« TieVie-asiantuntijakoulutus

Portfoliotyöskentely

1 Mikä portfolio on?

Portfolio on työkalu oman toiminnan kehittämiseen. Portfoliotyö on pitkäjänteistä, systemaattista oman työn seuraamista ja reflektoimista, kehittämistä, perusteiden pohtimista, itsearviointia ja palautteen keräämistä mahdollisimman monelta eri koulutukseen liittyvältä osapuolelta (mm. omat opiskelijat, kollegat, esimiehet). Portfolion perimmäisenä tarkoituksena on auttaa oman asiantuntijuuden kehittymisessä. Portfolion työstäminen on prosessiluonteista. Tuotos muotoutuu vähitellen ja siinä näkyy ajallinen ulottuvuus, kerroksellisuus ja oman näkemyksen kehittyminen.

Henkilökohtainen portfolio (perusportfolio) on luonteeltaan työkansio ja materiaalivaranto, joka sisältää laajasti aineistoa, myös luonnoksia. Näyteportfolio on tiettyä tarkoitusta varten muokattu julkistettu kooste portfoliosta.

Kuvio 1. Perusportfoliosta näyteportfolioksi

2 Portfolio TieVie-asiantuntijakoulutuksessa

Portfolion merkitys TieVie-asiantuntijakoulutuksessa on

  • toimia osallistujan oman TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikaisen oppimis- ja kehittymisprosessin sekä siihen liittyvien kokemusten kuvaajana ja jäsentämistyökaluna
  • toimia myös osallistujan oman ammatillisen kehittymisen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijuuden hahmottajana ja
  • toimia koulutusta, lähiseminaareja ja verkkojaksoja sekä ennen kaikkea omaa kehittämishanketyöskentelyä kokoavana työskentelymuotona koko koulutuksen ajan.

Näyteportfolio toimii yhtenä TieVie-asiantuntijakoulutuksen suoritteena, jossa osoitetaan oma oppiminen.

3 Miten portfoliota työstetään?

Portfoliota työstetään koko TieVie-asiantuntijakoulutuksen ajan osin ohjatusti ja osin itsenäisesti pohtien ja kooten. Koulutuksen alussa luodaan oman perusportfolion ja vähitellen myös näyteportfolion sisältörakenne sekä suunnitellaan tekninen toteutus (ks. Portfolion tekninen toteutus). Osallistujat kokoavat perusportfoliota koulutuksen aikana syntyvistä tuotoksista (reaktiopaperit, verkkojaksojen tuotokset, kehittämishankkeen etenemiskuvaus, omat pohdinnat).

Kuvio 2. Portfoliotyöskentely TieVie-asiantuntijakoulutuksessa

Portfolioverkkojakson aikana ja osin sen jälkeen osallistujat viimeistelevät näyteportfolion. Tällöin näyteportfoliota työstetään orientoivan materiaalin, pienryhmäohjauksen ja vertaispalautteen avulla. Valmis näyteportfolio palautetaan kouluttajille 15.5.2007 mennessä. Ks. myös suorittaminen ja arviointi.

4 Mitä portfolio sisältää?

Portfolion muodon ja rakenteen voi suunnitella itsensä näköiseksi. Portfolio voi olla kronologinen, tehtävänmukainen, aiheittain tai teemoittain etenevä, tiettyyn näkökulmaan keskittyvä. Se voi yhdistää kaikkia näitä näkökulmia. Alla on kuvattu portfolion sisältöä. (Teknisen toteutuksen ohjeet löydät erikseen portaalista kohdasta Portfolion tekninen toteutus.)

Koulutuksen tuotokset ja koulutuksen aikaiset omat pohdinnat ovat portfolion raaka-ainetta:

a) Reaktiopaperit

Perusportfolioon tuodaan kaikki koulutuksen aikana lähiseminaareja varten tuotetut reaktiopaperit (yhteensä neljä). Reaktiopaperia kannattaa täydentää lähiseminaarin jälkeen ja lisätä paperiin mm. seminaarissa syntyneitä ideoita ja saatuja kommentteja.

b) Verkkojaksojen lopputuotokset

Verkkojaksojen lopputuotokset liitetään perusportfolioon jaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

c) Kehittämishankkeen dokumentit

Perusportfolioon kerätään kehittämishankkeen kuvaus ja siihen liittyvät pohdinnat sekä muut halutut dokumentit.

d) Omat pohdinnat

Koska portfoliotyöskentely on pääosin itsenäistä oman hankkeen kuvauksen ja erillisten materiaalien tuottamisen dokumentointia, on hyvä välillä pysähtyä myös arvioimaan oman toiminnan etenemistä ja työskentelyn onnistumista. Tälle pohdinnalle on hyvä varata oma tila ja aika portfoliotyöskentelystä. Omat pohdinnat muodostavat yhden asiantuntijuuden kehittämisen välineen. Sen avulla voi syventää älyllistä ja emotionaalista läsnäoloaan työnsä tekijänä osana työn henkistä ja fyysistä toimintaympäristöä. Sen avulla voi pysähtyä havaitsemaan, tiedostamaan ja pohtimaan päivittäiseen työkäytäntöön liittyviä isoja ja pieniä asioita. Tuntemukset, kokemukset, aavistukset, arviot, ideat, suunnitelmat ja kritiikitön ajatusten virta kuuluvat oman työskentelyn reflektointiin.

Omien pohdintojen avulla kannattaa tarkastella myös onnistumisen ja epäonnistumisen tuntemuksia ja tulkita työprosessien synnyttämiä tunnetiloja ja mielikuvia monipuolisesti. Pohdinta kannattaa ajatella henkilökohtaiseksi hiljaiseksi avustajaksi, jonka puoleen käännytään aina tarvittaessa. Sen voi ajatella myös päivittäiseksi keskustelukumppaniksi, sisäisen puheen foorumiksi. Siihen kannattaa kirjata lähiseminaareista, verkkojaksoilta, juonne, vertais- ja mentorryhmätyöskentelystä ja kirjallisuudesta saatuja ideoita, ajatuksia ja kommentteja. Myös omat aforismit, runot, ajatelmat, piirrokset ja muukin taiteellinen ote sopii päiväkirjatyöhön rikastuttamaan ammatillista ja persoonallista kehitystä.

Pohdinnan voi liittää osaksi omaa perusportfoliota. Pohdinta on tekijälle itselleen suunnattu, eikä muille TieVie-osallistujille tarvitse antaa lukuoikeuksia henkilökohtaiseen oman työskentelyn arviointiin.

5 Näyteportfolio

Näyteportfolio koostetaan ja editoidaan koulutuksen aikaisista tuotoksista ja pohdinnoista koulutuksen lopputuotokseksi. Sen tuottaminen ei välttämättä ole helppoa. Asioita on paljon, ja olennaisen valitseminen kaikesta olemassa olevasta aineistosta saattaa olla vaikeaa. Näyteportfolion tuottamista tuetaan erityisesti koulutuksen Portfolio-verkkojaksolla.

Julkistettavassa näyteportfoliossa tulisi käsitellä ainakin seuraavat teemoja:

  • Oman kehittämishankeen prosessin kuvaus ja näytteitä tuotetuista materiaaleista; kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta ja sen analystointia
  • Oman koulutusnäkemyksen/toiminta-ajatuksen ja –filosofian kuvausta perusteluineen
  • Oman oppimisen pohdintaa lähiseminaareihin, verkkojaksoihin, juonne-, vertais- ja mentorryhmätyöskentelyyn peilaten; näytteitä opintotuotoksista
  • Itsearviointia omista vahvuuksista ja kehittämisalueista
  • Näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä organisaation näkökulmasta (yksikkö, laitos, tiedekunta, korkeakoulu); ajatuksia laadunarvioinnista ja laadusta
  • Juonne- ja vertais- ja mentorryhmätyöskentelyn reflektointia sekä TieVie-asiantuntijakoulutuksen arviointia

Näyteportfoliossa korostuu koulutuksen aikaisen oppimisprosessin kuvaus. Oppimisprosessin kuvaamisessa keskeistä on tunnistaa oppimisen muutos koulutuksen aikana. Oppimisessa on tärkeää kuvata myös omien taitojen kehittymistä. Osaamista kuvataan asiantuntemuksen lisääntymisen ja näytteiden muodossa. Osaamisen kartuttamisessa olennaista on huomioida myös omien taitojen lisääntyminen suhteessa työyhteisön osaamiseen. Asiantuntijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka voivat koulutuksen päätyttyä toimia nk. muutosagentteina oman työyhteisönsä kehittämisessä.

6 Mistä palautetta portfolioon?

Portfoliotyöhön, portfoliorungon rakentamiseen ja itse näyteportfolion laatimiseen opiskelijoille tukea lähiseminaareissa juonne- ja vertaisryhmätyöskentelyn muodossa. Lisäksi tukea on mahdollista pyytää Portfolio-verkkojakson vastuuyliopiston (TKK) henkilöiltä. Optimaan avataan heti koulutuksen alussa portfoliotyötila, missä osallistujien on mahdollista työstää portfolioitaan ja saada apua työstämisen eri vaiheissa.

Palautetta voi ja kannattaa pyytää myös kaikilta muilta osapuolilta, jotka ovat jollakin tavalla kosketuksissa omaan kehittämishankkeeseesi: omilta opiskelijoilta, kollegoilta, esimiehiltä, asiakkailta, käyttäjiltä, tilaajalta. Matkan varrella on suositeltavaa kerätä ja tallentaa erityyppistä palautetta. Näkemysten ei tarvitse olla samoja - erilaiset näkemykset rikastuttavat omaa ajattelua. Palautteen dokumentointi auttaa sekä ajattelun kehittämisessä että näyteportfolion työstämisessä

7 Esimerkkejä erilaisista portfolioista

TieVie-asiantuntijakoulutuksen 2005 - 2006 (15 op) portfolioita verkossa:

TieVie-asiantuntijakoulutuksen 2004 - 2005 (10 ov) portfolioita verkossa:

Erilaisista portfoliotyypeistä

Opintojakson tai -kokonaisuuden portfolio

Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio

Virantäytön näyteportfolio

Portfolion arvioinnista http://www.kajak.fi/opiskelu/koulutus/
oppimisprosessity%F6kalut/PORTFOLIOarviointi.htm

Tutustu myös Portfolion tekninen toteutus -ohjeisiin.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster