« TieVie-kouluttajakoulutus

Juonneryhmät

Osallistujat ryhmäytyvät koulutuksen alussa oman kiinnostuksensa ja valitsemansa kehittämiskohteen pohjalta kuuteen n. 15 - 20 hengen juonneryhmään. Samat juonneryhmät työskentelevät yhdessä koko koulutuksen ajan. Osa lähiseminaarien työskentelystä on eriytetty kuuteen rinnakkaiseen juonteeseen.

Juonneryhmien osallistujat löytyvät osallistujalistauksesta (valitse riippuvalikosta "Juonneryhmittäin").

1. Kouluttajajuonne I ja Kouluttajajuonne II

Tieto- ja viestintätekniikan laajentunut käyttöönotto yliopistoissa vaatii tuekseen opetushenkilöstön koulutusta. Kouluttajajuonteessa pohditaan osallistujien ja vetäjien yhteistyönä henkilöstökoulutukseen liittyviä tarpeita ja sitä, kuinka tarpeisiin voitaisiin vastata. Millaisella koulutuksella voidaan parhaiten tukea yliopisto-opettajien tvt:n opetuskäytön taitojen kehittymistä? Entä millaisella koulutuksella voidaan vaikuttaa yliopistojen opetus- ja toimintakulttuuriin? Koulutuksen suunnitteluun ja koulutusryhmien ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien kokemusten kautta. Kouluttajajuonteen osallistujien kehittämishankkeen tulee liittyä henkilöstökoulutuksen suunnitteluun tai kouluttajana toimimiseen. Kouluttajajuonne I:n vetäjänä toimii Merja Ruotsalainen, OY (merja.ruotsalainen@oulu.fi) ja Kouluttajajuonne II:n vetäjänä Soile Jokisen sijaisena Paula Vaskuri, OY (paula.vaskuri(a)oulu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

3. Strategiajuonne

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysymykset kytkeytyvät yliopistoissa vahvasti strategiatyöhön. Tässä juonteessa koulutuksen teemoja - pedagogista, teknologista ja organisatorista muutosta - tarkastellaan strategisesta näkökulmasta käsin. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Miten erilaiset muutokset ovat vaikuttaneet yliopistojen toimintaan?
  • Mitä strategian laatimisessa on huomioitava?
  • Millainen on toimiva strategiaprosessi ja miten strategia maastoutetaan, miten se muuntuu eläväksi käytännöksi?
  • Miten haluamme yliopiston muuttuvan, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä ja vakiintumista?
  • Millaisia toimintatapoja tai toimintatapojen muutoksia tarvitaan, miten sitoudutaan ja sitoutetaan muutosprosessiin?

Jos omassa työssäsi - kuuluipa työnkuvaasi opetusta, suunnittelua, hallinnointia, johtamista tai jotakin muuta - tulet pohtineeksi edellä mainittuja kysymyksiä, saatat löytää strategiajuonteesta samoja asioita tutkivia tievieläisiä. Juonneryhmän sisällä tullaan työskentelemään muutaman hengen vertaisryhmissä, joissa erityisesti viedään omia kehittämishankkeita eteenpäin. Juonteen fasilitaattorina toimii Riikka Rissanen (ent. Lauhia), TKK (riikka.lauhia@hut.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

4. Tekniikkajuonne

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukihenkilöiden ei tarvitse olla teknisiä asiantuntijoita, mutta he tarvitsevat teknologista ymmärrystä tehdessään teknologiaa koskevia valintoja ja suosituksia. Verkko-opetuksen, opetusmateriaalien ja usein sovellustenkin kehittämishankkeet edellyttävät monialaisten asiantuntijaryhmien toimintaan osallistumista. Tekniikkajuonteessa pohditaan yhdessä vetäjien kanssa mm. sitä, millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on yliopisto-opetuksen kannalta. Juonteessa esitellään tapausesimerkein teknisten ratkaisujen käyttökokemuksia ja -tilanteita. Juonteen vetäjänä toimii Antti Auer, JY (auer@jyu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

5. Tukihenkilöjuonne

Yliopistoissa tarvitaan yhä enemmän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää tukea. Tukihenkilöjuonteessa pohditaan yliopistojen tvt-opetuskäytön tuen järjestämiseen liittyviä haasteita. Ryhmässä etsitään, hyödynnetään ja edelleen kehitetään hyväksi havaittuja tukikäytäntöjä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa tukihenkilöinä toimivien osaamista
ja toimintamahdollisuuksia omassa työyhteisössään. Juonneryhmässä pohditaan esim. seuraavia näkökulmia: millaisiin tarpeisiin tvt-tukea tarvitaan ja käytetään yliopistoissa? Miten näihin tarpeisiin liittyvä tuki tulisi yliopistossa organisoida? Millaista osaamista ja resursseja
tukihenkilönä toimiminen vaatii? Millaista on tuloksellinen tekninen ja pedagoginen tuki?
Kuinka vaikuttaa organisaation tekniseen toimintaympäristöön ja sen kehittämiseen? Juonteen vetäjinä toimivat Sari Koski-Kotiranta, HY (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi) ja Markku Närhi, JY (mtnarhi@cc.jyu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

6. Verkostojuonne

Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetuksessa muuttaa yliopisto-opettajan työtä verkostomaiseksi. Vastuu sisällöllisestä asiantuntemuksesta hajautuu ja opetuksessa korostuu sen suunnittelu ja organisointi. Verkostoitunut opetus jopa pakottaa tiimityöhön opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollistama joustava yhteistyö myös alueellisesti etäällä olevien toimijoiden kanssa tuo oman lisänsä verkostotyöhön. Verkostojuonteessa tarkastellaan osallistujien ja vetäjien yhteistyönä verkostoituneiden opetushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä: miten verkostot
muuttavat yliopisto-opettajan työnkuvaa ja yliopistojen toimintakulttuuria? Mitä ongelmia osallistujat ovat kohdanneet verkostoissa toimiessaan ja millaisia ratkaisuja ongelmiin on löydetty? Millaista tukea virtuaaliyliopisto tarjoaa verkostoille? Juonteessa käsitellään verkostoyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien kokemusten kautta. Kysymysten nostattajina ja työskentelyn tukijoina toimivat koordinaattori Matti Lappalainen, TY (matti.lappalainen@utu.fi) ja suunnittelija Mikko Toriseva, TY (mikko.toriseva@utu.fi). Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

Lisätietoa juonteiden vetäjien osaamisalueista ja kiinnostuksen kohteista löydät täältä.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster