Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Ympäristöterveyden verkko-opinnot

Yliopisto

Kuopion yliopisto

Laitos/Yksikkö

Avoin yliopisto

Kurssi

Ympäristöterveyden verkko-opinnot www.uku.fi/avoin/ymp_terveys/

Yhteyshenkilö

Tiina Pyrstöjärvi, suunnittelija, verkkotuutori tiina.pyrstojarvi@uku.fi

Taustaa

Ympäristöterveyden verkko-opinnot (3ov) kuuluvat Kuopion yliopiston ympäristötieteen approbatur opintoihin. Opintojen monimediainen oppimateriaali käsittää "pro Healthy Life" - multimedian, www-materiaalin, Ylen Avoimen "Ympäristö ja terveys" TV-ohjelmasarjan sekä Avoimen yliopiston ohjatun opinpolun WebCT-oppimisalustassa. Verkko-opinnot toteutettiin pilottihankkeena keväällä 2002 ja opintoihin osallistui 15 Avoimen yliopiston opiskelijaa.

Arviointiratkaisu

Ympäristöterveyden verkko-opintojen arviointiratkaisuilla haluttiin tukea opiskelijan oppimisprosessia eri vaiheissa kohti opintojen tavoitteita. Opiskelu ja arviointi toteutettiin kokonaan verkossa. Haastellista oli useassa eri mediassa olevan oppimateriaalin sitominen yhtenäiseksi opinpoluksi. Oppimisen tavoitteet, oppimistehtävät ja ohjaus jaksottui viiteen opetustilanteeseen, joihin liittyi seuraavia arviointiratkaisuja.

Oppimisympäristön ja kanssaopiskelijoihin tutustumisen jälkeen ensimmäinen opetustilanne oli orientoituminen ympäristöterveyteen. Tähän aloitusvaiheeseen kuului "arkielämän terveysriskit" -ennakkotehtävä, mikä tuotiin kanssaopiskelijioille tutustuttavaksi. Tehtävien oli tarkoitus herättää keskustelua ja erilaisten kokemusten vaihtoa ja arviointia. Opiskelijat saivat näin vertaispalautetta kanssaopiskelijoiltaan ja verkkotuutorilta.

Seuraavaksi opiskelijoiden tuli oppia keskeisiä käsitteitä ja hakea tietoa opittavista asioista. Opiskelijat työskentelivät itsenäisesti oppimateriaalien parissa ja opiskelua ohjasivat itsenäiset oppimistehtävät ja monivalintakysymykset, joilla opiskelija pystyi testaamaan oppimistaan. Oppimista arvioitiin siis itsearvioinnilla.

Kolmannessa vaiheessa opiskelijat toimivat pienryhmissä ja tuottivat esseevastauksen valitsemastaan aiheesta. Ryhmätöistä annettiin asiantuntija palaute, mikä auttoi ryhmiä viimeistelemään tuotoksensa ennen kuin ne lähetettiin yhteiselle keskustelualueelle. Tämän jälkeen opiskelijat perehtyvät eri ryhmien esseisiin ja niistä syntyi hieman ajatustenvaihtoa..

Neljännessä vaiheessa lähestyttiin tavoitetta tiedon ja opitun asian soveltamisesta. Opiskelijan tuli kirjoittaa kotiessee analysoiden ja soveltaen opittuja asioitaan. Kotiessee oli tavallaan kotitentti, mikä asiantuntija (opintojaksonjohtaja ) arvioi antaen lyhyen palautteen sekä maininnan hyväksytty/hylätty.

Loppuvaiheessa opiskelijat arvioivat itse oppimisprosessiaan. Oppimisprosessin itsearviointi tapahtui verkossa olevalla lomakkeella. Samalla opiskelijoilta pyydettiin myös palautetta verkko-opintojen toteutuksesta sekä viimeinen aktiivisen oppijan tehtävä; keskustelualueelle tuotava viesti yhdestä tärkeästä itsearviointikyselyn herättämästä asiasta omaan oppimiseen liittyen. Näillä viimeisillä viesteillä pääsimme yhteiseen keskustelevaan loppuarviointiin opintojen päätteeksi.

Arvioinnin tuloksia

Koko opintojen ajan tapahtuva arviointi tai palaute auttoi luultavasti osaltaan opiskelijoita saamaan verkko-opintonsa päätökseen (kaikki 15 suorittivat opinnot loppuun asti). Opiskelija määrä oli pieni, mutta otan esille pari arviointilomakkeissa esille tullutta asiaa. 7/10 arviontikyselyyn vastanneista piti opintoja "oppimaan innostavana kokemuksena" ja 3/10 pääosin hyvänä kurssina. Edellämainituista oppimisen vaiheista puolet piti ryhmätyöskentelyä oppimisen kannalta tärkeimpänä ja 2 opiskelijaa ennakkotehtävää ja siihen liittyvää vertaispalautetta epäonnistuneena.

Aikaisempienkin kokemuksien mukaan osa opiskelijoista haluaisi mielummin asiantuntija palautetta tai suorat vastaukset suoriin kysymyksiin vertaispalautteen sijasta. Viimeisenä tai myöhästyneenä ennakkotehtävänsä lähettäneiden vertaisarviointi jää tietysti vähäiseksi. Suurin osa opiskelijoista näkee ajatusten vaihdon kuitenkin antoisana.

Siinä vaiheessa kun oppimisessa siirrytään tiedon syventävälle ja soveltavalle tasolle tarvitaan asiantuntevaa palautetta, jotta se veisi oppimisprosessia eteenpäin. Mainittuja monivalintakysymyksiä itsearvioinnin apuna ei paljon käytetty. Em. multimediaan sijoitetut kysymykset jäivät ilmeisesti irralliseksi WebCT:n opinpolusta. Sen sijaan opintojen päätteeksi tehty itsearviointi tuo mielestäni opiskelijan oppimisprosessin entistä näkyvämmäksi opiskelijalle itselleen sekä tuutorille ja asiantuntijoille. Itsearvoinnissa tulee esille asioita, mitkä ovat vaikuttaneet oppimiseen ja mikä opinnoissa onnistui hyvin ja mitä voisi kehittää.

Johtopäätöksiä

Ryhmätyöskentely vaiheen arviointi ei mielestäni onnistunut toivotulla tavalla. Asiantuntijat eivät seuranneet opiskelijoiden oppimisprosessia vaan antoivat arvion ryhmätyöstä ulkopuolisena jäsenenä täysin oudoille opiskelijoille käymättä keskustelualueella. Pelkäsin näin käyvän, sillä asiantuntijoita oli vaikea saada mukaan heille uuteen oppimisympäristöön. Näin ollen ryhmätyön arviointi jäi irralliseksi sen sijaan, että se olisi ollut jatkumo opintojen alussa alkaneelle arvioinnille. Kyse ei ole pelkästään arvioinnin epäonnistumisesta vaan myös riittämättömästä ohjauksesta. Joku opiskelijoista totesikin, että arviointi ja ohjaus muuttui oudoksi ryhmätyöskentelyvaiheessa eli juuri silloin kun opiskelijoidenkin mukaan alkoi oppimisen kannalta tärkein vaihe.

Mielestäni arviointi tukee parhaiten opiskelijaa silloin, kun arvioitsijat ovat itsekin mukana prosessissa ja arviointi tapahtuu oikeaan aikaan. Tämä on tietysti ihanteellinen tavoite ja melko työläs toteuttaa. Jatkossa pyrin saamaan asiantuntijat lähemmin arviointiprosessiin mukaan. Tarkoitukseni on myös sijoittaa oppimateriaaliin liittyviä monivalintakysymyksiä WebCT:n opinpolulle itsearviointitestiksi. Tällöin itsearviointitestin tulokset saadaan näkyväksi myös ohjaajille ja mahdollisesti osasuoritukseksi, mikä motivoi opiskelijaa testaamaan oppimistaan ja ehkä perehtymään paremmin oppimateriaaliin.

Loppuarviointia pidän erittäin antoisana. Pääsääntöisesti opiskelijat arvioivat mielellään ja kertovat oppimiskokemuksistaan. Me oppimisen ohjaajat saimme siitä mm. arvioinnin arviointia ;-).

Lähteitä:

TieVie koulutus 2001-02 arviointi-verkkojakson materiaali
Hanne Koli & Pasi Silander; Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster