« TieVie-koulutus 2002 - 2003

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Jaksoja yhdistävänä punaisena lankana kulkevat osallistujien omat kehittämishankkeet, joita viedään eteenpäin jokaisen jakson aikana. Jokaisella jaksolla työskennellään eri verkko-oppimisympäristössä. Useassa ympäristössä työskentely saattaa tuntua sekavalta, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun. Tarkemmat ohjeet verkkojaksoilla työskentelyyn löytyvät kunkin verkkojakson sisältä.

Verkkojaksoilla TieVie-koulutuksen 160 osallistujaa on jaettu seitsemään n. 25 hengen ryhmään, joita kutsutaan verkkoryhmiksi. Ryhmittelyperusteena on käytetty osallistujien tieteenalaa sekä kehittämishankkekuvausta. Ryhmien kokoonpanot löydät osallistujalistasta valitsemalla riippuvalikosta ryhmittelyperusteeksi "Verkkoryhmittäin".

Orientaatio-verkkojakso 26. - 30.8.2002

Orientaatio-verkkojakson tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä toisiin osallistujiin. Jakson aikana myös rajataan ja tarkennetaan jokaisen omaa kehittämishanketta. Osallistujat on jaettu kouluttajien toimesta pienempiin verkkoryhmiin kehittämishankekuvausten ja tieteenalan pohjalta. Ryhmien kokoonpanoihin on mahdollista vielä vaikuttaa Orientaatio-verkkojakson aikana. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Lisätietoja jaksosta antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Verkko-opetuksen suunnittelu -verkkojakso 9.9. - 4.10.2002

Verkkojakson tavoitteena on tutustua verkko-opetuksen suunnitteluprosessiin ja tarkastella sitä oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Suunnitteluprosessi -käsitteen avulla oma hanke hahmotetaan toisaalta projektina, joka edellyttää suunnitelmaa, aikataulua ja toteuttajia, toisaalta opetushankkeena, johon kuuluu myös verkkopedagoginen suunnittelu. Jakson aikana työskennellään yhteistoiminnallisesti verkkokeskustelun ja vertaispalautteen muodossa sekä itsenäisesti materiaaliin tutustuen ja omaa kehittämishanketta työstäen.

Verkkojakson aikana jokainen osallistuja tekee omasta kehittämishankkeestaan kirjallisen suunnittelutyön annettujen virikkeiden avulla. Annetun materiaalin pohjalta käydään myös keskustelua verkossa. Jakso toteutetaan avoimessa ympäristössä, www-sivuja ja Optiman ympäristön viestilistaa hyödyntäen. Tarkemmat ohjeet löytyvät työskentely-ympäristöstä osoitteesta http://virtuaali.tkk.fi/tievie/tievie2002/index.html. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo@hut.fi) ja Riikka Lauhia (riikka.lauhia@hut.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus

Verkko-opetuksen suunnitteluprosessiin perehtyminen
9. - 18.9.2002
(vk 37, 38)

Perehdytään materiaaliin ja keskustellaan sen pohjalta verkossa. Keskustelun teemana on oman toimintaympäristön analyysi.

 

n. 10 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan puolentoista viikon aikana
(esim. jakson materiaaleihin perehtyminen 7 h, verkkokeskusteluun osallistuminen 3 h).

Oman verkko-opetuksen suunnittelu
19. - 30.9.2002
(vk 38, 39, 40 alku)

Oman hankkeen alustava suunnitelma.

n. 7 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

1. - 4.10.2002
(vk 40 loppu)

Perehtyminen muiden hankkeisiin ja opponenttiparin työn kommentointi.

n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

Sisällön tuotanto -verkkojakso 21.10. - 15.11.2002

Verkkojaksolla syvennetään edellisen jakson aihealueita sekä keskitytään digitaaliseen oppimateriaalituotantoon liittyviin teemoihin seuraavista näkökulmista:

  • sisällön tuotannon menetelmät, prosessit ja välineet
  • sisältöelementtien tuotanto
  • sisällön tuotannon integrointi verkko-oppimisympäristöön
  • oppimateriaalin hallinta ja uudelleenkäytettävyys

Jaksolla tutustutaan oppimateriaalin sisällön tuotannon prosesseihin ja tuotetaan oman hankkeen sisällön tuotantosuunnitelma. Suunnitelmia arvioidaan ja syvennetään teemakeskusteluissa, joiden pohjalta suunnitelmaa tarkennetaan portaalissa julkaistavaksi koonnaksi. Jakso toteutetaan Optima-ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus ja toiminnan tavoite

21. - 24.10.
(vk 43)

Tutustutaan jakson orientaatio-materiaaliin (=Esisuunnittelu) ja käydään ideointikeskustelu verkossa.

n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana (orientaatiomateriaaliin tutustuminen ja ideointikeskusteluun osallistuminen).

24.10. - 4.11. (vk 43 - 44)

Tutustutaan jakson opintomateriaaliin ja laaditaan oman hankkeen sisällön tuotantosuunnitelma.

n. 10 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana (opintomateriaaliin tutustuminen ja sisällön tuotannon suunnitelman laatiminen).

4. - 6.11.
(vk 45)

Julkaistaan oma sisällön tuotannon suunnitelma verkkoympäristöön (Optima) ja valitaan syventävä teemaryhmä. Suunnitelma toimii lähtökohtana teemakeskustelulle.

n. 2 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan (suunnitelman julkaisu verkkoon ja muiden hankkeisiin tutustuminen).

6. - 13.11.
(vk 45 - 46)

Käydään syventävä verkkokeskustelu teemoittain. Teemoja ovat:

  • Käsikirjoittaminen
  • Mediaelementtien tuottaminen
  • Oppimateriaali ja verkko-opiskeluympäristöt
  • Tiedonhallinta ja uudelleenkäytettävyys

n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan (oman suunnitelman syventäminen teemakeskustelussa).

13. - 15.11.
(vk 46)

Lopuksi työstetään kooste oman hankkeen sisällön tuotannon suunnitelmasta ja verkkojaksosta TieVie-portaaliin omaan työtilaan.

Jakson jälkeen ohjaajat antavat kokoavan palautteen suunnitelmista.

n. 2 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan (tarkennettu pohdinta omasta suunnnitelmasta ja sen julkaiseminen TieVie-portaaliin).

Ohjaus-verkkojakso 2.12.2002 - 3.1.2003

Verkkojakson tavoitteena on tehdä ohjaussuunnitelma omalle kehittämishankkeelle (tarkemmat tiedot ohjaussuunnitelmasta löytyvät ympäristöstä). Ohjaussuunnitelman tekoa tuetaan tuutoriohjauksen (verkkojakso ja henkilökohtainen palaute ohjaussuunnitelmasta), verkkojakson aikana työstettävän tehtävän (aktivoivat menetelmät), vertaisopiskelijoiden kanssa käytävän keskustelun ja verkossa olevan materiaalin avulla.

Ohjaussuunnitelma rakennetaan edellisillä verkkojaksoilla tehtyjen suunnitelmien päälle siten, että kaikki koulutuksessa käsitellyt teemat muodostavat opiskelijan kannalta yhtenäisen oppimisprosessin kohti kehittämishankkeen tavoitetta. Tuutori antaa henkilökohtaisen palautteen 3.1.03 palautetuista ohjaussuunnitelmista.

Jakso toteutetaan WebCT-ympäristössä. Tarkemmat ohjeet sisällöstä ja WebCT:n käytöstä löydät ympäristöstä. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Lisätietoja antavat Sari Koski (sari.koski@utu.fi) ja Matti Lappalainen (matti.lappalainen@utu.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus

2. - 8.12.
(vk 49)

Tavoitteena on, että osallistuja tutustuu verkkoympäristöön ja sieltä löytyvään materiaaliin luomalla itselleen käsitystä ohjauksen kokonaissuunnittelusta.

Osallistuja tarkentaa materiaalissa olevaa Aktivointi teemaa kirjaamalla omia kokemuksia materiaalissa esitetyistä menetelmistä WebCT:n keskustelualueelle. Tavoitteena on saada kerättyä mahdollisimman monta kokemusta ja mielipidettä erilaisista aktivoivista menetelmistä, joita voidaan käyttää ohjauksen tukena.

n. 10 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana (materiaaliin tutustuminen, WebCT keskustelualueella työskentelyä)

9. - 15.12.
(vk 50)

Tavoitteena on hyödyntää edellisellä viikolla kirjattuja kokemuksia ja samalla pohtia kyseisten menetelmien soveltamismahdollisuuksia omalla kurssilla. Jokainen osallistuja joutuu valitsemaan menetelmistä omalle kurssille parhaiten soveltuvat ja perustelemaan valintansa ohjauksen näkökulmasta WebCT:n keskustelualueella.

n. 2 tuntia WebCT keskustelualueella työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana

16.12.2002 - 3.1.2003
(vk 51, 52, 1)

Tavoitteena on että osallistuja hyödyntää verkkojakson (vk 49 - 50) ideoita ja verkkomateriaalia tuottamalla ohjaussuunnitelman omasta kurssistaan tai hankkeestaan. Ohjeet ohjaussuunnitelman tekoon löytyvät WebCT:n keskustelualueelta. Ohjaussuunnitelma palautetaan 3.1.03.

n. 8 tuntia ohjaussuunnitelman työstämistä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana

Arviointi-verkkojakso 20.1. - 14.2.2003

Arviointiverkkojaksolla osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kahden arviointiin liittyvän pääteeman - oppimisen arvioinnin (tentti) tai opetuksen arvioinnin (palaute) - väliltä. Myös muut perustellut arvioinnin näkökulmat voivat olla käsittelyn kohteena. Jaksolla käsitellään mm. arviointikulttuurin muutosta, opetuksen arvioinnin mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Jaksolla työskennellään n. 10-hengen pienryhmissä, jotka muodostetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 16. - 17.1.2003 osallistujien oman ryhmäytymisen tuloksena.

Jakson suorittaminen edellyttää virikemateriaaliin ja arviointikirjallisuuteen tutustumista, verkkotyöskentelyyn osallistumista, arviointisuunnitelman laatimista omaan kehittämishankkeeseen sekä vertaispalautteen antamista opponenttiparille. Arviointisuunnitelman korvaavana suorituksena osallistuja voi myös laatia hankettaan tukevan arviointityökalun (esim. palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.).

Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

A. Lähityöskentelyvaihe

Arviointiverkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa. Seminaarissa katsotaan yhteisesti katkelma arvioinnin mystisyyttä käsittelevästä Katharsis-elokuvasta (ks. elokuva). Elokuva toimii virikkeenä työskentelyn avauksessa. Jyväskylän lähiseminaarissa tapahtuvan avauksen jälkeen jakson työskentelyä jatketaan sekä itsenäisesti että verkossa ryhmäkeskusteluina.

B. Verkkotyöskentelyvaihe

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus

Itseopiskeluvaihe
20. - 26.1.2003 (vk 4)

Tutustutaan itsenäisesti verkkojakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen. Opitusta tehdään lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) 26.1. mennessä ja se julkistetaan oppimisympäristössä.

n. 7 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

Keskustelu- ja yhteenvetovaihe
27.1. - 2.2.2003 (vk 5)

Tutustutaan oman ryhmän muiden jäsenten tiivistelmiin ja osallistutaan verkossa tapahtuvaan keskusteluun. Käydystä keskustelusta tehdään ryhmän yhteinen yhteenveto.

n. 1 tunti / päivä keskusteluun osallistumista (5 x 1 h)

Arviointisuunnitelman laatiminen
3. - 9.2.2003 (vk 6)

Opitun pohjalta tehdään arviointisuunnitelma tai -työkalu omaan kehittämishankkeeseen.

n. 6 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana

Arviointi- ja opponointivaihe
10. - 14.2.2003 (vk 7)

Osallistujat antavat vertaispalautetta toisilleen arviointisuunnitelmien pohjalta.

n. 2 tuntia työtä kollegan arviointisuunnitelmaan tutustumiseen ja palautteen kirjoittamiseen

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster