Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Virtuaalinen palautteenkeruu

Yliopisto

Oulun yliopisto

Laitos/Yksikkö

Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, humanistinen tiedekunta

Kurssi

 

Yhteyshenkilö

Paula Vaskuri, suunnittelija paula.vaskuri(a)oulu.fi

Taustaa

Oulun yliopiston suomen kielen jaoksessa on perinteisesti pidetty opetuksen kehittämistä jokaisen opettajan henkilökohtaisena ja koko jaoksen yhteisenä asiana. Opetuksen kehittämisen yksi peruste on opiskelijapalaute. Opiskelijoiden toiveisiin halutaan vastata ja hyviä ideoita halutaan toteuttaa. Kun 1990-luvun puolivälissä jaoksessa alettiin hiljalleen kehittää opetusta myös virtuaalikurssien avulla, syntyi idea virtuaalisesta palautejärjestelmästä. Järjestelmä toteutettiin vuonna 2001 Oulun yliopiston korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan määrärahan turvin ja otettiin käyttöön saman vuoden syksyllä.

Palautteenkeruu

Virtuaalinen palautejärjestelmä on ainakin toistaiseksi suomen kielen jaoksessa vaihtoehtoinen palautteenantokanava. Palautetta kerätään ensisijaisesti kursseilla yhä paperilomakkein esimerkiksi kertauskuulustelujen yhteydessä ja sähköisesti verkkokursseilla kurssiympäristössä. Tämän vuoksi erillinen virtuaalinen palautejärjestelmä ei ole helppokäyttöisyydestään huolimatta vielä erityisen suosittu. Palautejärjestelmässä mielipiteitään on kuitenkin käyneet kirjoittamassa puolen toista vuoden aikana muutamat opiskelijat.

Palauteympäristö tehtiin alunperin Telsi-oppimisympäristöön. Vuoden 2002 aikana se siirrettiin modernimpaan Discendum Optima -oppimisympäristöön. Jokainen suomen kielen opiskelija saa opintojensa alussa käyttöoikeuden Optima-ympäristöön ja samalla automaattisesti pääsyn palautejärjestelmään. Telsiin palauteympäristö oli helppo rakentaa, sillä siellä on valmiina muun muassa editorit palautelomakkeita varten. Oppimisympäristön toiminta on opettajille ja opiskelijoille tuttu, joten sen käyttö on helppoa.

Kokemuksia

Virtuaalisen palautejärjestelmän etu kiistatta on palautteen käsittelyn helppous. Optimasta pystyy lataamaan tiedostot omalle koneelle, jonka avulla tietoa pystytään lajittelemaan, järjestämään ja muokkaamaan. Jo Optimassa palautetta pystytään ryhmittelemään erilaisten hakukriteerien mukaan. Opettaja voi esimerkiksi hakea kaikki tietyn kysymyksen vastaukset nähtävilleen kerralla. Toinen sähköisen palauteympäristön etu on se, että opiskelijat pysyvät halutessaan opettajille entistä anonyymimpinä, sillä mielipiteen kertojaa ei enää voi tunnistaa käsialastakaan.

Opiskelijan näkökulmasta virtuaalisen palautejärjestelmän käyttöä estää ensinnäkin se, että palauteympäristöön on itse varta vasten hakeuduttava. Perinteisesti palautelomakkeet täytetään esimerkiksi kertauskuulustelun yhteydessä, jolloin täyttö käy näppärästi tentin teon rinnalla. Virtuaalinen palauteympäristö kysyy siis opiskelijoiden omaa aktiivisuutta palautteenantoon. Optimassa palauteympäristö on verkkokurssien kanssa samassa tilassa, joten sen käyttö on hieman helpompaa kuin aiemmin Telsissä, jossa palauteympäristö oli oma itsenäinen virtuaalitilansa.

Toiseksi opiskelijan on voitettava tekniikkakammonsa ja opeteltava käyttämään tietokonetta ja Internetiä, jotta palautteenanto virtuaalitilassa onnistuu. Humanistisella alalla kaikki opiskelijat eivät hallitse tietokoneen saloja kovin hyvin. Osa opiskelijoista on jopa tietokoneistumista vastaan. Opiskelijoiden osaaminen lisääntyy onneksi koko ajan, ja varsinaisten verkkokurssien olemassaolo kannustaa opiskelijoita tutustumaan jaoksen muun verkkotarjonnan mukana myös palautejärjestelmään. Palauteympäristön käyttöön voisi suomen kielen jaoksen taholta vielä nykyistä enemmän opiskelijoita rohkaistakin.

Kolmas palauteympäristön käyttöä vähentävä tekijä on se tosiasia, ettei kaikilla opiskelijoilla ole omaa tietokonetta saati Internet-yhteyttä kotona. Yliopiston atk-luokat ovat ruuhkaisia. Virtuaalistumisesta hyötyvät parhaiten ne, joilla on kotona olemassa hyvät tekniset laitteet virtuaalipalvelujen käyttöön.

Suomen kielen jaoksen kannalta palauteympäristöön liittyvä haaste on se, miten ympäristöä pystytään kehittämään siten, että siitä tulee opiskelijoiden tuntema moitteetta toimiva järjestelmä. Myös palautteen hyväksikäyttö nähdään haasteellisena. Palautteen perusteella voidaan kehittää paitsi olemassa olevia kursseja, mutta yhtä tärkeää on miettiä, miten palautteen avulla voidaan kehittää kokonaan uusia opintojaksoja.

Oulun yliopiston suomen kielen jaoksessa palauteympäristön käyttöönotto on nähty positiivisena asiana. Opettajien asiantuntemus virtuaaliasioissa lisääntyy ja henkilökunta oppii koko ajan uutta. Opiskelijat nähdään jaoksen asiakkaina ja opetus palveluna. Tämän vuoksi opiskelijoiden mielipidettä halutaan kysyä ja kuunnella.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster