Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Prosessien optimointi

Yliopisto

Oulun yliopisto

Laitos/Yksikkö

Säätötekniikan laboratorio, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

Kurssi

Prosessien optimointi (470434S, 3 ov)

Yhteyshenkilö

Juha Jaako juha.jaako@oulu.fi, http://ntsat.oulu.fi/docs/templates/basic.php3?page_id=109

 

Kurssin kotisivut: http://ntsat.oulu.fi/docs/templates/basic_wide.php3?page_id=103 (uusi), http://ntsat.oulu.fi/opetus/470434S/470434S.phtml (vanha)
Raportti portfoliomuotoisen kurssin toteutuksesta: http://ntsat.oulu.fi/opetus/470434S/RaporttiPortfoliokokeilusta.pdf

Taustaa

Prosessien optimointi (470434S, 3 ov) on Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osaston säätötekniikan laboratorion tarjoama syventäviin opintoihin kuuluva opintojakso, jonka tarkoituksena on antaa perustiedot teollisuusprosessien optimointiin käytettävistä menetelmistä ja niiden soveltamisesta; lisäksi opintojaksolla on keskeistä laskentatyökalujen (esim. Matlab) käyttö ongelmien ratkaisemisessa.

Kurssissa on toteutettu projektityöskentelyn mallia, joka perustuu ryhmätyöhön, tuotoksiin, tuotosten arviointiin, väliraportointiin ja loppuraportin tekemiseen tietyn rajatun ajan puitteissa; insinöörityöhönhän on aina käytettävissä vain rajattu määrä aikaa ja muita resursseja. Kurssi on suunniteltu ja aikataulutettu hyvin tiiviisti ja saumattoman kokonaisuuden muodostavaksi. Se toteutetaan viiden viikon aikana marras-joulukuussa.

Kurssi aikana kerätään myös kurssipalaute, joka käsitellään ja josta annetaan palaute jo kurssin aikana. Keskeistä kurssin toimivuuden kannalta on kaksisuuntainen palaute; opettajalta opiskelijalle ja opiskelijalta opettajalle. Näin opiskelijan oppimisen ohjaaminen saadaan toimimaan reaaliajassa.


Arviointi

Kurssi on rakennettu portfolion ympärille siten, että opiskelijat tuottavat erilaisia arvioitavia tuotoksia kurssiin. Nämä tuotokset jakautuvat kolmeen tasoon tai "koriin", joista kukin muodostaa yhden kolmasosan kokonaisarvosanasta. Kuhunkin koriin tulee tuottaa tuotoksia. Korit ovat:

Tuntitehtävät - tunneilla pienryhmissä lasketut laskut, jotka edustavat yksinkertaisen laskemisen, miettimisen ja suoraviivaisen soveltamisen tasoa. Tuntitehtäviä kurssilla on 15, ja tehtävät on palautettava aina oppitunnin loputtua.

Kotitehtävät - kotilaskut ovat vaikeustasoltaan tuntitehtäviä huomattavasti korkeampia. Niiden tarkoituksena on tuntien aiheiden soveltaminen vaikeahkoihin käytännön ongelmiin. Kotilaskut edellyttävät laskentaohjelmistojen, matemaattisten taitojen ja tiedonhankintataitojen hyväksikäyttöä. Kotitehtäviä on kurssilla 5 ja ne palautetaan yksi kullakin viikolla. Kotitehtävät tulee tehdä itsenäisesti.

Oman oppimisen analyysi - opiskelijat kirjoittavat joka viikko raportin omasta oppimisestaan. Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät loppuraportin, eli portfolion kokoamisen ja esseen kirjoittamisen, jonka he palauttavat viimeisellä oppitunnilla. Opiskelijat saivat esittää oman arvosanaehdotuksensa portfoliostaan.

Opiskelijat saavat opintojaksosta arvosanan kurssin loppumista seuraavana päivänä. Yleensä kurssi loppuu torstaina ja opiskelijat saavat arvosanan perjantaina.


Kokemuksia arvioinnista

Portfolioiden tavoitteena oli, että opiskelijat kykenisivät arvioimaan valmiuksiaan oppijana ja tekemään omien kokemustensa arviointia, tiedostamista ja ymmärtämistä. Koska tarkkoja ohjeita ei opiskelijoille (tarkoituksella) ole annettu, niin portfolion essee-osuudesta tulee hyvin erilaisia.

Portfoliomuoto soveltuu hyvin syventävien (S) kurssien arviointiratkaisuksi. Se vaatii opiskelijoilta kykyä ottaa itse vastuu omasta oppimisestaan ja opiskeluaikataulustaan sekä kykyä arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Voidaan todeta, että melkein kaikilla opiskelijoilla on tämä kyky. Kaikki kurssille osallistuneet eivät kuitenkaan suorita kurssia portfolion avulla. Erilaisia opetusryhmän kokoja on testattu vuodesta 1999.

 

Kurssille osallistuneet opiskelijat

Portfoliomuodossa suorittaneet

Loppukokeella suorittaneet

1999

27

17 (63 %)

8 (30 %)

2000

18

14 (78 %)

3 (17 %)

2001

43

36 (84 %)

4 (9 %)

2002

35

29 (83 %)

3 (9 %)

 

Vuosina 1999 ja 2000 kurssi on toteutettu yhden opettajan voimin, jolloin tuli selväksi, että tällä toteutustavalla ryhmän maksimikoko on noin 20. Vuosina 2001 ja 2002 käytössä oli apuopettaja, jonka työpanos kohdistettiin aikakriittisiin kohtiin eli viikkoraporttien tarkastamiseen ja tuntitehtävien ohjaamiseen. Näin voidaan kurssittaa portfolioformaatissa jopa melkein 40 opiskelijaa.

Päinvastoin kuin voisi luulla, opiskelijat sopeutuvat tiukasti aikataulutettuun projektimuotoiseen opiskeluun ja jopa pitävät siitä; seikka käy hyvin ilmi opiskelijoiden kurssipalautteesta. Monia opiskelijoita miellyttää portfoliokurssissa se, ettei ole tenttiä eikä mitään ulkoaopittavaa; palautteen mukaan suurinta tyydytystä opiskelijoille kuitenkin tuottaa oppimisen ja onnistumisten tuottama mielihyvä.

Pienellä osalla opiskelijoista on ollut vaikeuksia sopeutua portfoliokurssiin, jossa vastuu tekemisestä on opiskelijalla itsellään. Toisaalta portfolio vaihtoehtoisena suoritustapana innostaa ja motivoi suurta osaa opiskelijoita tekemään töitä tosissaan ja itseään säästämättä. Kurssissa on tosin tapahtunut seuraavaa: alun perin vaihtoehtoiseksi tarjotusta suoritustavasta (portfoliosta) on tullut pääasiallinen suoritustapa.


Tuloksia

Opiskelijoiden oppimistulokset ja suoritusajat ovat huomattavasti parantuneet. Viimeisimmälle eli vuoden 2002 joulukuussa pidetylle kurssille osallistuneista 91 % suoritti kurssin jo ennen joulua. Hyvin vaikeasti omaksuttavasta opintojaksosta on tullut helposti omaksuttava ilman, että kurssisisältöön ("mitä opetetaan") on tarvinnut tehdä merkittäviä muutoksia. Avainasemassa tässä muutoksessa on opetusmenetelmän ("miten opetetaan") pitkäaikainen kehitystyö ja erittäin onnistunut soveltaminen.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster