« TieVie-koulutus

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Jaksoja yhdistävänä punaisena lankana kulkevat osallistujien omat kehittämishankkeet, joita viedään eteenpäin jokaisen jakson aikana. Verkkojaksot toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä Tarkemmat ohjeet verkkojaksoilla työskentelyyn löytyvät kunkin verkkojakson työtilasta.

Verkkojaksoilla TieVie-koulutuksen 120 osallistujaa on jaettu kuuteen n. 20 hengen ryhmään, joita kutsutaan verkkoryhmiksi. Ryhmittelyperusteena on käytetty osallistujien tieteenalaa sekä kehittämishankkekuvausta. Ryhmien kokoonpanot löydät osallistujalistasta valitsemalla riippuvalikosta ryhmittelyperusteeksi "Verkkoryhmittäin".

Orientaatio-verkkojakso 15. - 21.9.2003

Orientaatio-verkkojakson tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä kouluttajiin ja toisiin osallistujiin. Jakson aikana rajataan ja tarkennetaan jokaisen omaa kehittämishanketta. Osallistujat on jaettu kouluttajien toimesta 20 hengen verkkoryhmiin kehittämishankekuvausten ja tieteenalan perusteella. Ryhmien kokoonpanoihin on mahdollista vielä vaikuttaa Orientaatio-verkkojakson aikana. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Lisätietoja jaksosta antaa Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi).

Verkko-opetuksen suunnittelu -verkkojakso 6. - 31.10.2003

Verkkojakson tavoitteena on rakentaa kokonaiskuvaa verkko-opetuksen suunnitteluprosessista ja tarkentaa omaa kehittämishanketta. Suunnitteluprosessi-käsitteen avulla määritetään oman hankkeen tavoitteet, lähtökohdat, aikataulut ja toimijat. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Riikka Rissanen (ent. Lauhia) (riikka.rissanen@hut.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus

26.9.

Orientoitumistehtävä: Tavoite- ja lisäarvokeskustelu verkkoryhmittäin Oulun lähiseminaarissa.

Oulun lähiseminaarissa 1 h.

vko 41 - 42

Orientoitumistehtävä jatkuu verkossa verkkoryhmittäin.

Noin 2 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 42 - 43

Itsenäistä työskentelyä: Perehdytään materiaaliin. Oman hankkeen alustavasta suunnitelmasta kohti projektisuunnitelmaa: verkko-opetuksen suunnittelutyökalun käyttö.

Noin 12 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan noin viikon aikana.

vko 43 - 44

Perehtyminen verkkoryhmäsi yhden jäsenen suunnitelmaan ja kommentit, tarkennukset, kysymykset siihen.

Noin 6 tuntia työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

Sisällön tuotanto -verkkojakso 17.11. - 14.12.2003

Verkkojaksolla syvennetään edellisen jakson aihealueita sekä keskitytään digitaaliseen oppimateriaalituotantoon liittyviin teemoihin mm. seuraavista näkökulmista:

  • sisällön tuotannon mallit, menetelmät, prosessit ja välineet,
  • sisältöelementtien tuotanto,
  • sisällön tuotannon integrointi verkko-oppimisympäristöön,
  • oppimateriaalin hallinta ja käytettävyys.

Jaksolla tutustutaan oppimateriaalin sisällön tuotannon käsitteeseen, prosesseihin ja välineisiin. Jakso antaa valmiuksia oman hankkeen sisällön tuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antavat Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi) ja Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä ja toiminnan tavoite

Ajankäyttösuositus

vko 47

Tutustutaan jakson orientaatio-materiaaliin ja käydään ideointikeskustelu verkossa.

n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana.

vko 48 - 49

Tutustutaan jakson opintomateriaaliin ja pohditaan oman hankkeen sisällön tuotannon malleja ja menetelmiä.

n. 10 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikkojen aikana.

vko 49

Julkaistaan oma pohdinta sisällön tuotannon ideoista verkkoympäristöön (Optima). Valitaan syventävä teemaryhmä, ja tutustutaan muiden tuottamiin ajatuksiin. Pohdinnat toimivat lähtökohtana teemakeskustelulle.

n. 2 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana.

vko 49 - 50

Käydään syventävä verkkokeskustelu sisällön tuotannon teemoista.

n. 3 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikkojen aikana.

vko 50

Lopuksi työstetään kooste oman hankkeen sisällön tuotannon ideoista ja toimintamalleista sekä pohdinta verkkojaksosta.

n. 2 tuntia työskentelyä itsellesi sopivaan aikaan viikon aikana.

Ohjaus-verkkojakso 12.1. - 7.2.2004

Verkkojakson tavoitteena on antaa käsitys ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja siihen liittyvistä osa-alueista. Jakson aikana käydään viikoittain teemaan liittyvä keskustelu, joka ohjaa jokaista osallistujaa pohtimaan asioita oman hankkeen tai projektin kannalta. Käytyjen keskustelujen pohjalta osallistujilla on mahdollisuus rakentaa ohjaussuunnitelma.

Oppimisprosessia tuetaan verkossa olevan ohjaavan materiaalin, verkkoryhmissä käytävien keskustelujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Jakson sisällöllinen ohjaus tapahtuu keskustelun yhteydessä. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Lisätietoja antavat Mikko Toriseva (mikko.toriseva@utu.fi) ja Sari Koski (sari.koski@utu.fi).

Verkkojakson aikataulusuunnitelma

Ajankohta

Tehtävä ja toiminnan tavoite

Ajankäyttösuositus

vko l
(12. - 16.1.)

Jakson kokonaisuuteen ja materiaalin ensimmäiseen osaan tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus.

5 tuntia

vko ll
(19. - 23.1.)

Materiaalin toiseen osaan tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus.

5 tuntia

vko lll
(26.1. - 30.1.)

Materiaalin kolmanteen osaan tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus.
5 tuntia

vko lV
(2.-6.2.)

 

Materiaalin neljänteen osaan tutustuminen. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja annettujen tehtävien toteutus.

5 tuntia

Arviointi-verkkojakso 23.2. - 21.3.2004

Arviointiverkkojaksolla osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kahden arviointiin liittyvän pääteeman - oppimisen arvioinnin (esim. tentti) tai opetuksen arvioinnin (esim. palaute) - väliltä. Myös muut perustellut arvioinnin näkökulmat voivat olla käsittelyn kohteena. Jaksolla käsitellään mm. arviointikulttuurin muutosta, opetuksen arvioinnin mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä.

Jakson suorittaminen edellyttää jakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen tutustumista, verkkotyöskentelyyn osallistumista, arviointisuunnitelman laatimista omaan kehittämishankkeeseen sekä vertaispalautteen antamista opponenttiparille. Arviointisuunnitelman korvaavana suorituksena osallistuja voi myös laatia hankettaan tukevan arviointityökalun (esim. palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.) tai vaikkapa kirjoittaa ajatuksiaan arvioinnista kirjallisuuteen nojaten.

Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antaa Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

A. Lähityöskentelyvaihe

Arviointiverkkojakson työskentely aloitetaan Jyväskylän lähiseminaarissa 12. - 13.2.2004. Seminaarissa katsotaan yhteisesti katkelma arvioinnin mystisyyttä käsittelevästä Katharsis-elokuvasta (ks. elokuva). Elokuva toimii virikkeenä työskentelyn avauksessa. Lähiseminaarissa tehdyn avauksen jälkeen työskentelyä jatketaan sekä itsenäisesti että verkossa ryhmäkeskusteluina.

B. Verkkotyöskentelyvaihe

Ajankohta

Tehtävä

Ajankäyttösuositus

Itseopiskelu-
vaihe
vko 9
(23. - 29.2.)

Tutustutaan itsenäisesti verkkojakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja muuhun arviointikirjallisuuteen. Opitun pohjalta tehdään lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) 29.2. mennessä, joka julkistetaan Optima-oppimisympäristössä.

n. 7 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

Keskustelu- ja yhteenveto-
vaihe
vko 10
(1. - 7.3.)

Tutustutaan oman ryhmän muiden jäsenten tiivistelmiin ja osallistutaan verkossa tapahtuvaan keskusteluun. Jokaisella ryhmällä on oma verkkotuutori, joka on mukana keskustelemassa. Viikon lopussa tuutori koostaa ryhmän keskustelusta yhteenvedon.

n. 1 h / päivä keskusteluun osallistumista (yht. 5 h).

Arviointi-
suunnitelman laatiminen
vko 11
(8. - 14.3.)

Opitun pohjalta tehdään arviointisuunnitelma / arviointityökalu / kirjallisuuskatsaus omaan kehittämishankkeeseen tai omaan mielenkiintoon liittyen.

n. 6 h työskentelyä itsellesi parhaiten sopivaan aikaan viikon aikana.

Arviointi- ja opponointivaihe
vko 12
(15. - 21.3.)

Osallistujat antavat pareittain vertaispalautetta toisilleen edellisellä viikolla laadituista arviointisuunnitelmista.

n. 2 h työtä kollegan arviointisuunnitelmaan tutustumiseen ja palautteen kirjoittamiseen.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster