Arviointiaavan Sanomat - etusivulle

 « Takaisin  |  Etusivulle   Videoleikkeet  Optima-oppimisympäristöön

Kirjallisuutta, lähteitä ja linkkejä

Annala, H., 1998. Arviointi koulun kehittämisen välineenä. Indikaattorit koulun arvioinnissa. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia.

Aronen, P., & Takalo, T., 1994. (toim.) Arviointi ja opetuksen laadun parantaminen. Seminaarin puheenvuorot ja keskustelut 28.3.1994. Tampereen yliopiston opintotoimisto. Tutkimuksia ja selvityksiä 36. Jäljennepalvelu: Tampere.

Banta, T. W., 1999. What's new in assessment? Assessment Update 11, 3 - 11.

Brown, G., Bull, J., & Pendlebury, M., 1997. Assessing Student Learning in Higher Education. Routledge: London and New York.

Erwin, T., 1991. Assessing Student Learning and Development. First Edition. Jossey-Bass: San Francisco.

Goodrich, H., 1997. Understanding Rubrics. Educational Leadership 54 (4).

Hakkarainen, P. 1989. Arviointi aikuisopetuksessa. Osa 2. Opetuksen ja oppimisen laadullinen evaluointi. Julkaisusarja B, 20 b, 1982. Valtion koulutuskeskus. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Hounsell, D., McCulloch, M., & Scott, M., 1996. The ASSHE Inventory. Changing Assessment Practices in Scottish Higher Education. Edinburgh: Centre for Teaching, Learning and Assessment.

Huusko, M., 1999. Palautetta palautejärjestelmistä. Selvitys opiskelijapalautteiden keräämisestä Oulun yliopistossa. Oulun yliopisto. Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla 8. (ks. mainos)

Hämäläinen, E. 1994. Kirjokannen taonnasta eli kuinka opetusta ja oppimista arvioidaan. Helsingin yliopisto. Opintoasiain julkaisuja 8.

Hämäläinen, K. & Moitus, S. (toim.) 1998. Laatua korkeakoulutukseen. Teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 6:1998. Helsinki: Edita.

Karjalainen, A., 2001. Tentin teoria. Oulun yliopisto. Dialogeja 4. Oulun yliopistopaino: Oulu. (julkaisu pdf-muodossa)

Karjalainen, A., Kuortti, K. & Niinikoski, S. 2001. Luova koulutusohjelmavertailu. Ajatuksia kansainvälistä benchmarking-arviointia varten. Oulun Yliopistopaino: Oulu. (ks. mainos)

Karjalainen, A., & Kemppainen, T., 1994. Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Oulun yliopisto. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 1. (ks. mainos)

Karjalainen, A., 1999. Vain itse voi näyttää - johdatus autenttiseen arviointiin. Teoksessa Tenhula, T. (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2, 149 - 155. Yliopistopaino: Oulu.

Kaukiainen, A., Aalto, P., Lappalainen, M. & Lindberg, J., 1995. Kasvokkain. Palautteen antaminen oppijalle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskust, sarja A:34. Painosalama Oy: Turku.

Keso, P., Hautamäki, J. & Scheinin, P., 1999. Opetuksen arviointia kehittämässä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintojen arviointityöryhmän raportti arviointiprosessin välineiden kehittämisestä ja kokeilemisesta. Helsingin yliopisto. Opintoasiainosaston julkaisuja 16/1999.

Koli, H. & Silander, P. 2002. Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus.

Koppinen, M-L., Korpinen, E., & Pollari, J., 1999. Arviointi oppimisen tukena. WSOY: Juva.

Lammela, P., Lappalainen, M., Norvanto, T., Oinonen, P., Piiparinen, S., Siltari, E. & Tuohela, K., 2000. Palautteet puntarissa. Opintosuoritukset ja kirjallinen palaute. Turun yliopiston täydennyskoulutuksenjulkaisuja A:75. Painosalama:Turku.

Lappalainen, M., 1997. Arvioinnin merkitys yliopiston opetuksen ja oppimisen osana. Teoksessa Lappalainen, M. (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän rakentaminen. Turun yliopisto. Hallintoviraston julkaisusarja 4/97. Unipaps: Turku.

Laukkanen, R., & Stenvall, K., 1996. (toim.) Arviointi koulutus- ja tiedepolitiikassa. Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos. Jäljennepalvelu: Tampere.

Lonka, K., Miettinen, M., Silfverberg, M., & Verkasalo, M., 1993. Strukturoitu kurssipalautelomake. Tekninen toimivuus ja käyttöohje. Oppimispsykologisen kehittämisprojektin julkaisuja 1. Helsingin yliopisto, Psykologian laitos. Yliopistopaino: Helsinki.

Online Tutoring e-book. Higgison, C. A. (ed.) (ks. erityisesti luku 4, New Assessment methods). http://otis.scotcit.ac.uk/onlinebook/

Pehu-Voima, S., & Hämäläinen, K., 2000. (toim.) Opetusta kehittävää arviointia. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17/1999. Edita: Helsinki.

Piirainen, I., 1996. Henkilöstöpalaute oppilaitoksen sisäisen kehittämisen apuna. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna. Vammalan kirjapaino Oy: Vammala.

Repo-Kaarento, S., 1999. Palaute on lahja. Teoksessa Opetus sydämen asiana. Tenhula, T. (toim.). Oulun yliopisto. Dialogeja 2. 145 - 148.

Rutonen, M., 1999. Kollegan kanssa kannattaa keskustella. Opettaja. 39/99: 10-11.

Rutonen, M., 1999. Palaute pitää pureskella ja sulattaa. Opettaja. 39/99: 12.

Räisänen, A., 1998. (toim.) Hallitaanko ammatti? Pätevyyden määrittelyä arvioinnin perustaksi. Opetushallitus. Arviointi 2. Yliopistopaino, Helsinki.

Räsänen, J., 1996. Kehityksen ulottuvuuksia. Kehityssuuntautunut oppiminen ja -arviointi. Jyväskylän yliopiston Täydennyskoulutuskeskus. Johtamiskoulutuksen julkaisu 8.

Saarenkunnas, M., Kuure, L. & Salovaara, H., 2000. Web-weaving. Verkkoportfolio. Ongelmien ratkonta. Kolme tapaa työskennellä verkossa. Ote - opetus ja teknologia. 2/2000: 4-9.

Sharan, S., 1996. Mutually assistant teams for implementing instructional innovations in school. Lifelong Learning in Europe 1(2): 104 - 122.

Sjunnesson, J., 2001. Digital Learning Portfolios: inventory and proposal for Swedish teacher education. (www-artikkeli)

Takala, S., 1995. Arviointi - ongelma ja mahdollisuus. Teoksessa Linnakylä, P., Pollari, P., & Takala, S., (toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 1 - 8.

Tenhula, T., 1999. (toim.). Opetus sydämen asiana. Oulun yliopisto. Dialogeja 2. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Yliopistopaino: Oulu. (ks. mainos)

Tenhula, T., Kuure, L., Koponen, L., & Karjalainen, A., 1996. Akateeminen opetusportfolio yliopisto-opetuksen itsearvioinnissa ja meritoinnissa. Oulun yliopsito. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 5. (ks. mainos)

Virta, A., 1999. Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:65. Painosalama: Turku.

Virtanen, P. 2001. Oppimisen eväitä opiskelijalle ja tukea opettajille. Ohjausta opiskelutaitoihin IQ-Form -virtuaaliyliopistohankkeen virittämänä. Helsingin yliopisto. Pedagogica. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja 7.

Voutilainen, U., 1998. Arviointi opetus- ja oppimisprosessien kehittämisen tukena- Kuopion yliopiston opetuksen itsearvioinnin tulokset ja opetuksen kehittämissuunnat. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 7.

Willman, A., 2001. Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat. Diskurssianalyyttinen näkökulma luokanopettajien tulkintoihin tiimityöstä. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.

Yli-Suomu, R., 1999. Opettajan muokattava asenteita itsearviointiin. Opettaja. 39/99:13.

 

Muuta

Materiaalia ongelmalähtöisestä oppimisesta (problem based learning)
Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

 

« Takaisin | Etusivulle »