« TieVie-asiantuntijakoulutus

Verkkojaksot ja megakonferenssit

Verkkotyöskentely koostuu neljästä erillisestä jaksosta. Osana verkkojaksoja toteutetaan videoneuvottelun välityksellä myös kaksi megakonferenssia. Verkkojaksoilla sekä valmistaudutaan lähiseminaareihin että syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun. Tietoturvasyistä osallistujlle joudutaan antamaan jokaiseen oppimisympäristöön eri salasanat.

Orientaatio-verkkojakso (15.8. - 21.8.2005)

Orientaatio-verkkojaksolla tehtävänä on tutustua koulutuksen rakenteeseen, sisältöön, aikatauluun, koulutuksen osallistujiin sekä esitellä itsensä osallistujajoukolle. Lisäksi jakson aikana osallistujat täsmentävät kehittämishankettaan sekä jäsentävät omia tavoitteitaan koulutusta varten. Orientaatio-verkkojaksolla valmistaudutaan myös Oulun lähiseminaaria (25. - 26.8.2005) varten. Jakson aikana ryhmäydytään oman kehittämishankkeen perusteella niin sanottuihin juonneryhmiin. Ensimmäisessä lähiseminaarissa juonneryhmät jakautuvat koko koulutuksen ajaksi edelleen pienempiin työskentely-yksiköihin, vertaisryhmiin.

Orientaatio-verkkojaksolla työskennellään pääosin itsenäisesti viikon aikana. Jaksosta vastaa Oulun yliopisto ja se toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antavat Paula Airaksinen (paula.airaksinen(a)oulu.fi) ja Merja Ruotsalainen (merja.ruotsalainen(a)oulu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (29.8. - 2.10.2005)

Organisatorinen muutos -verkkojakson tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä. Jakson aikana laajennetaan osallistujien tietoisuutta omasta roolista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla tapahtuvissa muutosprosesseissa. Verkkojakson teemana on organisatorinen kehittäminen ja muutoksen hallinta korkeakouluissa. Verkkojaksolla organisatorista muutosta lähestytään myös laatuajattelun näkökulmasta. Jakson materiaalina käytetään Suomen virtuaaliyliopiston ja IT-Pedan tuottamaa strategiapalvelua (http://www.virtuaaliyliopisto.fi/strategiapalvelu/) sekä korkeakoulujen tvt-strategioita ja laatuasiakirjoja.

Jakson työskentely tapahtuu WebCT-ympäristössä. Verkkojakson aikana keskustellaan pienryhmittäin tuutorien avustamana ja tehdään tehtäviä viikoittaisen ohjelman puitteissa. Jakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja yhteyshenkilöinä toimivat Sini Lehto (sini.m.lehto(a)helsinki.fi) ja Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta(a)helsinki.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (31.10. - 4.12.2005)

Pedagoginen muutos -verkkojakson tavoiteena on kehittämishankkeen sitominen pedagogiseen ajatteluun. Verkkojaksolla pohditaan millä tavalla oma hanke tukee korkeakouluopetusta, tutkimusta tai muita korkeakoulun tehtäväalueita. Käytännössä tämä tarkoittaa oman hankkeen pedagogisen suunnitelman rakentamista, joka tulee seuraavassa vaiheessa toimimaan myös hankkeen prosessikuvauksen perustana. Hankkeen tavoitteet ja toimet sidotaan oman organisaation opetuksen kehittämiseen ja opetukseen.

Tarkoituksena on selvittää, miten oma hanke liittyy oman organisaation toimintaan ja rakenteisiin ja miten erilaiset tietojärjestelmät ja opetusteknologiset apuvälineet ja järjestelmät vaikuttavat opetukseen. Jakson aikana tarkastellaan oman organisaation opetuksen kehittämisen, virtuaaliopetuksen ja vastaavien strategioiden suhdetta omaan hankkeeseen ja oman toimialueen toimintaan. Lisäksi jaksolla avataan ja konkretisoidaan verkkopedagogisia käsitteitä, käydään läpi ohjausta ja sen välineitä tvt:n näkökulmasta sekä pohditaan erilaisten teknisten työkalujen merkitystä opetuksen pedagogisessa kehittämisessä.

Verkkojakson varsinainen työskentely tapahtuu verkossa WorkMates-ympäristössä. Pedagoginen muutos -verkkojakson prosessin ohjauksesta vastaa Turun yliopisto. Yhteyshenkilönä toimii Mikko Toriseva (mikko.toriseva(a)utu.fi).

Megakonferenssi I 9.12.2005 (klo 9.00 - 13.00)

Osana Pedagoginen muutos -verkkojaksoa toteutetaan megakonferenssi, jonka tavoitteena on tutustuttaa videoneuvottelutekniikkaan ja antaa malli videoneuvottelun pedagogiikasta sekä reaaliaikaisesta etäopiskelusta. Konferenssissa käydään läpi videoneuvottelutekniikkaa ja video-opetuksen pedagogiikkaa sekä päätetään Pedagogisen muutos -verkkojakso. Megakonferenssi toteutetaan pääosin opettajajohtoisena, mutta se sisältää myös työskentelyä paikallisissa pienryhmissä. Megakonferenssista vastaavat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi). Tiedot osallistumispaikoista löytyy ohjelmasta.

Arviointi-verkkojakso (23.1. - 24.3.2006)

Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan (osa I: 23.1. - 19.2.2006) näkökulma on verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena on syventää osallistujien laatutietoisuutta verkko-opetuksessa ja luoda prosessikuvausta hyväksi käyttäen laatukehikko oman hankkeen laadun arviointia ja kehittämistä varten. Verkko-opetusta tarkastellaan osana oman korkeakoulun opetuksen laadun kehittämistä. Jaksolla tarjotaan välineitä verkko-opetuksen prosessien ja niiden laadun tunnistamiseen ja dokumentointiin. Laadun arviointi kytketään oman hankkeen kehittämiseen. Jaksolla työstetään oman hankkeen prosessikuvausta, kommentoidaan pienryhmissä muiden tuotoksia ja rakennetaan hankekohtaisesti toimivaa laatukehikkoa. Työskentelyä ohjataan orientoivilla materiaaleilla, pienryhmäohjauksella ja vertaispalautteella. Jakson ensimmäisestä osasta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi).

Arviointi-jakson jälkimmäisen osan (osa II: 20.2. - 24.3.2006) aikana työskennellään ohjatusti oman kehittämishankkeen ja portfolion kanssa. Tällöin näyteportfoliota työstetään orientoivan materiaalin, pienryhmäohjauksen ja vertaispalautteen avulla. Jakson aikana tehtävien näyteportfolioiden avulla kerätään palautetta kehittämishankkeesta ja omasta toiminnasta pienryhmissä. Arviointi-verkkojakson aikana ja osin sen jälkeen osallistujat viimeistelevät näyteportfolion. Valmis näyteportfolio palautetaan kouluttajille 15.5.2006 mennessä (ks. suorittaminen ja arviointi). Arviointi-verkkojakson jälkimmäisen osan toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antavat Anna-Kaarina Kairamo (anna-kaarina.kairamo(a)hut.fi) ja Taru Jokinen (taru.jokinen(a)hut.fi).

Molemmat Arviointi-verkkojakson osat toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä.

Arviointi-verkkojakso, osa I (23.1. - 19.2.2006)

Arviointi-jakso, osa II (20.2. - 24.3.2006)

Megakonferenssi II 16.2.2006 (klo 9.00 - 13.00)

Osana Arvionti-verkkojaksoa toteutetaan megakonferenssi II, jonka tavoitteena on koota yhteen kyseisen verkkojakson sen hetkinen tilanne ja antaa uusi, laajempi näkökulma laatu-keskusteluun.  Konferenssissa kommentoidaan verkkojaksolla laadittuja laatukehikkoja.

Megakonferenssi tuotetaan isona videokonferenssina, joka jaetaan pienimmiksi osiksi tehtävien esittämisen ja kommentoinnin ajaksi. Megakonferenssista vastaavat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot sekä Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antaa Markku Närhi (mtnarhi(a)cc.jyu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster