« TieVie-asiantuntijakoulutus

Osallistujan sopimus

Lue tämä sopimus huolellisesti. Hyväksymällä tämän sopimuksen rekisteröidyt samalla TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujaksi ja sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Tämä sopimus on oikeudellisesti sitova sopimus osallistujan ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Osallistujan käyttöoikeudet koulutusmateriaaliin. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti koulutuksen järjestäjä myöntää osallistujalle korvauksetta käyttöoikeuden TieVie-asiantuntijakoulutukseen liittyvän koulutusmateriaaliin opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Osallistuja saa seuraavat käyttöoikeudet koulutusmateriaaliin oman opiskelunsa yhteydessä:

  • oikeus tallentaa aineistoa digitaalisessa muodossa tietokoneen muistiin, levykkeelle tai muulle digitaaliselle alustalle (esim. CD-ROM-levylle)
  • oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita ja varmuuskopioita
  • oikeus muunnella ja yhdistellä aineistoa muuhun opiskelumateriaaliin
  • oikeus hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
  • oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia TieVie-asiantuntijakoulutuksen yhteydessä
  • oikeus levittää paperitulosteita muille TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujille
  • oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esim. ryhmätyötilanteissa).

Koulutusmateriaalia ei saa käyttää muussa yhteydessä kuin TieVie-asiantuntijakoulutukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman koulutuksen järjestäjän erikseen antamaa suostumusta. Sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle.

Moraaliset oikeudet. Koulutusmateriaalia tai sen osia käyttäessään osallistujan tulee mainita materiaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa muuttaa tai poistaa.

Osallistujan huolellisuusvelvoite. Osallistuja on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Osallistujan tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa tunnukset joudu ulkopuolisten tietoon.

Vahingonkorvausvastuu. Osallistuja vastaa kaikista vahingoista, joita koulutuksen järjestäjälle aiheutuu osallistujan tämän sopimuksen vastaisesta koulutusmateriaalin käytöstä.

Osallistujan valmistaman aineiston käyttö. Osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että hänen tuottamansa aineistot ja verkko-ympäristöissä lähettämänsä keskustelukommentit ovat koulutuksen järjestäjien ja osallistujien luettavissa verkkojaksojen oppimisympäristöissä ja TieVie-portaalin osallistujan työtilassa. Osallistuja voi kuitenkin itse päättää, mitä aineistoja hän julkaisee ympäristöissä ja tehdä omiin aineistoihinsa haluamiaan muutoksia tai poistaa niitä kokonaan. Koulutuksen järjestäjä saa tarvittaessa levittää osallistujan tekemiä aineistoja tai niistä tehtyjä koosteita muille koulutuksen osallistujille ja saattaa osallistujan tekemää aineistoa muiden koulutuksen osallistujien saataviin tietoverkon välityksellä. Koulutuksen järjestäjä saa nimettömänä käyttää tutkimustarkoituksiin osallistujan tekemää aineistoa ja verkkoympäristöissä käytyjä keskusteluita. Muusta käytöstä osapuolten on erikseen sovittava.

Osallistujakortti. Osallistuja antaa suostumuksensa, että hänen osallistujakorttinsa TieVie-portaalissa on julkinen. Osallistujan sopimuksen hyväksymisen jälkeen osallistujan nimi ja yhteystiedot julkaistaan portaalissa.

Sopimussakko. Mikäli rekisteröitynyt jättää syystä tai toisesta osallistumatta lähiseminaariin, eikä koulutuksen järjestäjä ole vastaanottanut peruutusilmoitusta seminaaria edeltävään maanantaihin mennessä, on koulutuksen järjestäjällä oikeus laskuttaa rekisteröidyltä 100 euron suuruinen sopimussakko. Sopimussakko kattaa peruuttamattomasta ilmoituksesta koulutuksen järjestäjälle aiheutuneet kulut ja kustannukset. Rekisteröitynyt ei ole velvollinen maksamaan sopimussakkoa, mikäli ylivoimainen este tai muu ennakoimaton ja rekisteröidystä riippumaton tapahtuma tekee tämän sopimuksen mukaisen menettelyn kohtuuttoman vaikeaksi. Rekisteröidyn on tällöin otettava yhteys koulutuksen järjestäjään viivytyksettä.

Lähiseminaarin osallistumisen peruutusilmoituksen voi tehdä seminaarin vastuuyliopistolle (ks. seminaarien yhteystiedot) tai Paula Airaksiselle (paula.airaksinen(a)oulu.fi, p. 08 - 553 4039).

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Hyväksyminen. Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot ja rekisteröidyn TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujaksi. Sitoudun perumaan ilmoittautumiseni ja luovuttamaan koulutuspaikkani varasijoilla oleville 1.8.2005 mennessä, mikäli en pysty tai halua sitoutua koulutuksen suorittamiseen.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster