« TieVie-kouluttajakoulutus 2002 - 2003

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Verkkojaksoilla sekä valmistaudutaan lähiseminaareihin että syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun.

Orientaatio-verkkojakso (22. - 30.4.2002)

Orientaatio-verkkojaksolla tavoitteena on tutustua TieVie-portaaliin, koulutuksen rakenteeseen ja toisiin osallistujiin. Jakson aikana kartoitetaan osallistujien kiinnostusten kohteita sekä ryhmäydytään oman kehittämishankkeen perusteella ns. juonneryhmiin. Juonneryhmien pohjalta muodostetaan vertaisryhmät ensimmäisessä lähiseminaarissa Oulussa (6. - 7.5.2002). Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (13.5. - 7.6.2002)

Jaksolla syvennetään ensimmäisessä lähiseminaarissa käsiteltyjä aiheita. Jakson aikana osallistujat täsmentävät omaan kehittämishankkeeseensa liittyviä ongelmia ja käsittelevät hankettaan analyyttisesti pedagogisen muutoksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että käsitys omaan hankkeeseen liittyvistä ongelmista selkiytyy ja syvenee. Jakson aikana työskennellään sekä vertais- että juonneryhmissä. Työskentely pohjautuu verkkokeskusteluihin sekä vertaisryhmäopponointeihin. Jakson päätteeksi osallistujat laativat omaan hankkeeseensa liittyvän suunnitelman, jossa pyritään selkiyttämään omaan hankkeeseen liittyvää pedagogista ideaa, ongelmaa, haastetta tai estettä. Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Jakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja jaksosta antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Teknologinen muutos -verkkojakso (22.8. - 20.9.2002)

Teknologinen muutos -jakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia yliopistojen tulevaisuuden toimintakentästä ja luoda kuvaa edessämme olevista teknologisista haasteista lähiseminaarin ja verkossa tapahtuvan skenaariotyöskentelyn kautta. Verkkojakson tavoitteena on arvioida, millaisia teknologisia muutoksia on näköpiirissä ja mitkä niistä ovat merkityksellisiä yliopistojen toiminnan ja erityisesti yliopisto-opetuksen kannalta. Yksittäisten teknologioiden merkitystä arvioidaan suhteessa siihen, millaisia organisatorisia ja pedagogisia muutoksia teknologian kehitys tuo mukanaan. Lähtötilanteena on nykytilanne ja perspektiivinä 10 vuoden kehitys. Toteutustapana on ryhmän skenaariotyöskentely ja prosessikirjoittaminen. Verkkoryhmät tutustuvat lähdeaineiston kautta skenaariotyöskentelyyn muutoksen arvioinnin menetelmänä, laativat skenaarion yliopistojen tieto- ja viestintateknologian opetuskäytön tulevaisuudesta ja arvioivat tuotettuja skenaarioita ryhmäkeskustelussa. Jakso toteutetaan Optima-ympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (11.11. - 13.12.2002)

Verkkojakson aikana pyritään tiedostamaan kunkin osallistujan oma rooli muutoksessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla. Taustana muutokselle on se, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö oli pitkään yliopistoissa pienten pilottien varassa. Nyt viimeisten vuosien raju kehitys on kuitenkin laajentanut tvt:n käytön osaksi opetusta, tutkimusta sekä hallintoa. Tietotekniikan käyttö laajentuessaan muuttaa työyhteisön toimintakulttuuria ja henkilöstön toimenkuvia. Tässä koko organisaatiota koskevassa uudessa tilanteessa muutoksen hallinnan ja johtamisen työnkaluna käytetään strategista suunnittelua ja johtamista. Jakson aikana pohditaan strategiatyön sisältöjä ja prosessia sekä oman oman työyhteisön että oman kehittämishankkeen näkökulmasta. Materiaalina käytetään IT-peda verkoston tuottamaa Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapalvelu -verkkomateriaalia. Jakso toteutetaan WebCT-ympäristössä. Toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja yhteyshenkilönä toimii Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Hankkeiden arviointi -verkkojakso (3. - 28.2.2003)

Koulutuksen kuluessa osallistujat keräävät ja dokumentoivat omaan kehittämishankkeeseensa liittyvää palautetta. Palautteen keräämisen tapoihin on alustavasti perehdytty ensimmäisessä lähiseminaarissa. Hankkeiden arviointi -verkkojaksolla tuetaan kerätyn palautteen jäsentämistä ja analysointia. Samalla pohditaan tarvetta aiemmin hankitun palautteen täydentämiseen. Jakson aikana osallistujat työstävät ensimmäisen luonnoksen omasta portfoliostaan. Jakso toteutetaan WebCT-oppimisympäristössä ja sen toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Lisätietoja antaa Heli Brander (Heli.Brander@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster