« TieVie-asiantuntijakoulutus

Portfoliotyöskentely

1 Mikä portfolio on?

Portfolio on työkalu oman toiminnan kehittämiseen. Portfoliotyö on pitkäjänteistä, systemaattista oman työn seuraamista ja reflektoimista, kehittämistä, perusteiden pohtimista, itsearviointia ja palautteen keräämistä mahdollisimman monelta eri koulutukseen liittyvältä osapuolelta (mm. omat opiskelijat, kollegat, esimiehet). Portfolion perimmäisenä tarkoituksena on auttaa oman asiantuntijuuden kehittymisessä. Portfolion työstäminen on prosessiluonteista. Tuotos muotoutuu vähitellen ja siinä näkyy ajallinen ulottuvuus, kerroksellisuus ja oman näkemyksen kehittyminen. Henkilökohtainen portfolio (perusportfolio) on luonteeltaan työkansio ja materiaalivaranto, joka sisältää laajasti aineistoa, myös luonnoksia. Näyteportfolio on tiettyä tarkoitusta varten muokattu julkistettu kooste portfoliosta.

2 Portfolio TieVie-asiantuntijakoulutuksessa

Portfolion merkitys TieVie-asiantuntijakoulutuksessa on

  • toimia osallistujan oman TieVie-asiantuntijakoulutuksen aikaisen oppimis- ja kehittymisprosessin sekä siihen liittyvien kokemusten kuvaajana ja jäsentämistyökaluna
  • toimia myös osallistujan oman ammatillisen kehittymisen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijuuden hahmottajana ja
  • toimia koulutusta, lähiseminaareja ja verkkojaksoja sekä ennen kaikkea omaa kehittämishanketyöskentelyä kokoavana työskentelymuotona koko koulutuksen ajan.

Näyteportfolio toimii yhtenä TieVie-asiantuntijakoulutuksen suoritteena, jossa osoitetaan oma oppiminen.

3 Miten portfoliota työstetään?

Portfoliota työstetään koko TieVie-asiantuntijakoulutuksen ajan osin ohjatusti ja osin itsenäisesti pohtien ja kooten. Koulutuksen alussa luodaan oman perusportfolion ja vähitellen myös näyteportfolion sisältörakenne sekä suunnitellaan tekninen toteutus (ks. Portfolion tekninen toteutus). Osallistujat kokoavat perusportfoliota koulutuksen aikana syntyvistä tuotoksista (reaktiopaperit, verkkojaksojen tuotokset, kehittämishankkeen etenemiskuvaus, omat pohdinnat). Portfoliotyöskentelyn etenemistä on jäsennetty oheisessa kuvassa.

Arviointi-verkkojakson aikana ja osin sen jälkeen osallistujat viimeistelevät näyteportfolion. Tällöin näyteportfoliota työstetään orientoivan materiaalin, pienryhmäohjauksen ja vertaispalautteen avulla. Valmis näyteportfolio palautetaan kouluttajille 15.5.2006 mennessä. Ks. myös suorittaminen ja arviointi.

4 Mitä portfolio sisältää?

Portfolion muodon ja rakenteen voi suunnitella itsensä näköiseksi. Portfolio voi olla kronologinen, tehtävänmukainen, aiheittain tai teemoittain etenevä, tiettyyn näkökulmaan keskittyvä. Se voi yhdistää kaikkia näitä näkökulmia. Alla on kuvattu kuvattu portfolion sisältöä, teknisen toteutuksen ohjeet löydät erikseen portaalista kohdasta Portfolion tekninen toteutus.

Koulutuksen tuotokset ja koulutuksen aikaiset omat pohdinnat ovat portfolion raaka-ainetta:

a) Reaktiopaperit
Perusportfolioon tuodaan kaikki koulutuksen aikana lähiseminaareja varten tuotetut reaktiopaperit (yhteensä neljä). Reaktiopapereita on mahdollista ja usein kannattaakin täydentää seminaarien jälkeen ja lisätä paperiin mm. seminaarissa syntyneitä ideoita ja saatuja kommentteja.

b) Verkkojaksojen lopputuotokset
Verkkojaksojen lopputuotokset liitetään perusportfolioon jaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

c) Kehittämishankkeen dokumentit
Perusportfolioon kerätään kehittämishankkeen kuvaus ja siihen liittyvät pohdinnat sekä muut halutut dokumentit

d) Omat pohdinnat
Koska portfoliotyöskentely on pääosin itsenäistä oman hankkeen kuvauksen ja erillisten materiaalien tuottamisen dokumentointia, on hyvä välillä pysähtyä myös arvioimaan oman toiminnan etenemistä ja työskentelyn onnistumista. Tälle pohdinnalle on hyvä varata oma tila ja aika portfoliotyöskentelystä. Omat pohdinnat muodostavat yhden asiantuntijuuden kehittämisen välineen. Sen avulla voi syventää älyllistä ja emotionaalista läsnäoloaan työnsä tekijänä osana työn henkistä ja fyysistä toimintaympäristöä. Sen avulla voi pysähtyä havaitsemaan, tiedostamaan ja pohtimaan päivittäiseen työkäytäntöön liittyviä isoja ja pieniä asioita. Tuntemukset, kokemukset, aavistukset, arviot, ideat, suunnitelmat ja kritiikitön ajatusten virta kuuluvat oman työskentelyn reflektointiin.

Omien pohdintojen avulla kannattaa tarkastella myös onnistumisen ja epäonnistumisen tuntemuksia ja tulkita työprosessien synnyttämiä tunnetiloja ja mielikuvia monipuolisesti. Pohdinta kannattaa ajatella henkilökohtaiseksi hiljaiseksi avustajaksi, jonka puoleen käännytään aina tarvittaessa. Sen voi ajatella myös päivittäiseksi keskustelukumppaniksi, sisäisen puheen foorumiksi. Siihen kannattaa kirjata lähiseminaareista, verkkojaksoilta, juonne, vertais- ja mentorryhmätyöskentelystä ja kirjallisuudesta saatuja ideoita, ajatuksia ja kommentteja. Myös omat aforismit, runot, ajatelmat, piirrokset ja muukin taiteellinen ote sopii päiväkirjatyöhön rikastuttamaan ammatillista ja persoonallista kehitystä.

Pohdinnan voi liittää osaksi omaa perusportfoliota. Pohdinta on tekijälle itselleen suunnattu, eikä muille TieVie-osallistujille tarvitse antaa lukuoikeuksia henkilökohtaiseen oman työskentelyn arviointiin.

5 Näyteportfolio

Näyteportfolio koostetaan ja editoidaan koulutuksen aikaisista tuotoksista ja pohdinnoista koulutuksen lopputuotoksesksi. Julkistettavassa näyteportfoliossa tulisi ainakin seuraavat aihealueet käsitellä:

Portfolion tuottaminen ei välttämättä ole helppoa. Kirjoitettavia ja tuotettaviaa asioita on paljon ja olennaisen materiaalin valitseminen kaikesta olemassa olevasta saattaa olla vaikeaa. Seuraavassa on kysymyksiä, joita voi käyttää apuna portfoliotyöskentelyn jäsentämisessä ja näyteportfolion laadinnassa. Jos jotkut kysymykset tuntuvat kaukaisilta, ne voi jättää väliin. Kysymysten tarkoitus on herättää ajatuksia - ei ahdistusta.

Oman oppimisen pohdinta

Pohdi omaa oppimistasi lähisemaareihin, verkkojaksoihin, juonne-, vertais- ja mentorryhmätyöskentelyyn sekä kirjallisuuteen peilaten. Voit käyttää näytteitä opintotuotoksistasi. Mitkä olivat sinulle tärkeimpiä asioita, kokemuksia, tilanteita, tapahtumia tai antia tässä koulutuksessa? Miten TieVie-asiantuntijakoulutuksen osa-alueet tukivat oppimistasi? Mikä verkkojaksoilla, seminaareissa ja juonne- ja vertaisryhmien toiminnassa oli uutta tai mielenkiintoista? Mikä hämmensi tai tuntui turhalta tai ristiriitaiselta? Mistä asioista huomasit tarvitsevasi lisää osaamista/koulutusta? Mikä oli sinulle merkityksellistä? Saitko pedagogisia oivalluksia? Mitä hyötyä portfolion työstämisellä oli omalle oppimisellesi? Mikä kehittämishankkeen toteuttamisessa oli vaikeinta? Missä onnistuit tai epäonnistuit? Johtuiko onnistuminen/epäonnistuminen itsestäsi, muista ryhmän jäsenistä, järjestelmästä vai jostakin muusta? Mihin asioihin haluaisit tulevaisuudessa paneutua? Mikä jäi askarruttamaan?

Oman kehittämishankeen prosessin kuvaus

Laadi kuvaus oman kehittämishankkeesi etenemisestä koulutuksen kuluessa. Mistä hankkeen suunnittelu sai alkunsa? Millaisiin ongelmiin lähdettiin etsimään ratkaisua? Keitä osapuolia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana, ja mitkä asiat olivat kenenkin vastuulla? Miten hankkeen toteutus on edennyt, mitä on valmiina nyt, mitä tehdään tulevaisuudessa? Toteutuiko hanke toivotulla tavalla vai menikö jotakin pieleen ja miksi? Millaisen vastaanoton hanke on saanut laitoksellasi, tiedekunnassasi? Mikä kehittämishankkeessasi innosti itseäsi? Mistä muut ovat antaneet kiitosta? Mikä on herättänyt vastustusta, miksi? Mitkä tavoitteet toteutuivat ja mitkä jäivät toteutumatta? Mitä tekisit nyt toisin?

Omaan kehittämishankkeeseen liittyvää palautetta

Palauta mieleesi keneltä ja millaista palautetta - niin suullista kuin kirjallistakin - olet saanut tämän koulutuksen aikana omasta kehittämishankkeestasi? Analysoi saamaasi palautetta, mitä se kertoo sinusta työntekijänä saadun palautteen valossa ovat oman kehittämishankkeesi vahvuudet ja kehittämistarpeet? Miltä saamasi palaute on tuntunut? Miten se on vaikuttanut työskentelyysi? Millaisia toimenpiteitä olet tehnyt tai aiot tehdä palautteen pohjalta? Millaisen vastaanoton hanke on saanut kollegoidesi keskuudessa / yksikössäsi / laitoksellasi / tiedekunnassasi?

Oman osaamisen itsearviointi

Miten arvioisit omaa toimintaasi työssäsi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen ja toteuttamisen alueella? Mitkä ovat omat vahvuutesi? Mitkä asiat koet helppoina? Mitä hallitset hyvin? Mikä tuntuu vaikealta? Missä asioissa ovat kehittymisen paikkasi? Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan varmuutta? Mistä saat voimia? Mikä herättää pelkoa tai epävarmuutta? Miten selvität eteen tulevat ongelmat? Miten arvioisit omaa kehittymistäsi vuosien varrella? Miten huolehdit omasta jaksamisestasi ja kehittymisestäsi?

Oman koulutusnäkemyksen/toiminta-ajatuksen kuvaus

Kirjoita portfolioosi näkemyksiäsi siitä, mikä on omassa työssäsi esimerkiksi kouluttajana, opettajana, ohjaajana, mentorina, koordinaattorina tai tukihenkilönä oleellista. Millaisten periaatteiden varaan olet omaa työtäsi rakentanut? Mihin uskot, mitä arvostat tai pidät tärkeänä omassa työssäsi? Mistä et ole valmis tinkimään? Millaiseen koulutusnäkemykseen tai toiminta-ajatukseen työsi perustuu? Miten näkemyksesi on muuttunut luettuasi esimerkiksi reaktiopaperikirjallisuutta?

Juonne- ja vertais- ja mentorryhmätyöskentelyn reflektointi

Miten juonne- vertais- ja mentorryhmät tukivat opiskeluasi tässä koulutuksessa? Mikä oli vertaisryhmän merkitys omalle oppimisellesi? Muuttuiko vertaisryhmän tavoite koulutuksen aikana? Missä ryhmänne onnistui, mitä tekisitte nyt toisin? Mikä auttoi, mikä tuntui mukavalta tai hyödylliseltä?

Palautetta koulutuksesta

Mikä oli sinulle tärkein asia, kokemus, tilanne, tapahtuma tai anti tässä koulutuksessa? Miten arvioisit verkkojaksotyöskentelyä, lähiseminaareja sekä juonne- ja vertaisryhmätyöskentelyä? Oliko koulutuksessa tarpeeksi tilaa omille valinnoillesi? Tarjosiko koulutus mahdollisuuksia työskennellä yhteisöllisesti? Mikä innosti, mikä suututti, mikä tuntui pelottavalta, ahdistavalta tai kokeilemisen arvoiselta? Mikä sai sinut hakeutumaan koulutukseen ja sitoutumaan siihen? Millaisena koit oman vertaisryhmäsi toiminnan? Miten koulutuskokonaisuuden organisointi mielestäsi onnistui? Oliko tiedostus riittävää? Tukiko koulutusmateriaali oppimistasi? Miten hyvin tunsit olevasi mukana kurssilla, olevasi osa oppimisyhteisöä ja kuuluvasi TieVie-ryhmään? Miten koulutus auttoi verkostoitumaan? Saitko riittävästi tukea koulutuksen aikana? Mikä koulutuksessa oli oman ajattelun kehittymisen ja oman kehittämishankkeen kannalta hyödyllisintä tai tarpeellisinta? Mitä voisi huoletta jättää vähemmälle? Miten kehittäisit TieVie-asiantuntijakoulutusta kokonaisuutena?

Kehittämisnäkymiä oman korkeakoulun, yksikön, tiedekunnan tai laitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle

Millainen on mielestäsi oman laitoksesi, tiedekuntasi ja korkeakoulusi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytila? Millaisena näet tulevaisuuden? Millaista pedagogista ja teknologista tukea yksikössäsi tarvittaisiin? Millaista yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen edellyttää? Millaisiin verkostoihin kuulut?

6 Mistä palautetta portfolioon?

Vaikka jokainen laatii käytännössä oman portfolionsa itse, on sen työstämisvaiheessa apua, jos voi jakaa ajatuksensa ja ideansa muiden saman problematiikan parissa kamppailevien kanssa. Näkemysten opettamisesta ja kouluttamisesta ei tarvitse olla samoja - erilaiset näkemykset rikastuttavat omaa ajattelua.

Matkan varrella on suositeltavaa kerätä ja tallentaa erityyppistä palautetta. Palautetta voi pyytää kaikilta osapuolilta, jotka ovat jollakin tavalla kosketuksissa omaan kehittämishankkeeseesi - toisilta TieVie-asiantuntijakoulutuksen osallistujilta, omilta opiskelijoilta, kollegoilta, esimiehiltä, asiakkailta, käyttäjiltä, tilaajalta. Myös omaa TieVie-vertaisryhmää kannattaa hyödyntää palautteen antajana portfolioprosessin aikana. Portfoliotyön tukeminen onkin yksi vertaisryhmän tehtävistä.

Tutustu myös Portfolion tekninen toteutus -ohjeisiin.

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster