Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

"PUHALLAN - NÄPPÄILEN - PAUKUTAN" -
Soitinrakennus ja sen musiikkipedagogiset sovellukset osana tieto- ja viestintätekniikkaa

Yliopisto

Oulun yliopisto

Laitos/Yksikkö

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Kurssi

Soitinrakennus-kurssi

Yhteyshenkilöt

Marja Ervasti, musiikin didaktiikan lehtori marja.ervasti@oulu.fi
Leena Poikela, musiikin opettaja leena.poikela@oulu.fi

Pohdintaa kehittämishankkeen näkökulmasta

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö edistää oppimisen laatua silloin, kun sitä sovelletaan sellaisissa tehtävissä, joissa sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja luontevaa. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi taidekasvatuksessa sen elämyksellisen ja vuorovaikutuksellisen luonteen huomioon ottaen tietotekniikan sovellukset eivät ole välttämättä paras oppimisen edistäjä. Oppiminen taidekasvatuksellisessa viitekehyksessä on tiedon ja taidon rakentamista ja omakohtaista soveltamista sekä luovaa ongelmanratkaisua. Oppilaiden ajattelun ja itseohjautuvuuden taidot kehittyvät silloin, kun tietotekniikkaa sovelletaan taidekasvatuksen tavoitteita edistävillä toimintatavoilla.

Parhaimmillaan tieto- ja viestintätekniikka voi antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen sekä sosiaalisuuden ja kommunikointitaitojen kehittymiseen globaalissa maailmassa. Tieto- ja viestintätekniikka voi olla osa opiskelua ja opetusharjoittelua kaikissa oppiaineissa ja erilaisissa teema-alueissa. Tällöin on kuitenkin huomioitava sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen tärkeimpänä osana oppimista.

Taidekasvatuksen ytimestä

"Taide ei ole pelkästään älyllistä, aistista tai tunteellista vaan tätä kaikkea." Risto Ahti

Taiteet ovat kokonaisvaltainen, kerroksellinen, usein kaaosmainen ja kokemuksellinen tapa havainnoida ja hahmottaa maailmaa. Taiteet ovat vaikeasti verbalisoitavissa, koska taiteen kokeminen on perustaltaan aistinen ja ruumiillinen tapahtuma. Verbalisointi ei myöskään ole aina tarpeellista taiteen kokemisessa.

Lukuvuonna 2003 tapahtui Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä musiikin ja teknologiakasvatuksen yhteistyönä opetuksen kehittämiskokeilu, jossa pääteemana on soitinrakennus ja sen koulukäyttöön soveltuvan pedagogiikan kehittäminen. Opintojakso oli 1 - 1,5 opintoviikon laajuinen, ja se toteutettiin pilottikurssina, jota vasta kehiteltiin tämän ensimmäisen toteutuksen aikana. Myös kurssin arviointi oli monitahoista, koska kurssi toteutettiin kontaktiopetuksena, mutta sen lopputuloksena oli kuitenkin eri tietoteknisillä sovelluksilla tehtyä pedagogista materiaalia. Opiskelijoiden tekemä materiaali kootaan myöhemmin cd-romiksi.

Opintojaksossa rakennettiin soittimia koulukäyttöön ja kehitettiin soitinrakennuksen pedagogiikkaa seuraavasti:

  1. soittimien tekoprosessiin liittyvä materiaali, kuten erilaiset rakennuspiirustukset, soittimien teko-ohjeet, videopätkät ja valokuvat
  2. pedagogiset soveltavat tehtävät, joissa soittimilla musisointi on osana esim. jotain tiettyä koulussa ilmentymää teema-aluetta tai integroivaa taidekasvatusta.

Arvioinnissa korostui opiskelijan oma luovuus. Jokaisesta soittimesta pyrittiin rakentamaan tekijänsä näköinen. Lisäksi soittimia muokattiin helposti rakennettaviksi, kustannuksiltaan edullisiksi ja soinniltaan mahdollisimman hyväksi. Tarkoitus oli rakentaa soittimia, joita voidaan todellisuudessa tehdä myös koulu- ja päiväkotiympäristössä.

Opiskelijat tekevät kurssin aikana vertaisarviointia oppimalla toisten tekemistä sovelluksista ja rakennusehdotuksista. Opiskelijat ovat taitotasoltaan hyvin heterogeeninen joukko. Osa opiskelijoista on teknologiakasvatuksen opiskelijoita, joilla on hallussaan syvällinen osaaminen eri työkaluista ja -välineistä. Nämä opiskelijat voivat toimia ns. apuopettajina work shop -työskentelyssä. Osa opiskelijoista on pidemmällä musiikkikasvattajina, joten heillä on annettavaa muille soittimien soinnin arvioinnissa ja niiden musiikkipedagogisten sovellusten kehittämisessä

Kokonaisuudessaan soitinrakennus muodostaa integroivan lähtökohdan musiikkikasvatuksessa. Koko prosessin ajan pyritään arvioimaan toimintaa sekä pedagogisesti että omien tuotosten toimivuuden kautta. Tämä arviointi tapahtuu keskustellen ja pohtien materiaalien ja työtapojen pedagogisia merkityksiä sekä sovelluksia.

Luokanopettajakoulutuksessa soitinrakennus-kurssi oli valinnainen kokonaisuus. Opintojakso arvioitiin asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelijat olivat valinneet opintojakson valinnaisiksi opinnoikseen, joten opiskelija-aines on jo sinänsä motivoitunutta kurssin tavoitteiden ja sisältöjen suhteen. Opintojakson arviointi oli produktin arviointia. Opiskelijat rakensivat work shop -tyyppisessä kontaktiopetuksessa soittimia, jotka valmistuivat 6.5.2003 olevaan yksikön tiloissa järjestettyyn taiteiden iltaan (ks. Tietopisto 09/03. Tulevat opettajat osaavat taiteilun). Opiskelijat osallistuivat näyttelyn rakentamiseen tuomalla sinne tekemänsä soittimet ja musisoimalla niillä. Taiteiden illassa oli myös mukana tvt-sovelluksia esim. PowerPoint-materiaaleilla.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa soitinrakennus ja sen pedagogiset sovellukset (1,5 ov) kuului integroitujen ilmaisuaineiden kokonaisuuteen (15 ov).

Soitinrakennuskurssin opiskelijoiden tekemät rummut olivat kuin tuulahdus Afrikasta.
(Tietopisto 09/2003).

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster