Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Viestinnän etiikka ja lainsäädäntö -kurssi (2 ov)

Yliopisto

Tampereen yliopisto

Laitos/Yksikkö

Tiedotusopin laitos

Kurssi

Viestinnän etiikka ja lainsäädäntö -kurssi (2 ov)

Yhteyshenkilö

Olli Ylönen olli.ylonen@uta.fi

Taustaa

Viestintätieteiden valtakunnallisessa yliopistoverkostossa http://www.uta.fi/viesverk on vuodesta 2001 toteutettu Viestinnän etiikka ja lainsäädäntö -kurssia (2 ov). Opettajana on ollut Olli Ylönen. Viestintätieteiden yliopistoverkosto on valtakunnallinen yhteistyön organisaatio. Verkostossa ovat mukana kaikki alan pääainetason opetusta antavat oppiaineet. Koordinoiva laitos on Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos.

Useissa viestintää opettavissa yliopistollisissa yksiköissä on ollut puute viestinnän lainsäädäntöön ja eettisiin kysymyksiin pureutuvasta johdantokurssista. Kurssi palvelee lisäksi niitä, jotka eivät pääse tavallisille luentokursseille.

Kurssin kahdella ensimmäisellä toteutuskerralla ilmeni, että kurssin arviointia olisi mahdollista selkiyttää sekä opiskelijoille, toteuttajille että kurssiin muuten tutustuville.

Toteutus syksyllä 2003

Syksyn 2003 kurssi ilmoitettiin alkukeväästä jäsenlaitoksille ja viestintätieteiden verkoston sivustolla, haun päättymisaika oli 7.10. ja kurssin toteutusaika 14.10. - 5.12.2003. Kurssi toteutettiin kokonaan verkossa ilman lähipäiviä. Kurssin enimmäismääräksi ilmoitettiin 30 opiskelijaa, mutta kun 73 haki, päätettiin ottaa 40 ja lopuille tarjotaan keväällä 2004 ylimääräinen kurssi.

Kurssi tarjottiin viestintää pää- tai sivuaineena opiskeleville. Kyse on johdantokurssista, joten sen ajatellaan parhaiten sopivan viestinnän opintojen alkuvaiheessa oleville. Tosiasiassa joukossa oli myös opintojaan viimeisteleviä.

Opintojakso oli suurelle osalle täysin vapaaehtoinen ja muilla se korvasi pakollisesta opintojaksosta osan. Kenenkään ei ole pakko suorittaa juuri tätä ja tällä tavoin järjestettyä kurssia.

Kurssin arvioinnista tein suunnitelman alkukeväästä 2003. Sen jälkeen kurssin ympäristöön tuli muutos - vaihdoimme WebCT:stä Moodleen. Sen lisäksi kurssin organisaatio supistui kahden opettajan ja kahden tutorin muodostelmasta yhden opettajan ja yhden tutorin malliin.

Kurssin alussa opiskelijoille kerrottiin yleisistä ehdoista ja kurssin arvioinnin osalta sanottiin seuraavaa:

"Viestinnän etiikka ja lainsäädäntö -kurssin arvostelukriteerit kohdistuvat kahteen osaan: viikoittaisiin tehtäviin kommentteineen sekä oppimispäiväkirjaan. Kurssin arvosanan määrittelyssä pääpaino on viikoittaisissa tehtävissä ja keskusteluissa. Minimivaatimus kurssin läpäisemiseksi on kunkin opiskeluviikon tehtävän tekeminen, keskusteluihin osallistuminen sekä oppimispäiväkirjan palauttaminen. Tehtäviin vastattaessa tulisi viitata kurssin oppimateriaaleihin tai annettuihin linkkeihin. Jos vastauksissa hyödynnetään kurssin oppimateriaalin tai annettujen linkkien ulkopuolisia lähteitä, nämä tulee mainita vastauksessa normaalin akateemisen viittauskäytännön mukaisesti. Vastausten pituutta ei ole rajattu, mutta kannattaa aina pohtia, voisiko omaa vastausta tiivistää selkeämpään ja kompaktimpaan muotoon. Aktiivinen keskustelu, uusien näkökulmien esiintuominen keskusteluissa sekä analysoiva ja kriittinen ote niin vastauksissa kuin kommenteissakin vaikuttavat kurssiarvosanaan positiivisesti. Pelkät niukkasanaiset tai toisten vastauksia toistavat kommentit tyyliin "Kaikki on jo sanottu, enkä keksi enää mitään lisättävää" eivät vie keskustelua eteenpäin. Omien, perusteltujen mielipiteiden tulisi näkyä sekä tehtävien vastauksissa että kommenteissa toisten vastauksiin."

Lisäksi opastettiin, että oppimispäiväkirjan pääasiallinen tarkoitus on olla keino kullekin opiskelijalle seurata omaa oppimistaan ja kehittymistään kurssin aikana. Myös aikatauluissa piti pysyä. Ohjeissa painotetaan keskustelua, mutta organisaation supistuminen muutti jakson painotusta enemmän yksin tehtyjen tehtävien suuntaan.

Kurssi perustui viikkojaksoille ja jokaisen jakson tehtävään annettiin yleinen palaute. Tavoitteena oli, että palaute olisi valmis muutaman päivän kuluttua tehtävän määräajasta. Kurssin opettaja ja tutor vuorottelivat palautteen kokoajina. Yhden ryhmäkeskustelun koosteen teki opiskelija vapaaehtoisena erillisenä työnä.

Kurssin aineistossa on laki- ja muita säädöstekstejä, materiaalia erilaisilta alan aktiivisilta vaikuttajaorganisaatioilta, eettisiä koodistoja ja aihekokonaisuutta pohdiskelevia artikkeleita. Eri tehtävissä näiden osuus vaihtelee ja samoin vaihtelevat arvioitavat asiat.

Sisääntulotehtävässä opiskelijan piti lukea perustuslaki, sananvapauslaki ja julkisuuslaki ja määritellä niistä sananvapauteen kuuluvat ja sananvapautta rajoittavat tekijät. Arvioinnissa painottui oikeiden asioiden löytäminen. Asian pohtiminen omasta näkökulmasta oli lisäarvo. Monella tämä oli ensimmäinen verkko-opintojen osasuoritus ja aiheutti ylimääräistä palautteen kaipuuta.

Seuraavassa tehtävässä oli kuvitteellinen, mutta realistinen tapaus verkkosivujen ja ilmaisjakelulehden tekijänoikeusongelmista. Arvioinnissa katsottiin monipuolista materiaalin käyttöä ja lisäksi tehtävän ratkaisun toivottiin virittävän pysyvämpään oppiin käytännön ongelmien ratkaisuissa tarvittavista lähteistä ja ratkaisumalleista. Opiskelijoiden lähtötaso tähän tehtävään vaihteli suuresti. Arvioinnissa pyrittiin palkitsemaan oman ratkaisun etsintää.

Kuvatun kaltaiset yleiset tehtävät ja tapaustehtävät vuorottelivat. Ajatuksena oli saada aiheeseen näkökulmia eri suunnista ja viestinnän eri osa-alueista. Kurssiin keväällä suunniteltu asiantuntijaosuus jäi toteuttamatta.

Kurssin lopussa opiskelijat palauttivat opiskelupäiväkirjat ja lisäksi käytiin palautekeskustelu. Opiskelijakohtaisista suorituksista oli käytettävissä tapahtumaraportti, jossa kävi ilmi myös se, oliko jokin aineisto ehkä jäänyt lukematta. Arviointi jäi yleiseksi. Oppimisalusta tarjosi kuitenkin mahdollisuuden myös opiskelijakohtaiseen arviointiin ja palautteeseen.

Palautetta toteutuksesta

Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin, mutta olisivat kaivanneet henkilökohtaista palautetta. Opettajan ja tutorin resurssi ei siihen tällä kertaa riittänyt. Tosin usein asiaa olisi voitu auttaa lyhyilläkin kommenteilla siitä, onko tehtävän ratkaisu kyseisen opiskelijan kohdalla ollut tavoitellun mukainen. Kurssin edetessä opiskelijoiden itseluottamus kasvoi ja yhteiseen palautteeseen tyydyttiin.

Henkilökohtaisen palautteen niukkuudesta tulleen viestin on kurssin opettaja vienyt verkoston tietoon ja kevään kurssia järjestettäessä tämä otetaan yhdeksi kehittämisalueeksi.

Kurssi onnistui kohtuullisesti. 40 valitusta opiskelijasta 30 suoritti kurssin, 2 täydensi aiempia opintojaan, 6 keskeytti ja 2 luopui alussa. Kurssia on pidetty antoisana ja aika monella se oli ensimmäinen verkkokurssi. Tiivis tahti tuntui olevan useimpien mieleen. Ilmeisesti ne, joilla kurssi jäi kesken, eivät sitten näin tiiviiseen voineet sopeutua.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster