Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Kirjadialogitentti

Kirjadialogitentti käy myös oppikurssin vaihtoehtoiseksi suoritustavaksi
Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään ja ymmärtämään opintokokonaisuuden ydinsisällöt ja keskeisimmät ongelmat.. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin vaikeisiin kirjapaketteihin.

Kirjadialogitentti toteutetaan seuraavalla tavalla:

1. Opiskelija valmistaa teosten kokonaisuutta pohtivan lyhyen (2-5 sivua) tutkielman (esseen). Tutkielman aiheen ja näkökulman opiskelija valitsee itse. Esseestä tulee käydä ilmi tentittävät teokset. Teosten tekstikohtiin viitataan yleisen käytännön mukaisesti. On hyvä sopia, että jokaista teosta täytyy esseessä hyödyntää, kommentoida ja arvioida.

Esseen ei tarvitse olla valmista kerrontaa vaan pikemminkin keskeisten ja/tai vaikeasti ymmärrettävien asioiden esiintuomista. Tentistä tulee antaa opiskelijalle selkeä kirjallinen ohje, jossa rohkaistaan kritisoimaan ja tuomaan esiin myös oman osaamisen ja ymmärryksen puutteita.

2. Opiskelija vie esseen tentaattorille ja sopii keskustelun ajankohdan (yleensä viikon kuluttua luovutuspäivästä).

3. Noin 30 minuuttia kestävä keskustelu on luonteeltaan opetuskeskustelu. Opiskelijan esseen pohjalta lähtien analysoidaan, järjestellään, selvennetään ja arvioidaan teosten ja opintokokonaisuuden sisältöjä. Opiskelijaa rohkaistaan kysymään ja hänen kysymyksiinsä vastataan mahdollisimman hyvin.

4. Arviointi: Tentaattori ja opiskelija kiteyttävät arvosanan yhdessä keskustelun päätteeksi. Tentaattori on velvollinen tuomaan arvioinnin kriteerit julki. Opiskelijalla tulisi olla niistä tieto jo ennen tenttiä.

Tentissä kriteereistä vielä keskustellaan ja niitä selkiytetään. Opiskelijan perustelut ja itsearviointi tulee myös aina ottaa huomioon.

Epäselvien ja ymmärtämättä jääneiden asioiden paljastamisesta tulee opiskelijalle tässä tenttimallissa aina antaa plussaa.

Sopimuksen mukaan kirjadialogitentti voidaan tehdä myös parityönä. Suurempien ryhmien kanssa tilanne ei välttämättä toimi ja myös ajankäyttö tuottaa ongelmia.

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster