Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Puheviestinnän verkkokurssi

Yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Laitos/Yksikkö

Teollisuustalouden laitos

Kurssi

Puheviestintä

Yhteyshenkilö

Pentti Vanha-aho pentti.vanha-aho@tut.fi, ATK-toteutus: Jussi Vuorela TTY, teollisuustalous

Hankkeen taustatiedot ja lyhyt kuvaus

Hanke toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksella. Kysymys on Puheviestintä ja neuvottelutaito I -peruskurssin verkkoversion kehittämisestä niin sanotun normaalin kurssin rinnalle. Hankkeen kohderyhmänä on periaatteessa kaikki Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat, joille puheviestinnän ja neuvottelutaidon peruskurssi kuuluu ohjelmaan. Verkkokurssista tehtiin yksi valinnainen ryhmä perinteisten ryhmien lisäksi. Kurssille ilmoittautui maksimimäärä eli 16 opiskelijaa, tosin 3 opiskelijaa keskeytti kurssin. Opiskelijat olivat keskimäärin 4 - 6 vuoden opiskelijoita, käytännössä lähes kaikki opiskelivat ammattiaineita. Joukossa oli kaksi insinööritutkinnon suorittanutta ja useampi opiskelija, jolla oli DI-työ valmistumassa tai jo pitkällä. Opinnot olivat toisille pakollisia opintoja ja toisille vapaavalintaisia.

Tieto- ja viestintätekniikan rooli hankkeessa oli yhtä keskeinen kuin sisällön tuottaminen. Tärkeintä oli saada selkeät sivut, joiden sisällössä on muutakin kuin tekstiaineistoa. Visuaalisuus toteutuikin videoklippien muodossa. Tieto- ja viestintätekniikan rooli on nähtävä myös hankkeen tekijälle merkityksellisenä, koska tekijä lähti hyvin matalalta atk-osaamisen tasolta. Opiskelijalle tieto- ja viestintätekniikan rooli oli siinä, että sivujen piti avautua mahdollisimman helposti. Samoin opiskelijan oppimiseen kiinnitettiin huomiota siten, että tekniikka tukee sisällössä etenemistä, esimerkiksi keskusteluryhmiin siirtymistä. Tärkeää oli, että sivuilla liikkumisen piti olla helppoa.

Kuvaus kehittämishankkeen arviointiratkaisuista

Kurssilla arvioitiin osaamista ja oppimista sekä osasuoritusten, aktiivisuuden että loppuraportin kautta. Esimerkiksi neuvotteluosiota varten opiskelijat suunnittelivat lähitapaamista varten neuvottelutavoitteensa, jotka he raportoivat opettajalle. Sen palauttaminen sinänsä on sekä osa arviota kontrollimielessä että suunnitelman sisällön arviointia varsinaisena oppimistapahtumana, jonka pitäisi heijastaa muun muassa materiaalin läpikäyntiä, sen ymmärtämistä ja taidollisena elementtinä parin varsinaista neuvotteluvalmiutta. Aktiivisuus tarkoittaa verkkokeskusteluun ja lähitapaamisiin osallistumista. Loppuraportti kokoaa lähitapaamisten teemat (puhe-esitys, kokous, neuvottelu). Opiskelija arvioi oppimistaan, saamaansa palautetta, hyödyntää sisältöainesta, osoittaa perehtyneensä siihen ja arvioi verkkokurssia. Opettaja arvioi loppuraportin "tenttinä".

Arviointiin osallistuivat opiskelijat ja opettaja. Kuten totesin, arviointi toteutettiin pääosin sisällön hallinnan näkökulmasta. Merkittävää oppimisen arviointia oli myös välitön lähipalaute tapaamisissa. Koska kyseessä on viestintätaitojen opetus, arvioinnin merkitys on suuri. Arviointi koostui seuraavista tekijöistä: ryhmän keskustelu, opettajan suullinen palaute, omien/ryhmän/vertailuryhmän suoritusten arviointikatselu videolta, kirjallinen palaute jokaiselta jokaiselle esimerkiksi puhe-esitysten analyysissa ja kokoavasti reflektoiva oma palaute lopuksi.

Oma käsitys arvioinnin suunnittelun ja toteutuksen onnistumisesta

Arviointi tuki opiskeluprosessia mielestäni erinomaisesti. Lisäksi opiskelijoiden palaute palautteesta/arvioinnista oli positiivista ja he kiinnittivät siihen pyytämättä huomiota. Pidän kurssin arviointiratkaisuja varsin onnistuneina. Koska kyseessä on vuosien saatossa hiotun kurssin verkkoversion rakentaminen, niin käytetyt oppimisen arviointimenetelmät on "testattu" lukemattomia kertoja. Verkkokurssi toi väistämättä uusiakin elementtejä, kuten opiskelijan tekemän systemaattisen itsearvion esimerkiksi neuvottelun jälkeen. Siitä opettaja pääsi selville opiskelijan kommunikaation vaikuttavista intrapersoonallisista tekijöistä, joista luokkatilanteessa niin sanotulla normaalikurssilla ei juuri voida eikä ehditä keskustelemaan.

Miten arviointikäytänteitä on muutettu aikaisemmasta toiminnasta?

Itsearviointia ja reflektointia on lisätty erityisesti kirjaamalla sitä ylös. Havaitsin siinä pelkästään hyvää ja jatkossa onkin tarkoitus edetä samansuuntaisilla toimenpiteillä. Muutos on myöskin tämänmuotoisen loppuraportin kirjoittaminen. Sen etuna näyttää olevan, että opiskelija viimeistään silloin käy materiaalin ajatuksella läpi ja arvioi sen merkitystä ja mahdollisuuksia.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster