaatiosi prosessikuvausmalleihin.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Pedagoginen muutos -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Mikolle (mikko.toriseva(a)utu.fi).


Megakonferenssi 1:n (9.11.2005) korvaava tehtävä

Katso megakonferenssin tallenne ja tutustu esitysten materiaaleihin. Pohdi niiden perusteella seuraavia teemoja:

1. Mitä sinun pitää käytännössä tehdä, jotta saat järjestettyä videoneuvottelun omassa korkeakoulussasi? Kuinka helpoksi, vaikeaksi tai haastavaksi kuvailisit tämän hetken toimintamallia?

2. Millaisissa tilanteissa voisit (nyt tai tulevaisuudessa) käyttää omassa toiminnassasi videoneuvottelua, videoteknologioita tai muuta reaaliaikaista etäopetuksen/opiskelun menetelmää? Miten oman organisaatiosi koko toimintaa voisi kehittää tällaisten välineiden ja toimintamallien kautta?

3. Pedagoginen muutos -verkkojakson loppupohdinta

 • mikä oli verkkojakson tärkein anti sinulle,
 • mikä oli verkkojaksolla vaikeinta ja
 • mitä muuta haluat sanoa verkkojaksosta?

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa:
http://hy-stream.it.helsinki.fi/ok/ nimellä Tievie megakonferenssi 9.12

Esitysten materiaalit löytyvät TieVie portaalista.
http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi1.htm

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Megakonferenssi 1 -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle (taru.jokinen(a)tkk.fi).


Megakonferenssi 2:n (16.2.2006) korvaava tehtävä

Katso megakonferenssin tallenne oheisen ohjeen mukaan ja tutustu esitysten materiaaleihin. Videot ja materiaalit löytyvät osoitteesta Megakonferenssin ohjelman yhteydestä http://tievie.oulu.fi/tievieasiantuntijakoulutus/megakonferenssi2.htm. (Pahoittelemme videoiden katselemisessa aiemmin ilmenneitä teknisiä ongelmia ja niistä mahdollisesti aiheutunutta ylimääräistä vaivaa!)

Suorat linkit videomateriaaliin:

Tallenne sisältää 4 sisällöllistä osiota, joiden välillä voit liikkua soittimen aikajanan avulla:

 1. osa (aika: 0.00 -00.15 min.) Aloitus ja esittely
 2. osa (aika: 00.15 - 1.50) Rinnakkaisryhmät ja tauko (Helsinki)
 3. osa (aika: 1.50 - 2.38) Kommentit arviointi -verkkojakson 1. osasta
 4. osa (aika: 2.40- 3.23) Arviointijakson 2. osan (Portfolio) aloitus ja loppukommentit

Katso megakonferenssista kokonaan osiot 1 ja 3, sekä näytteitä osista 2 ja 4.

Tehtävä 1: Pohdi osassa 1 ja 3 esitettyjä laatukehikoiden kommentteja oman hankkeesi näkökulmasta.

Tehtävä 2: katso näytteitä osioista 2 ja 4. Pohdi tällaisen työskentelymuodon etuja ja haittoja. Pohdi mm. kuinka videoneuvottelu ja sen kautta tapahtuva ryhmätyöskentely voisi toimia osana verkko-opiskelua ja välineenä erilaisten etäopiskelun osioiden yhdistämisessä.

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.
Otsikoi kirjoitus selkeästi (megakonferenssi II:n tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.


Arviointi -verkkojakso osa I:n (23.1. -19.2.2006) korvaava tehtävä

Jos verkkojakso on jäänyt ajallaan käymättä, voit korvata sen tekemällä alla olevan tehtävän. Kirjoita oheisista tehtävistä kooste, n. 4 - 5 sivua (mukaan luettuna oma laatukehikko). Jos sinulta puuttuu vain tietty osa jaksosta, tee puuttuvat osat korvaavan tehtävään. Jos sinulle on epäselvää, mitä osioita tulee korvata, sovi jakson loppuun saattamisesta Markku Närhin kanssa, mtnarhi(a)cc.jyu.fi, p. 040 5877361

Vie kirjoituksesi Optiman (https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan. Otsikoi kirjoitus selkeästi (esim. Arviointi -verkkojakson -korvaava tehtävä). Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Markulle, mtnarhi(a)cc.jyu.fi.

Korvaava tehtävä:

1. Oma laatutarina:
Tutustu jakson materiaaleihin ja sekä omassa juonneryhmässäsi käytyyn ”laatutarinat” keskusteluun Arviointi –verkkojaksolla. Kirjoita lyhyt kooste, jossa pohdit oman kokemuksesi ja juonteesi laatutarinoiden kautta oppimis- ja opetustilanteita, joissa on havaittavissa laatua ja hyviä käytänteitä. Mieti millaiset tilanteet, asiat ja toimintamallit näyttävät tuottavan laadun kokemusta ja kuinka laatu ilmenee ihmisten toiminnassa ja osaamisessa.

2. Oman laatukehikon luominen:
Tee oman hankkeen laatukehikko verkkojakson ohjeiden mukaisesti:
Luo oman hankkeen, tai hankkeen tuloksena syntyvän toiminnan, laatukehikko (laatudokumentti), jossa esittelet seuraavia laadun elementtejä:

 • Arvot ja periaatteet, joiden perusteella ja oikeutuksella laadukas toiminta tapahtuu,
 • Indikaattorit, eli toiminnan laatua osoittavat ja kuvastavat tekijät,
 • Mittarit ja arviointimenetelmät, joilla laatua osoittavia tekijöitä seurataan ja arvioidaan

Perustele lyhyesti valitsemaasi mallia ja tekemiäsi valintoja. Lisäohjeita saat verkkojaksolta (Optima https://optima.oulu.fi/), tehtävän 2. ohjeistuksesta.

3. Muiden osallistujien laatukehikoiden kommentointi:
Valitse verkkojaksolta jokin laatuteema (verkko-opetus, materiaalit tai tukipalvelu) ja lue vähintään kahden pienryhmän laatukehikot sekä niistä käyty keskustelu. Kirjoita tämän jälkeen oman laatukehikkosi yhteyteen pohdinta, jossa tarkastelet seuraavia kolmea teemaa:

 1. Kuinka kehikoissa (myös omassasi) ilmenee oman hankkeen laadun kehittämisen suhde yksikön tai organisaation laadun kehittämiseen?
  • Ovatko näiden kahden (hanke vs. organisaatio) tason arvot, indikaattorit ja mittarit yhdenmukaisia tai toisiinsa suhteessa?
  • Onko nähtävissä sellaisia uhkia, että valitut mittarit alkavat ohjata toimintaa ei-toivottuun suuntaan hankkeen ja/tai organisaation tasolla?
 2. Kuinka ns. laadulliset indikaatiot on hankkeissa kuvattu mitattavan? Onko mahdollisen opiskelijapalautteen suunnitteluun, tulkintaan ja julkaisemiseen olemassa toimintamalli? Miten tämä toimii omassa hankkeessasi?
 3. Millaisia käytännön laatutyön välineitä (mm. prosessimallit, laatukäsikirjat , laatumatriisit, konsultaatio, laatutapaamiset, benchmarking, auditointi, jne) hankkeissa käytetään ja mitkä mallit soveltuvat omaan hankkeeseesi?

4. Käytä omaa laatukehikkoa ja jakson pohdintoja pohjana Arviointi –verkkojakson portfolio -osuudessa.


Arviointi -verkkojakso osa II:n (20.2. -24.3.2006) korvaava tehtävä

KOKO VERKKOJAKSON KORVAAMINEN

Mikäli et pysty osallistumaan verkkojakson aikana portfoliorinkeihin, on jakso mahdollista suorittaa tutustumalla Materiaalit -osiossa oleviin linkkeihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Materiaalit -osio löytyy Optimasta Portfolio-työtilan etusivulta. Linkit on koottu kolmen eri teeman alle sen mukaan, liittyvätkö niissä kuvatut näyteportfoliot tietyn kurssin tai opintojakson suorittamiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen vai virantäyttöön.

1. Portfolioesimerkin valinta
Valitse yksi kolmesta Materiaalit-osiossa (http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tievieportfolio2006/materiaalit.php?p=materiaalit) esitetyistä portfolioesimerkistä. Voit valita itseäsi kiinnostavimman esimerkin ja käydä tutustumassa osion yhteydessä oleviin linkkeihin. Vaihtoehdot ovat Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio , Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio tai Virantäytön näyteportfolio .

2. Pohdintatehtävä
Pohdi valitsemastasi näkökulmasta omaa näyteportfoliotyötä. Voit pohtia tehtävässä halutessasi myös koko koulutuksen ajalta koottua portfoliota ja tarkastella sitä valitsemastasi näkökulmasta. Voit pohtia portfoliotyötä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miten koulutuksen portfolio liittyy muuhun työhön? Voiko TieVie portfoliota yhdistää osaksi laajempaa portfoliota? Entä miten portfolio on toiminut koulutuksessa? Miten portfolio on kehittänyt minua ammatillisesti? Voit myös yhdistää eri teemoissa kuvattuja esimerkkejä. Liitä pohdintatehtävä osaksi TieVie-näyteportfoliota.

Lähetä tehtävän valmistumisesta viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.

VERKKOJAKSON OSITTAINEN KORVAAMINEN

Verkkojakso tulee korvata erillisellä osasuorituksella mikäli et ole pystynyt jakson aikana osallistumaan molempiin palauterinkeihin. Jos siis olet osallistunut toiseen (joko vertaisryhmän tai juonneryhmän palauterinkiin) tule sinun korvaavana osasuorituksena pohtia portfoliota koulutuksen kokoajana ja päätössuorituksena. Halutessasi voit katsoa vinkkejä Materiaalit-osiossa olevista Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio -osion alla olevista linkeistä. Myös tämän tehtävän valmistumisesta tulisi laittaa viesti Tarulle, taru.jokinen(a)tkk.fi.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster