Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
    Mallintavat
    Simuloivat
    Murretut
    Keinotekoiset
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Kotitenttejä

Miksi tenttitehtävien tekeminen pitäisi rajoittaa yliopistoalueelle tai tiettyyn luentosaliin? Kotitentit ovat monessa mielessä hyvä vaihtoehto: ne vähentävät tiukasti rajattuun suoritustilanteeseen liittyvää ahdistusta ja antavat aikaa oivalluksien ja ideoiden kehittymiseen.

Kotitentteinä tehdyt tuotokset ovatkin usein korkeatasoisia ja niiltä voidaan myös edellyttää parampaa laatua kuin tavanomaisilta tenttivastauksilta.

Kotitentti on toimiva ratkaisu myös kurssien yksilölliseen eriyttämiseen. Eri tavoin orientoituneille opiskelijoille on helppo antaa mielekkäitä ja motivoivia syventäviä tehtäviä erityisalueilta.

Kotitentti vapauttaa laajojen salitenttien järjestämisestä. Riittää, että sovitaan tenttitehtävän palautusajankohta. Tenttiin on myös helppo liittää yksilöllinen palautteenanto. Voidaan esim. sopia menettelystä, että opiskelija laittaa tenttivastauksensa mukaan valmiiksi kirjoitetun ja postimerkilla varustetun kirjekuoren vastauksen palauttamista varten.

Kotiesseetentti

Kotiesseetentin tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan omaehtoinen ja luova työskentely opintokonaisuuden parissa.

Kotiesseetentti toteutetaan seuraavalla tavalla:

1. Opiskelija laatii laajahkon (10-15 sivua) mutta ytimekkään tutkielman opintokokonaisuudesta (esim. kirjapaketista).

Tutkielman aiheen ja näkökulman opiskelija joko valitsee itse tai saa valmiit aiheet tentaattorilta. Työstä tulee käydä ilmi tentittävät teokset tai luennot. Teosten tekstikohtiin viitataan yleisen käytännön mukaisesti. Tutkielman tulee olla pohtiva ja arvioiva, ei pelkästään referoiva.

2. Opiskelija jättää esseensä tentaattorille.

3. Arviointi: kirjallisen työn arviointi. Sisällöllinen palaute esseestä on suositeltavinta pelkän numeron sijasta.

Itsearvioinnilla täydennetty kotiessee

Ennen kotiesseen palauttamista ohjaajalle, opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen, jossa hän kriittisesti tarkastelee omaa työtänsä. Lomakkeessa kysytään esim. seuraavia seikkoja:

Kotiessee on myös mallintava tentti — miksi?

  • Mitkä ovat työn ansiot?
  • Miten työtä voisi parantaa?
  • Minkä arvosanan antaisit?
  • Mistä alueista työssäsi olet vakuuttunein, miksi?
  • Mistä olet vähiten vakuuttunut, miksi?

Mitä ongelmia kohtasit laatiessasi esseetä?

Itsearviointilomake saattaa innostaa opiskelijoita työstämään esseetään pitemmälle. Toisaalta se saattaa lisätä liiallista sensuuria ja itsekritiikkiä.

Itsearviointiosuuden voi sisällyttää jokseenkin kaikkiin tässä monisteessa esitettyihin tenttimalleihin.

 ks. mitä essee tarkoittaa? »

Luentoa tukeva kotitentti

1. Luennon edetessä opiskelijat saavat 4-5 luentojen ja teosten aihepiiriin liittyvää tehtävää.

2. Opiskelijat ryhtyvät heti laatimaan vastauksia tehtäviin. Tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin voi kerralla antaa hyvää vastausta.

Tehtävät ovatkin vireillä koko luennon ajan. Niitä täydennetään sitä mukaa, kun kurssi etenee.

3. Viimeisellä luentokerralla opiskelijat saavat vielä täydentävän ohjeen tehtävien toteuttamiseksi lopullisessa muodossaan . Luentojen ja harjoitusten aikana opiskelijat voivat milloin tahansa kysyä myös opettajilta neuvoa tehtävien tekemiseen.

4. Opiskelijat saavat tehdä yhteistyötä tehtävien tiimoilta, vaikka tenttivastaukset jätetäänkin henkilökohtaisina. Yhteistyö ja kollegan auttaminen ongelmien ratkaisuissa on myös toivottavaa. Tärkeintä on, että oppimista tapahtuu ja vastaukset ovat korkeatasoisia

5. Kun viimeinen oppijaksoon liittyvä luento tai harjoituskerta on päättynyt, opiskelijoilla on esim. kaksi viikkoa aikaa viimeistellä tuotostaan.

6. Tuotokset arvostellaan syvällisyyden ja laadun pohjalta. Vastausten ei tarvitse noudattaa tiettyä yhtenevää rakennetta tai "sivumäärää".

Yksilöllisyys ja omakohtaiset oivallukset ovat plussaa. Ylimääräistä ansiota tuo myös edellytettyä laajempi aineistojen käyttö. Aineistojen käyttö osoitetetaan lähdeviittauksin ja lähdeluettelon avulla.

Lunttilapputentti

1. Luentosarjan lopussa tentaattori pyytää opiskelijoita laatimaan mahdollisimman hyvän lunttilapun tenttiä varten. Opiskelijat laativat luntin kotona tenttiin valmistautuessaan. Ilman lunttia tenttiin ei saa tulla.

2. Tenttitilaisuuden alussa lunttilaput kootaan pois. Tentti on päättynyt.

Opiskelijoiden kanssa keskustellaan siitä, miten he tenttiin valmistautuivat. Mitä he tuntevat oppineensa. Oliko valmistautuminen erilaista kuin perinteiseen tenttiin.

Keskustelua kannattaa käydä myös lunttilappujen sisällöistä ja niissä ilmentyvistä ongelmista sekä tentin arvioinnista. Voidaan esim. sopia, että lappuja saa vielä täydentää tai laajentaa kotiesseeksi.

Seikat, jotka opiskelija kokosi lunttilappuun, osoittavat, kuinka hän on käsittänyt opiskeltavan asian, mitä pitää keskeisenä, ja millä tyylillä hän pyrkii selviytymään tentistä (käyttääkö muistikikkoja, listoja vai hahmottaako kokonaisuuksia).

 Lähde: Teksti on suora lainaus kirjasta Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen, Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali.

 

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster