Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus

Oppilaitos

Vaasan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Laitos/Yksikkö

Tietotekniikan yksikkö

Kurssi

Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus

Yhteyshenkilö

Timo Rautakoura tirauta@uwasa.fi

Taustaa

Kurssin nimi oli Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus. Se toteutettiin Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tietotekniikan yksikössä. Opiskelijat olivat pääsääntöisesti työssä olevia insinöörejä diplomi-insinöörejä ja teknikoita, jotka halusivat päivittää tietojaan tai opiskella uutta. Opiskelijamäärä oli n. 25-30. Kurssi oli sikäli erikoinen, että se sisälsi monia aihekokonaisuuksia ja niiden moduuleita, joita sai suorittaa haluamassaan järjestyksessä, haluamansa osat ja haluamassaan aikataulussa. Kukin moduuli oli itsenäinen kahden opintoviikon jakso, jonka sai halutessaan yhdistää muihin moduuleihin. Näistä moduuleista muodostui muutama päälinja. Todistuksen sai suoritetuista aihekokonaisuuksista.

Arviointi

Syy arvioinnin muotoon oli vaikeus tietää, mitä opiskelija todellisuudessa oli oppinut. Ehkä myös halu antaa oikeudenmukainen arvio.

Arviointi oli jatkuvaa siinä mielessä, että opiskelija joutui arvioimaan itseaan jatkuvasti siirtyessään osaamistasolta toiselle ja moduulista toiseen.

Opiskelu tapahtui tehtävien tekemisenä, joka oli tuettu teoria-aineistolla, tutor-ohjauksella ja tarvittaessa henkilökohtaisella tai ryhmäkohtaisella "luennolla". Tehtävät oli jaettu vaikeustasoihin (vrt. ydinainesanalyysi; Karjalainen & Jaakkola 1999) ja opiskelija suoritti niitä HOPS:nsa ja harkintansa mukaan. Oman harkinnan tukena oli suoritusten onnistuminen ja tarvittaessa opettajan kanssa käytävä arviointikeskustelu. Arviointikeskustelun, opiskelijan näytekansion (sisälsi mm. tehdyt harjoitukset) ym. perusteella opiskelija siirtyi seuraavaan tasoon tai seuraavaan aihekokonaisuuteen. Saavuttaessaan HOPS:nsa tavoitteleman tason, tehtiin lopullinen numeroarviointi, joka perustui pitkälti opiskelijan saavuttamaan tehtävätasoon ja hänen arvioonsa osaamisestaan. Omaa arviointia varten opiskelijalla oli kuvaus, mitä milläkin osaamistasolla pitäisi osata. Mikäli arviointikeskustelujen jälkeen todettiin osaamisessa puutteita tavoiteltuun tasoon nähden opiskelija joko täydensi puuttuvia tietoja tai laski tavoitetasoaan. Mikäli osaamisen tasosta ei päästy yksimielisyyteen, pidettiin normaali koe.

Kokemuksia arvioinnista


Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä kurssin toteutustapaan sekä arviointiin. Oppimistulokset olivat hyviä. Pääsääntöisesti opiskelijat arvioivat itseään hieman alakanttiin. Juuri koskaan ei tullut tilannetta, että opiskelija "luuli" osaavansa enemmän, mikä oli vaatimuksena. Opettajana koin aluksi vaikeuksia päästä perille siitä, mitä opiskelija todella osasi. Portfolion avulla tämä asia helpottui huomattavasti.


Opiskelijoiden antamasta palautteesta tietotekniikan osastolla oli yli viiden vuoden systemaattinen seuranta (osana laatujärjestelmää), joten vertailuaineistoa oli runsaasti. Kun muut kurssit ottivat menetelmän käyttöön (ei aina arvioinnin osalta), nousi opiskelijoiden antama palaute merkittävästi (alle kolmesta liki neljään asteikolla 0...5).

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster