« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Juonneryhmät

Osallistujat ryhmäytyvät koulutuksen alussa oman kiinnostuksensa ja valitsemansa kehittämiskohteen pohjalta viiteen n. 15 - 20 hengen juonneryhmään. Samat juonneryhmät työskentelevät yhdessä koko koulutuksen ajan. Osa lähiseminaarien työskentelystä on eriytetty viiteen rinnakkaiseen juonteeseen.

Juonneryhmien kokoonpanot löytyvät osallistujalistauksesta (valitse riippuvalikosta "Juonneryhmittäin").

1. Kouluttajajuonne

Tieto- ja viestintätekniikan laajentunut käyttöönotto yliopistoissa vaatii tuekseen myös opetushenkilöstön koulutusta. Kouluttajajuonteessa pohditaan osallistujien ja vetäjien yhteistyönä henkilöstökoulutukseen liittyviä tarpeita ja sitä, kuinka tarpeisiin voitaisiin vastata. Millaisella koulutuksella voidaan parhaiten tukea yliopisto-opettajien tvt:n opetuskäytön taitojen kehittymistä? Entä millaisella koulutuksella voidaan vaikuttaa yliopistojen opetus- ja oppimiskulttuuriin? Koulutuksen suunnitteluun ja koulutusryhmien ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien kokemusten kautta (ks. kirjallisuus). Kouluttajajuonteen vetäjinä toimivat Tytti Tenhula, OY (tytti.tenhula@oulu.fi) ja Sari Koski, TY (sari.koski@utu.fi).

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

2. Mentorijuonne

Osa TieVie-kouluttajakoulutuksen osallistujista toimii paikallisryhmien vetäjinä eli mentoreina TieVie-koulutuksessa (5 ov). Mentoreiden tehtävänä on osaltaan sitouttaa TieVie-koulutuksen osallistujat verkkotyöskentelyyn sekä tukea heitä omien kehittämishankkeiden työstämisessä. Mentorijuonteessa suunnitellaan mentortapaamisia ja käydään yhteisesti läpi niissä esiin tulleita asioita. Ryhmässä myös pohditaan mm. ryhmädynamiikkaa ja ryhmien ohjaamista kirjallisuuden, artikkeleiden ja omien kokemusten pohjalta (ks. kirjallisuus). Mikäli tiedossasi on, että tulet toimimaan oman yliopistosi paikallisryhmän mentorina, suosittelemme tämän juonteen valintaa, koska mentoreiden perehdyttäminen tapahtuu tämän juonteen sisällä. Juonteen vetäjinä toimivat Soile Jokinen (OY) (soile.jokinen@oulu.fi) ja Matti Lappalainen (TY) (matti.lappalainen@utu.fi).

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

3. Strategiajuonne

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysymykset kytkeytyvät vahvasti yliopistoissa strategiatyöhön. Strategiajuonteessa pohditaan tämän koulutuksen sisältöjä erityisesti strategisesta näkökulmasta osallistujien muodostamassa yhteisössä. Minkälainen on toimiva strategiaprosessi? Minkälaisia haasteita yliopisto kohtaa? Miten haluamme yliopiston muuttuvan, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä ja vakiintumista? Millaisia toimintatapoja tai toimintatapojen muutoksia tämä edellyttää meiltä ja yliopistolta? Juonteen fasilitaattoreina toimivat Anna-Kaarina Kairamo (TKK) (anna-kaarina.kairamo@hut.fi) ja Riikka Lauhia (TKK) (riikka.lauhia@hut.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

4. Tekniikkajuonne

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja tukihenkilöt tarvitsevat teknologista ymmärrystä, jotta he pystyvät arvioimaan ja tekemään teknologiaa koskevia valintoja. Uusien ratkaisujen kehittäminen edellyttää monialaisten asiantuntijaryhmien yhteistyötä sekä kykyä osallistua verkko-opetuksen ja opetusmateriaalien tuotantohankkeisiin. Tekniikkajuonteessa pohditaan yhdessä osallistujien ja vetäjien kanssa mm. sitä, millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on yliopisto-opetuksen kannalta. Ryhmässä perehdytään myös verkko-oppimisympäristöihin, käytettävyyteen sekä verkko-opetuksen tuotantoprosesseihin liittyviin seikkoihin. Juonteen vetäjinä toimivat Antti Auer (JY) (auer@jyu.fi) ja Hanna Seuranen (JY) (hmseuran@cc.jyu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

5. Tukihenkilöjuonne

Yliopistoissa tarvitaan yhä enemmän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää tukea. Tukihenkilöjuonteessa pohditaan osallistujien ja vetäjien kanssa yhteisesti tvt-tuen järjestämiseen liittyviä haasteita. Ryhmässä etsitään, hyödynnetään ja edelleen kehitetään hyväksi havaittuja tukikäytäntöjä. Juonneryhmässä pohditaan esim. seuraavia näkökulmia: Millaisiin tarpeisiin tvt-tukea tarvitaan ja käytetään yliopistoissa? Miten näihin tarpeisiin liittyvä tuki tulisi yliopistossa organisoida? Millaista osaamista ja resursseja tukihenkilönä toimiminen vaatii? Millaista on tuloksellinen tekninen ja pedagoginen tuki? Juonteen vetäjinä toimivat Sari Koski-Kotiranta (HY) (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi) ja Markku Närhi (JY) (mtnarhi@cc.jyu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Lisätietoa juonteiden vetäjien osaamisalueista ja kiinnostuksen kohteista löydät täältä.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster