« TieVie-asiantuntijakoulutus

Juonneryhmät

Osallistujat ryhmäytyvät koulutuksen alussa oman kiinnostuksensa ja valitsemansa kehittämiskohteen pohjalta n. 15 - 20 hengen juonneryhmiin. Samat juonneryhmät työskentelevät yhdessä koko koulutuksen ajan. Osa lähiseminaarien työskentelystä on eriytetty rinnakkaisiin juonteisiin. Juonteen teemaan liittyviä kysymyksiä käsitellään kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien kokemusten kautta. Juonneryhmän osallistujat jaetaan edelleen vertaisryhmiin, joissa työskennellään koulutuksen aikana. Katso tarkemmin vertaisryhmätyöskentelystä tästä linkistä.

Juonneryhmien osallistujat löytyvät osallistujalistauksesta (valitse riippuvalikosta "Juonneryhmittäin").

1. Opetuksen uudistajat -juonne

Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetuksessa ja sen laajentunut käyttöönotto korkeakouluissa vaativat tuekseen opetushenkilöstön koulutusta ja tvt:n opetuskäytön pedagogista tukiverkkoa. Opetuksen uudistajat -juonteessa pohditaan osallistujien ja vetäjien yhteistyössä tvt:n opetuskäyttöön liittyviä korkeakoulupedagogisia kysymyksiä, opetuksen kehittämisen problematiikkaa sekä henkilöstökoulutukseen liittyviä tarpeita. Miten korkeakouluopetusta voidaan kehittää? Miten tvt:n mukaan tulo vaikuttaa korkeakoulujen opetus- ja toimintakulttuuriin? Entä millaisella koulutuksella voidaan parhaiten tukea korkeakouluopettajien tvt:n opetuskäytön taitojen kehittymistä?

Opetuksen uudistajat -juonteessa pohditaan korkeakoulupedagogiikkaan, koulutuksen suunnitteluun ja koulutusryhmien ohjaamiseen sekä asiantuntijuuden jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Juonteessa vertaisryhmien työskentelyyn kuuluu vertaistuen antamisen lisäksi muun muassa alustusten laatiminen yhteisesti sovituista teemoista. Opetuksen uudistajat -juonteen osallistujien kehittämishankkeiden tulee liittyä henkilöstökoulutukseen, koulutuksen suunnitteluun, verkostojen tuottaman opetuksen erityiskysymyksiin tai tvt:n opetuskäytön tukemiseen tai ohjaamiseen.

Opetuksen uudistajat I -juoteen vetäjänä toimii Merja Ruotsalainen, OY (merja.peurasaari(at)oulu.fi), Opetuksen uudistajat II -juoteen vetäjinä toimivat Riikka Rissanen, TKK (riikka.rissanen@hut.fi) ja Matti Lappalainen, TY (matti.lappalainen@utu.fi) ja Opetuksen uudistajat III -juoteen vetäjinä toimivat Mari Jussila, HY (mari.jussila@helsinki.fi) ja Paula Vaskuri, OY (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

2. Tekniikan tiennäyttäjät -juonne

Verkko-opetuksen, opetusmateriaalien ja sovellusten kehittämishankkeet edellyttävät tvt:n opetuskäytön kehittäjiltä monialaisten asiantuntijaryhmien toimintaan osallistumista. Kehittäjien ei tarvitse välttämättä olla teknisiä asiantuntijoita, mutta he tarvitsevat teknistä ymmärrystä tehdessään teknologiaa koskevia valintoja ja suosituksia.

Tekniikan tiennäyttäjät -juonteessa pohditaan sitä, millaisia teknologisia kehityssuuntia on näköpiirissä ja mikä niiden merkitys on opetus- ja tutkimustoiminnalle korkeakouluissa. Juonteessa käsitellään verkko-opiskeluympäristöjen, aineistojen tuotannon ja hallinnan, opintotietojärjestelmien sekä teknisen tuen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Työskentelyssä käydään läpi kirjallisuuden, tapausesimerkkien, asiantuntija-alustusten ja vierailukäyntien avulla teknisten ratkaisujen käyttökokemuksia ja -tilanteita.

Tekniikan tiennäyttäjät I -juonteen vetäjänä toimii Antti Auer, JY (auer@jyu.fi) ja Tekniikan tiennäyttäjät II -juonteen vetäjänä toimii Markku Närhi, JY (mtnarhi@cc.jyu.fi).

Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

3. Rakenteiden ravistelijat -juonne

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kysymykset kytkeytyvät korkeakouluissa vahvasti strategian suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan, johtamiseen sekä muuttuviin työnkuviin. Tässä juonteessa koulutuksen teemoja - pedagogista, teknologista ja organisatorista muutosta - tarkastellaan lähinnä hallinnollisesta näkökulmasta käsin. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Miten opetusverkostot ja niiden myötä tiimityö, virtuaalisuus ja tekniikka muuttavat korkeakouluja?
  • Millainen on toimiva strategiaprosessi ja miten strategia maastoutetaan, miten se muuntuu eläväksi käytännöksi?
  • Miten haluamme korkeakoulun muuttuvan, jotta se tukee uusien käytäntöjen syntymistä ja vakiintumista?
  • Millaisia toimintatapoja tai toimintatapojen muutoksia tarvitaan, miten sitoudutaan ja sitoutetaan muutosprosessiin?
  • Millaisiin tarpeisiin tieto- ja viestintätekniikka voi vastata?
  • Miten näihin tarpeisiin liittyvä tuki tulisi korkeakoulussa organisoida?
  • Kuinka vaikuttaa organisaation tekniseen toimintaympäristöön ja sen kehittämiseen?

Jos omassa työssäsi - kuuluipa työnkuvaasi opetusta, suunnittelua, hallinnointia, johtamista, tukipalveluiden järjestämistä tai jotakin muuta - tulet pohtineeksi edellä mainittuja kysymyksiä, saatat löytää juonteesta samoja asioita pohtivia tievieläisiä. Juonneryhmän sisällä tullaan työskentelemään muutaman hengen vertaisryhmissä, joissa erityisesti viedään omia kehittämishankkeita eteenpäin.

Rakenteiden ravistelijat -juoteen vetäjinä toimivat Sari Koski-Kotiranta, HY (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi) ja Mikko Toriseva, TY (mikko.toriseva@utu.fi)

Ks. juonteen kirjallisuus.

Ks. Reaktiopaperikirjallisuus lähiseminaareihin

 

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster